Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tacaíocht ón Aontas don oideachas agus don oiliúint

Cuireann an Coimisiún roinnt deiseanna oideachais agus oiliúna ar fáil chun cabhrú leat tosú ar chúrsaí digiteacha, amhail treoir fiontraíochta, malartuithe agus tuilleadh.

    Moirtéalchlár a thaispeántar i bhfoirm dhigiteach atá nasctha le deilbhíní eile a léiríonn an fhoghlaim

© iStock by Getty Images - 1177184973 Blue Planet Studio

Tá sé tábhachtach go mbeadh na scileanna agus na deiseanna ag daoine chun go n-éireoidh leo sa saol digiteach. Tacaíonn an tAontas Eorpach le roinnt clár éagsúil a chuireann oiliúint den sórt sin ar fáil, lena n-áirítear:

  • an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach
  • gníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie
  • Erasmus d’Fhiontraithe Óga
  • an Plean Gníomhaíochta Fiontraíochta
  • clár DIGITAL na hEorpa.

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

Maoiníonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach obair dheonach, cúrsaí oiliúna, poist agus tionscadail áitiúla do dhaoine idir 18 agus 30 bliain d’aois. Is féidir le daoine óga deiseanna a chuardach ar thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, a nascann iad le heagraíochtaí a bhfuil deontais acu. 

Gníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie 

Tacaíonn Gníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie (MSCA) le soghluaisteacht agus oiliúint 65,000 taighdeoir ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin. Cuireann siad an comhoibriú idir lucht acadúil, eolaíochta agus gnó chun cinn, cuireann siad borradh faoi ghairmeacha beatha agus forbraíonn siad cláir dochtúireachta den scoth. 

Tá buiséad curtha in áirithe ag MSCA le haghaidh comhaltachtaí aonair do thaighdeoirí atá ag obair ar thionscadail in earnálacha neamhacadúla, amhail gnólachtaí, an tsochaí shibhialta agus comhlachtaí na hearnála poiblí. 

Tacaíonn líonraí oiliúna nuálacha (ITNanna) le cláir oiliúna taighde nó dochtúireachta arna gcur chun feidhme ag comhpháirtíochtaí Eorpacha ollscoileanna, institiúidí taighde agus eagraíochtaí neamhacadúla. Tugann na cláir sin taithí do rannpháirtithe lasmuigh den saol acadúil, ag forbairt nuálaíochta agus infhostaitheachta. Cuimsíonn ITNanna dochtúireachtaí tionsclaíocha freisin, áit a roinneann an taighdeoir an t-am idir ollscoileanna agus eagraíochtaí neamhacadúla. 

Erasmus d’Fhiontraithe Óga

Is clár malartaithe gnó trasteorann éErasmus d’Fhiontraithe Óga, clár a thugann deis d’fhiontraithe nua nó d’fhiontraithe atá ag teacht chun cinn foghlaim ó fhiontraithe a bhfuil taithí acu thar lear. Cuidíonn an comhoibriú 1-6 mhí le fiontraithe nua an t-eolas, na scileanna agus na teagmhálacha a theastaíonn chun gnólacht beag a reáchtáil a bhailiú, agus tairbhe a bhaint as peirspictíochtaí úra ar a ngnó agus deiseanna chun foghlaim faoi mhargaí nua.

Plean Gníomhaíochta Fiontraíochta

Is é is aidhm do Phlean Gníomhaíochta Fiontraíochta an Choimisiúin feabhas a chur ar acmhainneacht ghnó an Aontais. Go háirithe, tacaíonn sé le hoideachas agus oiliúint fiontraíochta, cuireann sé uirlisí ar fáil d’fhiontraithe ar mian leo a bheith ina bhfiontraithe, agus geallann sé bearta spriocdhírithe a fhorbairt do sheanóirí, do dhaoine óga, d’imircigh agus do dhaoine atá dífhostaithe.

Clár DIGITAL na hEorpa

Tacaíonn Clár DIGITAL na hEorpa le sármhaitheas institiúidí oideachais agus oiliúna an Aontais i réimsí digiteacha, lena n-áirítear trína gcomhar le taighde agus le gnólachtaí a spreagadh. Is é is aidhm dó feabhas a chur ar an gcumas daoine tréitheacha digiteacha a chothú agus a mhealladh, agus éiceachóras a chothú a chuideoidh leis an nuálaíocht agus leis an dul chun cinn digiteach a bhrú chun cinn ag an am céanna.

Déanfaidh Clár DIGITAL na hEorpa an méid seo a leanas:

  • Deiseanna oideachais agus oiliúna a chur ar fáil do shaineolaithe amach anseo i bpríomhréimsí acmhainneachta amhail sonraí agus intleacht shaorga eiticiúil, cibearshlándáil, candam agus ríomhaireacht ardfheidhmíochta. Cuirfear an tacaíocht ar fáil do líonraí d’institiúidí oideachais agus oiliúna, d’ionaid taighde agus do ghnólachtaí chun sainchláir oideachais (amhail céimeanna Máistreachta) a dhearadh agus a sholáthar chomh maith le cúrsaí oiliúna chun ardscileanna digiteacha a fháil a bheidh ag teastáil le haghaidh teicneolaíochtaí sonracha. 
  • Spriocdhíriú ar athsciliú agus uas-sciliú an lucht saothair atá ann cheana trí oiliúint ghearrthéarmach a léiríonn na forbairtí is déanaí i bpríomhréimsí acmhainneachta.

Faigh amach conas maoiniú a fháil ó Chlár DIGITAL Europe

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Cistiú don Digitiú i gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027

The EU’s long-term EU budget, also known as the multiannual financial framework, will boost digital technologies and aid in recovery from the pandemic.

Féach freisin

An Clár don Eoraip Dhigiteach

Is clár cistiúcháin nua de chuid an Aontais é an Clár don Eoraip Dhigiteach (DIGITAL) atá dírithe ar an teicneolaíocht dhigiteach a thabhairt do ghnólachtaí, do shaoránaigh agus d’údaráis riaracháin phoiblí.

An tSaoráid um Chónascadh na hEorpa — SCE Digiteach

Tacóidh an chuid dhigiteach den tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE Digiteach) le hinfheistíochtaí poiblí agus príobháideacha araon i mbonneagair nascachta digití idir 2021 agus 2027 agus spreagfaidh sí iad.