Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Στήριξη της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση

Η Επιτροπή προσφέρει μια σειρά ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε στον ψηφιακό τομέα, όπως καθοδήγηση για την επιχειρηματικότητα, ανταλλαγές και πολλά άλλα.

    Κονίαμα που εμφανίζεται σε ψηφιακή μορφή και συνδέεται με άλλα εικονίδια που αναπαριστούν τη μάθηση

© iStock by Getty Images - 1177184973 Blue Planet Studio

Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να έχουν τις δεξιότητες και τις ευκαιρίες για να επιτύχουν στον ψηφιακό κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει διάφορα προγράμματα που προσφέρουν τέτοια κατάρτιση, μεταξύ των οποίων:

  • το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
  • οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie
  • Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες
  • το σχέδιο δράσης για την επιχειρηματικότητα
  • το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης χρηματοδοτεί εθελοντισμό, πρακτική άσκηση, θέσεις εργασίας και τοπικά έργα για άτομα ηλικίας 18-30 ετών. Οι νέοι μπορούν να αναζητήσουν ευκαιρίες στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η οποία τους συνδέει με φορείς που διαθέτουν επιχορηγήσεις. 

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie 

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) υποστηρίζουν την κινητικότητα και την κατάρτιση 65.000 ερευνητών σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Προωθούν τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών, επιστημονικών και επιχειρηματικών κοινοτήτων, ενισχύοντας τη σταδιοδρομία και αναπτύσσοντας άριστα διδακτορικά προγράμματα. 

Οι MSCA διαθέτουν ειδικό προϋπολογισμό για ατομικές υποτροφίες για ερευνητές που εργάζονται σε έργα σε μη ακαδημαϊκούς τομείς, όπως οι επιχειρήσεις, η κοινωνία των πολιτών και οι φορείς του δημόσιου τομέα. 

Τα καινοτόμα δίκτυα κατάρτισης MSCA (ITN) υποστηρίζουν ερευνητικά προγράμματα κατάρτισης ή διδακτορικά προγράμματα που υλοποιούνται από ευρωπαϊκές συμπράξεις πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και μη ακαδημαϊκών οργανισμών. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν στους συμμετέχοντες εμπειρία εκτός του ακαδημαϊκού χώρου, αναπτύσσοντας την καινοτομία και την απασχολησιμότητα. Τα ITNs περιλαμβάνουν επίσης βιομηχανικά διδακτορικά, όπου ο ερευνητής κατανέμει το χρόνο μεταξύ πανεπιστημίων και μη ακαδημαϊκών οργανισμών. 

Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες

ΤοErasmus για Νέους Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακών ανταλλαγών επιχειρήσεων χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, το οποίο δίνει σε νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να μάθουν από έμπειρους επιχειρηματίες στο εξωτερικό. Η συνεργασία διάρκειας 1-6 μηνών βοηθά τους νέους επιχειρηματίες να συγκεντρώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις επαφές που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης, ενώ οι οικοδεσπότες επωφελούνται από νέες προοπτικές για την επιχείρησή τους και ευκαιρίες για να μάθουν για τις νέες αγορές.

Σχέδιο δράσης για την επιχειρηματικότητα

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την επιχειρηματικότητα αποσκοπεί στη βελτίωση του επιχειρηματικού δυναμικού στην ΕΕ. Ειδικότερα, στηρίζει την επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση, παρέχει εργαλεία για επίδοξους επιχειρηματίες και δεσμεύεται να αναπτύξει στοχευμένα μέτρα για τους ηλικιωμένους, τους νέους, τους μετανάστες και τα άτομα που βρίσκονται σε ανεργία.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» στηρίζει την αριστεία των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ σε ψηφιακούς τομείς, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας τη συνεργασία τους με την έρευνα και τις επιχειρήσεις. Αποσκοπεί στη βελτίωση της ικανότητας καλλιέργειας και προσέλκυσης ψηφιακών ταλέντων, με παράλληλη προώθηση ενός οικοσυστήματος που θα συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας και των ψηφιακών καινοτομιών.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα:

  • Παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους μελλοντικούς εμπειρογνώμονες σε βασικούς τομείς ικανοτήτων, όπως τα δεδομένα και η δεοντολογική ΤΝ, η κυβερνοασφάλεια, η κβαντική τεχνολογία και η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων. Η στήριξη θα παρασχεθεί σε δίκτυα ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων για τον σχεδιασμό και την παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (όπως μεταπτυχιακών τίτλων), καθώς και σε περιόδους πρακτικής άσκησης για την απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται για συγκεκριμένες τεχνολογίες. 
  • Να στοχεύσει στην επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού μέσω βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων κατάρτισης που αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις σε βασικούς τομείς ικανοτήτων.

Μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Χρηματοδότηση για την ψηφιακή τεχνολογία στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, γνωστός και ως πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα ενισχύσει τις ψηφιακές τεχνολογίες και θα βοηθήσει στην ανάκαμψη από την πανδημία.

Βλ. επίσης

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL) είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που επικεντρώνεται στην παροχή ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις.

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» — CEF Digital

Το ψηφιακό μέρος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF Digital) θα στηρίξει και θα λειτουργήσει ως καταλύτης τόσο για δημόσιες όσο και για ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας μεταξύ 2021 και 2027.