Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Offentliggørelse

24 EU-medlemsstater forpligter sig på den digitale dag til at træffe foranstaltninger til at støtte væksten i nystartede virksomheder i EU

I dag på EU's digitale dag 24 undertegnede EU's medlemsstater og Island erklæringen om "Startups Nations Standard of Excellence" for at støtte nystartede virksomheder i hele Europa i alle faser af deres udvikling.

Nystartede virksomheder og vækstvirksomheder spiller en central rolle i Europas økonomi og samfund, hvilket var sandt før og under covid-19-krisen, og det vil i endnu højere grad være tilfældet i tiden efter covid-19. Den rolle, som nystartede virksomheder kan spille i genopretningen efter den aktuelle krise — og med hensyn til at fremskynde den grønne og den digitale omstilling — kan ikke undervurderes: de har dokumenteret kapacitet til at udvikle banebrydende innovationer som reaktion på behovene i den virkelige verden, skabe nye arbejdspladser og opbygge synergier med Europas stærke traditionelle industrier.

I den nylige meddelelse om det digitale kompas foreslog Kommissionen et mål for 2030 om at fordoble antallet af enhjørninger i EU. Dette mål kan nås gennem foranstaltninger som dem, der skaber gunstigere betingelser for nystartede virksomheder i alle faser af deres livscyklus, f.eks. ved at forenkle etableringsprocesserne for at tiltrække talenter, anvende aktieoptioner og deltage i offentlige udbud. På medlemsstatsniveau er adgangen til vækstfinansiering afgørende — nationale politiske beslutningstagere kan træffe foranstaltninger, der øger den europæiske risikokapital, der er til rådighed for nystartede virksomheder, der kommer ind i vækstfasen.

I dag står stiftere af nystartede virksomheder imidlertid over for betydelige udfordringer, der er direkte forbundet med covid-19-krisen. Ifølge rapporten om den europæiske teknologis tilstand fandt næsten halvdelen af de europæiske grundlæggere det vanskeligere at rejse finansiering i 2020, hvilket for mange blev forværret af udfordringen med faldende salg som følge af covid-19-krisen. Ifølge samme rapport var den finansiering, der blev rejst af nystartede virksomheder i 2020, lavere i 20 end i 2019. Det er særlig vigtigt at tackle disse udfordringer i vækst- og ekspansionsfasen, hvor nystartede virksomheder har brug for meget større investeringsbilletter.

Med henblik herpå har Europa-Kommissionen sammen med medlemsstaterne og interessenterne identificeret en række eksempler på bedste praksis, der er kendetegnende for et vækstfremmende miljø. Et sådant miljø er afgørende for EU's omstilling til en bæredygtig, modstandsdygtig, åben og digital økonomi og for at frigøre det enorme innovations- og vækstpotentiale i nystartede virksomheder.

24 EU-medlemsstater og Island har undertegnet EU Startup Nations Standard of Excellence for at sikre, at alle nystartede virksomheder og vækstvirksomheder i EU-landene drager fordel af den bedste praksis, der ligger til grund for Europas og verdens mest vellykkede startupøkosystemer.

Lande, der har undertegnet EU's opstartsforbunds standard for topkvalitet

De EU-medlemsstater, der har undertegnet konventionen, omfatter: Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige. Island undertegnede også erklæringen.  

Foranstaltninger til støtte for nystartede virksomheder og vækstvirksomheder i hele EU

Medlemsstaterne forpligter sig til at træffe foranstaltninger, herunder:

  • Etablering af et klart referencepunkt for hele EU med henblik på at definere de vigtigste elementer i en opstartsvirksomhed, der dækker alle medlemsstater dette vil gøre det lettere at udforme fælles politikker til støtte for nystartede virksomheder. 
  • Som FREMHÆVER, at bæredygtig vækst og et iværksættervenligt miljø er afgørende for nystartede virksomheders og vækstvirksomheders fremtidige globale succes. Med gunstige rammer vil mange flere nystartede virksomheder være i stand til at opnå succes på europæisk og globalt plan, efterhånden som de går fra "standup" til "opstartsvirksomhed" til "opskalering" til "exit", f.eks. i form af børsintroduktion (IPO) eller fusion og overtagelse (M allegA).
  • Udveksling af bedste praksis fra Europa og andre lande og foranstaltninger på nationalt plan for at gennemføre bedste praksis, der støtter nystartede virksomheder og vækstvirksomheder i alle faser af deres udvikling.
  • Etablering i 2021 af et Startup Nations Hub, som skal fremme og muliggøre udveksling af bedste praksis mellem signatarlandene og oprettelse af en fælles dataplatform for alle medlemsstater, som vil give værdifulde oplysninger i hele EU. Platformen vil også gøre det lettere at måle og overvåge fremskridt baseret på regelmæssig rapportering fra medlemsstaterne om gennemførelsen af bedste praksis og dermed hjælpe hvert land med at blive en "EU-opstartsnation". Dette vil også omfatte et tæt samarbejde med EU's iværksætterøkosystemer og interessentorganisationer (herunder netværket af SMV-repræsentanter og EIC-forummet).

 

Yderligere oplysninger

Erklæring om standarden for EU's opstartsforbund

Nystartede virksomheder i Europa

Startup Europe-partnerskabet

En SMV-strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa

Rapport om den europæiske teknologis tilstand

 

Downloadede filer

Digital Day 2021_EU startups nations standard.pdf
Download