Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Резултати на държавите в областта на цифровизацията

В докладите по държави за цифровото десетилетие на 2023 г. се очертава как всяка държава членка прави по отношение на кардиналните точки на цифровото десетилетие: Цифрови умения, цифрови инфраструктури, цифровизация на предприятията и цифровизация на обществените услуги.

    „“

© image by yucelyilmaz - Getty Images/iStock

От 2014 г. насам Европейската комисия наблюдава напредъка на държавите членки в областта на цифровите технологии чрез докладите на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). Считано от 2023 г. и в съответствие с програмата за политиката в областта на цифровото десетилетие за 2030 г., DESI вече е интегрирана в доклада за състоянието на цифровото десетилетие и се използва за наблюдение на напредъка по отношение на цифровите цели. 

Съдържание по темата

Обща картина

Индекс на цифровата икономика и общество (DESI)

От 2014 г. до 2022 г. индексът за цифровата икономика и общество (DESI) обобщи показателите за цифровите резултати на Европа и проследи напредъка на държавите от ЕС.

По-задълбочено

Вижте също