Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wsparcie UE na rzecz kształcenia i szkolenia

Komisja oferuje szereg możliwości kształcenia i szkolenia, które pomogą Ci rozpocząć naukę w dziedzinie technologii cyfrowych, takich jak doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, wymiana informacji i wiele innych.

    Tablica zaprawy wyświetlana w formie cyfrowej połączonej z innymi ikonami reprezentującymi uczenie się

© iStock by Getty Images - 1177184973 Blue Planet Studio

Ważne jest, aby ludzie mieli umiejętności i możliwości, aby odnieść sukces w cyfrowym świecie. Unia Europejska wspiera szereg różnych programów oferujących takie szkolenia, w tym:

  • Europejski Korpus Solidarności
  • działania „Maria Skłodowska-Curie”
  • Erasmus dla młodych przedsiębiorców
  • plan działania na rzecz przedsiębiorczości
  • program „Cyfrowa Europa”.

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności finansuje wolontariat, staże, miejsca pracy i projekty lokalne dla osób w wieku 18-30 lat. Młodzi ludzie mogą szukać możliwości na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności, który łączy ich z organizacjami udzielającymi dotacji. 

Działania „Maria Skłodowska-Curie” 

Działania „Maria Skłodowska-Curie” wspierają mobilność i szkolenia 65 000 naukowców w Europie i poza nią. Promują współpracę między środowiskami akademickimi, naukowymi i biznesowymi, wzmacniając karierę zawodową i opracowując doskonałe programy doktoranckie. 

MSCA dysponuje budżetem przeznaczonym na indywidualne stypendia dla naukowców pracujących nad projektami w sektorach nieakademickich, takich jak przedsiębiorstwa, społeczeństwo obywatelskie i organy sektora publicznego. 

Innowacyjne sieci szkoleniowe MSCA wspierają szkolenia badawcze lub programy doktoranckie realizowane przez europejskie partnerstwa uniwersytetów, instytucji badawczych i organizacji pozaakademickich. Programy te dają uczestnikom doświadczenie poza środowiskiem akademickim, rozwijając innowacje i szanse na zatrudnienie. ITN obejmują również doktoraty przemysłowe, w których badacz dzieli czas między uniwersytety i organizacje nieakademickie. 

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Erasmus dla młodych przedsiębiorców to finansowany przez UE program transgranicznej wymiany biznesu, który daje nowym lub początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców za granicą. Trwająca od 1 do 6 miesięcy współpraca pomaga nowym przedsiębiorcom zebrać wiedzę, umiejętności i kontakty niezbędne do prowadzenia małej firmy, podczas gdy gospodarze korzystają ze świeżego spojrzenia na ich biznes i możliwości poznania nowych rynków.

Plan działania na rzecz przedsiębiorczości

Plan działania Komisji na rzecz przedsiębiorczości ma na celu poprawę potencjału biznesowego w UE. W szczególności wspiera kształcenie i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości, zapewnia narzędzia dla początkujących przedsiębiorców oraz zobowiązuje się do opracowania ukierunkowanych środków na rzecz seniorów, młodzieży, migrantów i osób bezrobotnych.

Program „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” wspiera doskonałość unijnych instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w obszarach cyfrowych, w tym poprzez zachęcanie ich do współpracy z badaniami naukowymi i przedsiębiorstwami. Jego celem jest poprawa zdolności do pielęgnowania i przyciągania talentów cyfrowych, przy jednoczesnym wspieraniu ekosystemu, który pomoże stymulować innowacje i cyfrowe przełomy.

Program „Cyfrowa Europa” będzie:

  • Zapewnienie przyszłym ekspertom możliwości kształcenia i szkolenia w kluczowych obszarach, takich jak dane i etyczna sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, kwantowe i HPC. Wsparcie będzie udzielane sieciom instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw w zakresie opracowywania i realizacji specjalistycznych programów edukacyjnych (takich jak studia magisterskie), a także staży w celu zdobycia zaawansowanych umiejętności cyfrowych potrzebnych w odniesieniu do konkretnych technologii. 
  • Ukierunkowanie na przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji istniejącej siły roboczej poprzez krótkoterminowe szkolenia odzwierciedlające najnowsze zmiany w kluczowych obszarach zdolności.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie z programu DIGITAL Europe

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Finansowanie technologii cyfrowych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027

Długoterminowy budżet UE, znany również jako wieloletnie ramy finansowe, wzmocni technologie cyfrowe i pomoc w odbudowie po pandemii.

Zobacz też

Wsparcie UE dla przedsiębiorstw w świecie cyfrowym

UE oferuje szereg wsparcia dla przedsiębiorstw, od przedsiębiorstw typu start-up po przedsiębiorstwa typu scale-up, po małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poza nimi. Możesz dowiedzieć się więcej na tej stronie.

Program „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) jest nowym unijnym programem finansowania ukierunkowanym na wprowadzanie technologii cyfrowych do przedsiębiorstw, obywateli i administracji publicznej.