Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikation

På den digitala dagen åtar sig 24 EU-länder att vidta åtgärder för att stödja tillväxten i EU:s uppstartsföretag

I dag på EU:s digitala dag undertecknade EU:s medlemsstater och Island förklaringen om Startups Nations Standard of Excellence, för att stödja uppstartsföretag i hela Europa i varje utvecklingsfas.

Uppstartsföretag och expanderande företag spelar en nyckelroll i Europas ekonomi och samhälle, vilket var sant före och under covid-19-krisen och kommer att bli ännu viktigare under tiden efter covid-19. Den roll som nystartade företag kan spela i återhämtningen från den pågående krisen – och för att påskynda den gröna och digitala omställningen – får inte underskattas: de har bevisad kapacitet att utveckla banbrytande innovationer som svar på verkliga behov, skapa nya arbetstillfällen och skapa synergier med Europas starka traditionella industrier.

I det nyligen offentliggjorda meddelandet om den digitala kompassen föreslog kommissionen ett mål för 2030 att fördubbla antalet enhörningar i EU. Detta mål kan uppnås genom åtgärder som skapar gynnsammare villkor för nystartade företag i alla faser av deras livscykel, till exempel genom att förenkla förfarandena för att starta företag för att locka talanger, använda aktieoptioner och delta i offentlig upphandling. På medlemsstatsnivå är tillgången till tillväxtfinansiering avgörande – nationella beslutsfattare kan vidta åtgärder för att öka det europeiska riskkapital som finns tillgängligt för nystartade företag som går in i tillväxtfasen.

I dag står dock grundarna av uppstartsföretag inför stora utmaningar som är direkt kopplade till covid-19-krisen. Enligt rapporten om tillståndet för europeisk teknik ansåg till exempel nästan hälften av de europeiska grundarna att det var svårare att anskaffa finansiering under 2020, vilket förvärrades för många av utmaningen med minskad försäljning på grund av covid-19-krisen. Enligt samma rapport var den finansiering som uppbringades av nystartade företag under 20 lägre i EU:s medlemsstater under 2020 än under 2019. Att ta itu med dessa utmaningar är särskilt viktigt för tillväxt- och expansionsfasen, där nystartade företag behöver mycket större investeringsbiljetter.

I detta syfte har Europeiska kommissionen tillsammans med medlemsstaterna och berörda parter identifierat ett antal bästa metoder som är utmärkande för en tillväxtvänlig miljö. En sådan miljö är central för EU:s omställning till en hållbar, motståndskraftig, öppen och digital ekonomi och för att frigöra de uppstartsföretags enorma innovations- och tillväxtpotential.

EU Startup Nations Standard of Excellence har undertecknat 24 EU-länder och Island för att se till att alla uppstartsföretag och expanderande företag i EU-länderna kan dra nytta av bästa praxis som ligger till grund för Europas och världens mest framgångsrika ekosystem för uppstartsföretag.

Länder som undertecknat EU:s Startup Nations Standard of Excellence

Bland de EU-medlemsstater som har undertecknat avtalet finns följande: Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Sverige. Island undertecknade också förklaringen.  

Åtgärder för att stödja uppstartsföretag och expanderande företag i hela EU

Medlemsstaterna åtar sig att vidta följande åtgärder:

  • Inrätta en tydlig EU-omfattande referenspunkt för att definiera centrala inslag i ett Startup som omfattar alla medlemsstater. detta skulle göra det lättare att utforma en gemensam politik till stöd för uppstartsföretag. 
  • Som FRAMHÅLLER att hållbar tillväxt och en företagarvänlig miljö är centrala för den framtida globala framgången för uppstartsföretag och expanderande företag, Med en gynnsam ram kommer många fler nystartade företag att kunna uppnå europeisk och global framgång, eftersom de går från ”standup” till ”uppstartsföretag” till ”expanderar” till ”utträde”, t.ex. i form av ett börsintroduktion (börsintroduktion) eller sammanslagning och förvärv (M ’A).
  • Utbyte av bästa praxis, från Europa och andra länder, och att vidta åtgärder på nationell nivå för att genomföra bästa praxis som stöder uppstartsföretag och expanderande företag i alla skeden av deras utveckling.
  • År 2021 inrätta ett Startup Nations ’Hub, som bör främja och möjliggöra utbyte av bästa praxis mellan signatärländerna och inrättandet av en gemensam dataplattform för alla medlemsstater, som kommer att tillhandahålla värdefull information i hela EU. Plattformen kommer också att göra det lättare att mäta och övervaka framstegen på grundval av regelbunden rapportering från medlemsstaterna om genomförandet av bästa praxis och på så sätt hjälpa varje land att bli en ”EU-Startup Nation”. Detta kommer också att inbegripa ett nära samarbete med EU:s ekosystem för nystartade företag och intresseorganisationer (inbegripet nätverket av företrädare för små och medelstora företag och EIC-forumet).

 

För mer information

Uttalande om EU:s Startup Nations Standard

UppstartsEuropa

Partnerskap för uppstartsEuropa

En SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU

Rapport om det europeiska teknikens tillstånd

 

Dokument

Digital Day 2021_EU startups nations standard.pdf
Hämta