Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Στήριξη της ΕΕ προς τις επιχειρήσεις στον ψηφιακό κόσμο

Η ΕΕ προσφέρει μια σειρά στήριξης στις επιχειρήσεις, από τις νεοσύστατες έως τις επεκτεινόμενες έως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και πέραν αυτών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σε αυτή τη σελίδα.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην οικονομία της ΕΕ. Αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ και τα τελευταία 5 χρόνια ήταν υπεύθυνες για τη δημιουργία περίπου 85 % των νέων θέσεων εργασίας. Μαζί με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, καθοδηγούν τον μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα με το ισχυρό δυναμικό καινοτομίας τους. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να βασίζονται σε ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον και να αξιοποιούν στο έπακρο τις διασυνοριακές δραστηριότητες εντός και εκτός της ΕΕ. 

Ως εκ τούτου, έχουμε εισαγάγει μια σειρά πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της στήριξης των ΜΜΕ. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • στήριξη για νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις
 • στήριξη του εμπορίου
 • διασυνοριακές βελτιώσεις του ΦΠΑ
 • δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)
 • δίκτυα και χρηματοδότηση

 

Υποστήριξη νεοφυών και κλιμακωτών επιχειρήσεων

Η πρωτοβουλία Start-Up and Scale-Up της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως στόχο να δώσει στους καινοτόμους επιχειρηματίες στην Ευρώπη την ευκαιρία να γίνουν παγκοσμίως κορυφαίες εταιρείες. Συγκεντρώνει νέα και υφιστάμενα εργαλεία για να βοηθήσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, μεταξύ των οποίων: 

 • βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση·
 • μια δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες·
 • απλουστευμένες φορολογικές δηλώσεις.

Το πρότυπο αριστείας των κρατών Start-Up στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις, προωθώντας την επιχειρηματικότητα και επιταχύνοντας την ανάπτυξή τους σε καινοτόμες ΜΜΕ. Τους παρέχει επίσης τις προϋποθέσεις για να κλιμακωθεί ακόμη μεγαλύτερο. 

Τα κράτη μέλη που υπέγραψαν το πρότυπο των κρατών για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις δεσμεύονται: 

 • θέσπιση σαφούς σημείου αναφοράς σε επίπεδο ΕΕ για τον καθορισμό των βασικών χαρακτηριστικών μιας νεοφυούς επιχείρησης·
 • η ανάδειξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των φιλικών προς τους επιχειρηματίες περιβαλλόντων είναι καίριας σημασίας για τις μελλοντικές παγκόσμιες επιτυχίες των νεοφυών επιχειρήσεων και των επεκτεινόμενων επιχειρήσεων·
 • ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·
 • δημιουργία ενός κόμβου χωρών νεοφυών επιχειρήσεων για την προώθηση και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Εμπορική καθοδήγηση για τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο, με πληθυσμό 440 εκατομμυρίων και 16 % του παγκόσμιου εμπορίου. Το διεθνές εμπόριο και οι επενδύσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις της ΕΕ σε χώρες εκτός της ΕΕ στηρίζουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) επωφελούνται σημαντικά από το διεθνές εμπόριο. Στην πραγματικότητα, το 87 % του συνόλου των εξαγωγέων της ΕΕ είναι ΜΜΕ. 

Οι εμπορικές συμφωνίες μας με χώρες εταίρους διασφαλίζουν ότι οι ΜΜΕ μπορούν να επωφεληθούν από μέτρα τα οποία:

 • κατάργηση των δασμών·
 • διευκόλυνση των εξαγωγών με την άρση της γραφειοκρατίας και άλλων τεχνικών εμποδίων·
 • καθιέρωση απλούστερων και πιο προβλέψιμων τελωνειακών διαδικασιών·
 • δημιουργία ενός πιο σταθερού και διαφανούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ. 

Πέρα από τις εμπορικές συμφωνίες μας, η εμπορική πολιτική της ΕΕ προσφέρει μια σειρά εργαλείων και μέτρων που ωφελούν τις μικρές επιχειρήσεις.

Εδώ είναι 7 βασικά εργαλεία για εσάς:

 1. Ο δικτυακός τόπος της ΕΕ για την πρόσβαση στις αγορές παρέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές. Οι ΜΜΕ μπορούν να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για την αντιμετώπιση ερωτημάτων που σχετίζονται με την πρόσβαση στην αγορά.
 2. Ένας οδηγός για τα μέσα εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ) για τις ΜΜΕ παρέχει μια βασική επισκόπηση των ΜΕΑ και καθορίζει πρακτικά μέτρα για την προστασία των επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες.
 3. Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ στον τομέα της εμπορικής άμυνας παρέχει προσωπικές συμβουλές σε εισαγωγείς και εξαγωγείς που επηρεάζονται από μέσα εμπορικής άμυνας.
 4. Ένα διαδικτυακό μάθημα σχετικά με τα μέσα εμπορικής άμυνας για τις ΜΜΕ παρέχει βασικές γνώσεις για τις ΜΜΕ όσον αφορά τη διεξαγωγή των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.
 5. Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις ΜΜΕ της ΕΕ.
 6. Η Ευρώπη σου — Επιχειρήσεις παρέχει πολύγλωσσες πληροφορίες και διαδικτυακές κυβερνητικές υπηρεσίες για εταιρείες που αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες εντός και εκτός Ευρώπης.
 7. Ο κοινός οδηγός βέλτιστων πρακτικών από το Συμβούλιο Τεχνολογίας Εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ (TTC) παρέχει 7 σαφείς συμβουλές ώστε οι ΜΜΕ να καταστούν πιο ασφαλείς στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων με σχετικούς πόρους και πρωτοβουλίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Κανόνες για τον διασυνοριακό φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Η ΕΕ προβαίνει σε συνεχείς βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ΦΠΑ που θα είναι κατάλληλο για τις επιχειρήσεις στον 21ο αιώνα.

