Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Podpora EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Komisia ponúka množstvo príležitostí na vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré vám pomôžu začať v digitálnej oblasti, ako napríklad podnikateľské poradenstvo, výmeny a ďalšie.

    Maltová tabuľa zobrazená v digitálnej podobe prepojená s inými ikonami reprezentujúcimi učenie

© iStock by Getty Images - 1177184973 Blue Planet Studio

Je dôležité, aby ľudia mali zručnosti a príležitosti na úspech v digitálnom svete. Európska únia podporuje niekoľko rôznych programov, ktoré takúto odbornú prípravu ponúkajú, vrátane:

  • Európsky zbor solidarity
  • akcie Marie Skłodowska-Curie
  • Erasmus pre mladých podnikateľov
  • akčný plán pre podnikanie
  • program DIGITAL Europe.

Európsky zbor solidarity

Európsky zbor solidarity financuje dobrovoľnícku činnosť, stáže, pracovné miesta a miestne projekty pre ľudí vo veku 18 – 30 rokov. Mladí ľudia môžu hľadať príležitosti na portáli Európskeho zboru solidarity, ktorý ich spája s organizáciami, ktoré sú držiteľmi grantov. 

Akcie Marie Skłodowska-Curie 

Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA) podporujú mobilitu a odbornú prípravu 65 000 výskumných pracovníkov v celej Európe aj mimo nej. Podporujú spoluprácu medzi akademickými, vedeckými a podnikateľskými komunitami, podporujú kariéru a rozvíjajú vynikajúce doktorandské programy. 

MSCA má vyčlenený rozpočet na individuálne štipendiá pre výskumných pracovníkov pracujúcich na projektoch v neakademických odvetviach, ako sú podniky, občianska spoločnosť a subjekty verejného sektora. 

Inovačné siete odbornej prípravy MSCA (ITN) podporujú odbornú prípravu v oblasti výskumu alebo doktorandské programy vykonávané európskymi partnerstvami univerzít, výskumných inštitúcií a neakademických organizácií. Tieto programy poskytujú účastníkom skúsenosti mimo akademickej obce, rozvíjajú inovácie a zamestnateľnosť. ITN zahŕňajú aj priemyselné doktoráty, kde výskumný pracovník rozdeľuje čas medzi univerzitami a neakademickými organizáciami. 

Erasmus pre mladých podnikateľov

Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program financovaný z prostriedkov EÚ, ktorý poskytuje novým alebo začínajúcim podnikateľom príležitosť učiť sa od skúsených podnikateľov v zahraničí. 1 – 6 mesiacov trvajúca spolupráca pomáha novým podnikateľom získať vedomosti, zručnosti a kontakty potrebné na prevádzkovanie malej firmy, zatiaľ čo hostitelia profitujú z nových pohľadov na ich podnikanie a príležitosti dozvedieť sa o nových trhoch.

Podnikateľský akčný plán

Cieľom akčného plánu Komisie pre podnikanie je zlepšiť podnikateľský potenciál v EÚ. Podporuje najmä podnikateľské vzdelávanie a odbornú prípravu, poskytuje nástroje pre začínajúcich podnikateľov a zaväzuje sa vypracovať cielené opatrenia pre seniorov, mladých ľudí, migrantov a ľudí v nezamestnanosti.

Program DIGITAL Európa

Program DIGITAL Europe podporuje excelentnosť inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy EÚ v digitálnych oblastiach, a to aj podporou ich spolupráce s výskumom a podnikmi. Jeho cieľom je zlepšiť schopnosť pestovať a prilákať digitálne talenty a zároveň podporovať ekosystém, ktorý pomôže stimulovať inovácie a prelomové digitálne technológie.

Program DIGITAL Europe bude:

  • Poskytovať príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu pre budúcich odborníkov v kľúčových kapacitných oblastiach, ako sú údaje a etická umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, kvantová výpočtová technika a HPC. Podpora sa poskytne sieťam inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy, výskumných centier a podnikov na navrhovanie a poskytovanie špecializovaných vzdelávacích programov (ako sú magisterské tituly), ako aj stáží na získanie pokročilých digitálnych zručností potrebných pre špecifické technológie. 
  • Zamerať sa na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie existujúcej pracovnej sily prostredníctvom krátkodobej odbornej prípravy odrážajúcej najnovší vývoj v kľúčových oblastiach kapacity.

Zistite, ako získať finančné prostriedky z programu DIGITAL Europe

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Financovanie digitalizácie vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027

Dlhodobý rozpočet EÚ, známy aj ako viacročný finančný rámec, podporí digitálne technológie a pomoc pri obnove po pandémii.

Pozri aj

Podpora EÚ pre podniky v digitálnom svete

EÚ ponúka širokú škálu podpory podnikom, od začínajúcich podnikov až po rozširujúce sa podniky až po malé a stredné podniky a mimo nich. Viac informácií nájdete na tejto stránke.