Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Στήριξη της ΕΕ για τους ερευνητές και τους ψηφιακούς φορείς καινοτομίας

Η Επιτροπή προσφέρει μια σειρά στήριξης σε ερευνητές και φορείς ψηφιακής καινοτομίας, από προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» έως τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και πολλά άλλα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι η μεγαλύτερη επιστημονική δύναμη στον κόσμο. Αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής επιστήμης και τεχνολογίας. Εργάζεται τώρα για να διασφαλίσει ότι οι ιδέες των ερευνητών και των ψηφιακών καινοτόμων θα γίνουν επιτυχημένα προϊόντα και τεχνολογίες.

Ένας από τους στόχους της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία είναι η ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας. Στόχος του είναι να διπλασιάσει τον αριθμό των μονόκερων της ΕΕ — εταιρειών που ανέρχονται σε 1 δισ. δολάρια χωρίς να είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Και, θέλει να διατηρήσει την ανάπτυξη καινοτόμων επεκτεινόμενων επιχειρήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2020.

Ως εκ τούτου, η ΕΕ στηρίζει τους ερευνητές και τους φορείς ψηφιακής καινοτομίας μέσω προγραμμάτων όπως:

 • Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»
 • Νέο θεματολόγιο καινοτομίας
 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας
 • Ραντάρ καινοτομίας

Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε περισσότερα για κάθε μία από αυτές τις πρωτοβουλίες.

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, με προϋπολογισμό 95 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 — χωρίς να περιλαμβάνονται οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που προσελκύουν τα έργα.

Η χρηματοδότησή του βοήθησε άτομα και ομάδες να επιτύχουν ανακαλύψεις και ανακαλύψεις, όπως εικόνες μαύρων τρυπών στο διάστημα και παγκόσμιες πρωτιές σε εργαστήρια, όπως η χρηματοδότηση της BioNTech για το εμβόλιο mRNA κατά της νόσου COVID-19. Και, βοηθά να φέρουμε αυτές τις ιδέες από το εργαστήριο στην αγορά.

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» επικεντρώνεται στην έρευνα και την καινοτομία σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων: 

 • Τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική
 • Διαδίκτυο επόμενης γενιάς
 • Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων
 • Μαζικά δεδομένα
 • Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες

Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» παρατίθενται στη σελίδα ειδικής χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών. Άμεσες συμβουλές παρέχονται μέσω των εθνικών σημείων επαφής για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Τα εθνικά σημεία επαφής παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με: 

 1. επιλογή σχετικών θεμάτων και ειδών δράσης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·
 2. διοικητικές διαδικασίες και συμβατικά ζητήματα·
 3. κατάρτιση και βοήθεια σχετικά με τη σύνταξη προτάσεων·
 4. διανομή εγγράφων, όπως έντυπα, κατευθυντήριες γραμμές και εγχειρίδια·
 5. ψάχνοντας για συνεργάτες.

Η πλατφόρμα αποτελεσμάτων του Horizon διαφημίζει περίπου 1.350 αποτελέσματα έργων, συμβάλλοντας στην αντιστοίχιση τους με τους εταίρους, τους επενδυτές στην τεχνολογία αιχμής και την εξεύρεση συμφωνιών αδειοδότησης.

Ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας

Ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας θα θέσει την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας υψηλής τεχνολογίας και των νεοφυών επιχειρήσεων. Στόχος του είναι να βοηθήσει την Ευρώπη να αναπτύξει νέες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων. Θα βελτιώσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις νεοφυείς και τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις και θα βελτιώσει τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στους φορείς καινοτομίας να πειραματιστούν.

Επιπλέον, το ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας θα δημιουργήσει «περιφερειακές κοιλάδες καινοτομίας» για την ενίσχυση και τη σύνδεση φορέων καινοτομίας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών που υστερούν. Θα συμβάλει επίσης στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων μέσω της κατάρτισης και της υποστήριξης.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία για τη μετατροπή της επιστήμης σε επιχειρήσεις. Προσφέρει επιχορηγήσεις και ίδια κεφάλαια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και νεοφυείς επιχειρήσεις, με στόχο την υποστήριξη ρηξικέλευθων καινοτομιών από την έρευνα σε πρώιμο στάδιο έως την απόδειξη της ιδέας, τη μεταφορά τεχνολογίας και την επέκταση.

Το ίδιο το ΕΣΚ προσφέρει χρηματοδότηση σε φορείς καινοτομίας, όπως επιχειρηματίες, επιχειρήσεις και ερευνητές. Μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση ύψους έως 2,5 εκατ. ευρώ, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν έργα με αντίκτυπο και επεκτάσιμα. Εν τω μεταξύ, χρηματοδότηση έως 4 εκατ. ευρώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δοθεί η δυνατότητα σε εταίρους από διάφορα μέρη της ΕΕ να αναπτύξουν από κοινού καινοτόμες ιδέες.

Το νέο Ταμείο Κεφαλαίου του ΕΣΚ παρέχει ίδια κεφάλαια από 0,5 έως 15 εκατ. EUR για ρηξικέλευθες εταιρείες καινοτομίας που επιλέγονται για τη μεικτή χρηματοδοτική στήριξη του Accelerator του ΕΣΚ.

Υπάρχουν διάφορες άλλες επιλογές υποστήριξης για ερευνητές και φορείς ψηφιακής καινοτομίας στην κοινοτική πλατφόρμα του ΕΣΚ.

Ραντάρ καινοτομίας

Το ραντάρ καινοτομίας εντοπίζει καινοτομίες με υψηλό δυναμικό και βασικούς φορείς καινοτομίας σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Παρουσιάζει τα επιτεύγματα της χρηματοδότησης της καινοτομίας από την ΕΕ και βοηθά τους ανθρώπους να συνδεθούν με φορείς καινοτομίας που έχουν τη δυνατότητα να αναπαράγουν τις επιτυχίες άλλων ευρωπαϊκών εταιρειών που έλαβαν χρηματοδότηση από την ΕΕ, όπως το Skype, η TomTom και η ARM Holdings.

 

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Χρηματοδότηση για την ψηφιακή τεχνολογία στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, γνωστός και ως πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα ενισχύσει τις ψηφιακές τεχνολογίες και θα βοηθήσει στην ανάκαμψη από την πανδημία.

Βλ. επίσης

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη (DIGITAL) είναι ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που επικεντρώνεται στην εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις.

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» — CEF Digital

Το ψηφιακό μέρος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF Digital) θα στηρίξει και θα λειτουργήσει ως καταλύτης τόσο για δημόσιες όσο και για ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας μεταξύ 2021 και 2027.