Οι νέοι κανόνες ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές αγορές τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2021. Οι νέοι κανόνες αποτελούν μέρος των προσπαθειών για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ που πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις. Απλουστεύουν τη συμμόρφωση με τον ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές παραδόσεις ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. 

Οι νέοι κανόνες συμβάλλουν επίσης σε ένα δικαιότερο και απλούστερο σύστημα φορολόγησης στην ΕΕ και στον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ σύμφωνα με την πραγματικότητα της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. Πράγματι, μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν έως και 95 % των διοικητικών δαπανών που σχετίζονται με τον ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις τους.

Η δρομολόγηση της διευρυμένης μονοαπευθυντικής θυρίδας και της νέας μονοαπευθυντικής θυρίδας για τις εισαγωγές επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δηλώνουν και να διαβιβάζουν ΦΠΑ για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εντός της ΕΕ, καθώς και για τις εισαγωγές αγαθών χαμηλής αξίας στην ΕΕ σε ένα μόνο κράτος μέλος. 

Μάθετε πώς η επιχείρησή σας μπορεί να επωφεληθεί από το νέο ΦΠΑ για τα συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Επιτροπή θα ανακοινώσει νέα πρόταση για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή στα τέλη του 2022. Η πρόταση θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο και το κόστος για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, δημιουργώντας παράλληλα πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού μέσω της μείωσης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Οι νέοι κανόνες θα εισαγάγουν:

 • βελτίωση των ψηφιακών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ·
 • νέοι κανόνες για την οικονομία των πλατφορμών·
 • ενιαία καταχώριση για εταιρείες στην ΕΕ.

 

Επιπλέον, θεσπίζονται νέοι κανόνες απλούστευσης για το άνοιγμα της απαλλαγής από τον ΦΠΑ που παρέχεται επί του παρόντος σε μικρές επιχειρήσεις ενός κράτους μέλους σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις εκεί αλλά εδρεύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ. 

Αυτό θα βοηθήσει τις μικρές διασυνοριακές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να βυθίσουν τα δάχτυλα των ποδιών τους σε άλλες αγορές της ΕΕ και να δημιουργήσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το πού είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ. Το νέο αυτό καθεστώς θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) είναι τα δικαιώματα που χορηγούνται σε ανθρώπους και εταιρείες πάνω στις δημιουργίες του μυαλού τους, όπως οι εφευρέσεις και οι καλλιτεχνικές δημιουργίες. Τα ΔΔΙ μπορούν να περιλαμβάνουν πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και σχέδια. 

Τα ΔΔΙ είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων. Βοηθώντας τους κατόχους δικαιωμάτων να καταπολεμήσουν την παραποίηση/απομίμηση, την πειρατεία και άλλες μορφές μη εξουσιοδοτημένης αντιγραφής, τα ΔΔΙ μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και παρέχοντας δυνητική πηγή εσόδων. 

Για ερωτήσεις που σχετίζονται με τη διανοητική ιδιοκτησία και για να ζητήσουν δωρεάν βοήθεια, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τα (χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ) γραφεία υποστήριξης IP για την Ευρώπη, την Κίνα, την Ινδία, τη Λατινική Αμερική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Αφρική.

Ταμείο για τις ΜΜΕ

Το νέο Ταμείο της ΕΕ για τις ΜΜΕ προσφέρει κουπόνια για να βοηθήσει τις ΜΜΕ που εδρεύουν στην ΕΕ να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διαφόρων μέτρων στήριξης. Αυτό περιλαμβάνει την επιστροφή (έως 75 %) ορισμένων τελών για εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα ή για την καταχώριση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο. 

Εάν η ΜΜΕ δεν είναι σίγουρη για το τι πρέπει να υποβάλει αίτηση ή για το πού, μια προδιαγνωστική υπηρεσία IP (IP Scan) θα μπορούσε να συμβάλει στη σωστή επιλογή. Μια δωρεάν υπηρεσία (δωρεάν διαβούλευση) είναι επίσης διαθέσιμη για τις ΜΜΕ που χρειάζονται καθοδήγηση σχετικά με το θέμα αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ΜΜΕ μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ταμείο της ΕΕ γιατις ΜΜΕ

Η Επιτροπή παρέχει μια σειρά στήριξης στις εταιρείες που επιθυμούν να δικτυωθούν ή να βρουν ευκαιρίες χρηματοδότησης. 

3 δίκτυα ή κεφάλαια που μπορούν να βοηθήσουν είναι:

 1. Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
 2. InvestEU
 3. Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Δίκτυο «Enterprise Europe Network»

Το Enterprise Europe Network (EEN) είναι το μεγαλύτερο δίκτυο στήριξης των ΜΜΕ στον κόσμο. Μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση για να ξεκινήσουν μια εταιρεία, να καινοτομήσουν, να έχουν πρόσβαση στις αγορές, να βρουν έναν εταίρο και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Μέχρι στιγμής έχει βοηθήσει:

 • 280.000 ΜΜΕ να δημιουργήσουν 780.000 επιχειρηματικές συνδέσεις σε εκδηλώσεις παντρολογήματος
 • 3 εκατομμύρια ΜΜΕ θα επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του EEN από το 2008
 • Πάνω από 21.000 ΜΜΕ θα επωφεληθούν από ειδικές δέσμες στήριξης

InvestEU

Στόχος του InvestEU είναι να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ με τη στήριξη των υποδομών, των ΜΜΕ, της ερευνητικής καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και των κοινωνικών έργων. Αποτελείται από 3 πυλώνες: 

 1. Ταμείο InvestEU
 2. Συμβουλευτικός κόμβος InvestEU
 3. Πύλη InvestEU

Στόχος του ταμείου InvestEU είναι η κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων ύψους άνω των 372 δισ. EUR μέσω εγγύησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 26,2 δισ. EUR, κατανεμημένης σε 4 σκέλη πολιτικής: 

 1. βιώσιμες υποδομές·
 2. έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση·
 3. μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·
 4. κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες.

Η πύλη InvestEU παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό εργαλείο αντιστοίχισης που αποσκοπεί στη σύνδεση των φορέων προώθησης έργων της ΕΕ και των επενδυτών. 
Με τη δημοσίευση περισσότερων από 1.000 έργων, το InvestEU δίνει στις εταιρείες της ΕΕ προβολή σε ένα δίκτυο διεθνών επενδυτών. Η πύλη είναι διαθέσιμη σε κάθε χώρα της ΕΕ και καλύπτει καθέναν από τους 25 οικονομικούς τομείς της ΕΕ. 

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL)

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» προσφέρει μια σειρά στήριξης για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να αναπτυχθούν. 

Για παράδειγμα:

 • Το 70 % των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι η έλλειψη προσωπικού με επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί εμπόδιο για τις επενδύσεις. Η ψηφιακή τεχνολογία υποστηρίζει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων για την παροχή εργατικού δυναμικού για προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), η κυβερνοασφάλεια, η προηγμένη υπολογιστική, οι υποδομές δεδομένων, η διακυβέρνηση και η επεξεργασία και πολλά άλλα. 
 • Η ψηφιακή τεχνολογία υποστηρίζει την ανάπτυξη του δικτύου των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας. Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας είναι μονοαπευθυντικές θυρίδες που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις ψηφιακές προκλήσεις και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, παρέχοντας πρόσβαση σε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και δοκιμές, επιτρέποντας τη δυνατότητα δοκιμής πριν από τις επενδύσεις, υπηρεσίες καινοτομίας, όπως συμβουλές χρηματοδότησης, κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι καίριας σημασίας για τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό, και πολλά άλλα.
 • Οι εταιρείες θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες, όπως υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, μαζικά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη. Για να τους βοηθήσει, η DIGITAL θα διαθέσει συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις, όπως μια έξυπνη πλατφόρμα λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Θα προωθήσει επίσης την επόμενη γενιά ευρωπαϊκών προηγμένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και θα οικοδομήσει μια πανευρωπαϊκή αγορά στην οποία οι υπηρεσίες αυτές θα καταστούν διαθέσιμες στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η Digital επενδύει επίσης, για παράδειγμα, στις εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού τεχνητής νοημοσύνης που θα παρέχουν στις ΜΜΕ και στις νεοφυείς επιχειρήσεις γρήγορη και απλή πρόσβαση σε εγκαταστάσεις δοκιμών παγκόσμιας κλάσης για την τεχνητή νοημοσύνη, πλούσια δίκτυα ενδιαφερόμενων μερών και δυνητικούς πελάτες.
 • Η ψηφιακή τεχνολογία έχει επίσης ειδικό ποσοστό χρηματοδότησης 75 % για τις ΜΜΕ για συγκεκριμένες δράσεις. Στόχος είναι η στήριξη των ΜΜΕ που συμμετέχουν στη δημιουργία και την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

 

 

 

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Χρηματοδότηση για την ψηφιακή τεχνολογία στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, γνωστός και ως πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα ενισχύσει τις ψηφιακές τεχνολογίες και θα βοηθήσει στην ανάκαμψη από την πανδημία.

Βλ. επίσης

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL) είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που επικεντρώνεται στην εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις.

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» — CEF Digital

Το ψηφιακό μέρος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF Digital) θα στηρίξει και θα λειτουργήσει ως καταλύτης τόσο για δημόσιες όσο και για ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας μεταξύ 2021 και 2027.