Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Julkaisu

Euroopan datamarkkinatutkimuksen 2021–2023 tulokset

Euroopan datamarkkinoiden seurantaväline antoi Euroopan komissiolle olennaista tietoa EU:n datamarkkinoiden ja datatalouden koosta ja suuntauksista, data-alan ammattilaisten määrästä, datayritysten määrästä ja niiden tuottamista tuloista.

Uudella Euroopan datamarkkinatutkimuksella pyrittiin tarjoamaan mielekäs ja kattava käsitys EU:n datatalouden pääpiirteistä. Lisäksi pyrittiin laatimaan raportteja Euroopan datatalouden eri näkökohdista, kuten määrällisistä tosiasioista ja luvuista, joita indikaattorit eivät vielä kata. Lisäksi dataan liittyvien sidosryhmien yhteisön kehittämistä eri puolilla Eurooppaa tuettiin EU:n dataympäristöä koskevilla säännöllisillä päivityksillä.

Lopullinen tutkimusraportti

Lopullisessa tutkimusraportissa esitetään joukko indikaattoreita, joilla mitataan data-alan ammattilaisia, dataosaamisvajetta, datamarkkinoiden arvoa, datan tarjoajien ja käyttäjäyritysten lukumäärää ja niiden tuloja sekä datatalouden kokonaisvaikutusta EU27:n BKT:hen. Kaikki indikaattorit esitetään vuosille 2020–2023, ja niissä esitetään ennusteet vuosille 2025–2030. Niissä tarkastellaan kolmea mahdollista kehitysskenaariota: perusskenaario, nopea kasvu ja pessimistiset skenaariot. 

Tutkimustuotokset

I. Raportit faktoista & luvut

Näissä raporteissa esitetään tulokset, jotka on saatu Euroopan datamarkkinoiden seurantavälineen kolmella mittauskierroksella. Se kattaa vuodet 2020–2023, ja perusskenaario vuosille 2025 ja 2030 esitetään kolmessa vaihtoehtoisessa skenaariossa.

II. Sisällyttämispolitiikkaakoskevat kertomukset

Näissä raporteissa esitetään yleiskatsaus Euroopan datamarkkinoiden seurantavälineen keskeisistä indikaattoreista nykyisen datapoliittisen ympäristön valossa ja tulkitaan kolmea ehdotettua skenaariota (perusskenaario, nopean kasvun skenaario ja haasteskenaario), jotka perustuvat poliittisiin toimenpiteisiin ja vaihteleviin makrotaloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin. Skenaarioiden päätarinat on päivitetty siten, että niissä otetaan huomioon viimeaikaiset häiritsevät tapahtumat, erityisesti Venäjän ja Ukrainan välisen sodan mahdolliset seuraukset ja makrotaloudellisten olosuhteiden heikkeneminen.

III. EU:n datamaisemaraportit

Kertomuksilla pyrittiin kuvaamaan eurooppalaista datailmiötä ja samalla antamaan tietoa siitä, miten datatalouden sidosryhmät kehittyvät vuosi vuodelta.

Datamaisema tarjoaa vankan kartoituksen datatalouden keskeisistä toimijoista. Se käyttää objektiivisia ja hyvin määriteltyjä kriteerejä valitessaan Euroopan lupaavimpia massadatayrityksiä keskittyen erityisesti avaindatayritysten luokkaan.

 IV. Datatarinat

Nämä datatarinat tarjoavat muun muassa useita datan jakamiskäytäntöjä eri aloilta:

V. Aiemmat datamarkkinatutkimukset 

Aiempien tutkimusten tulokset ovat saatavilla osoitteessa

VI. Asiaan liittyvät asiakirjat 

Siinä täsmennetään luokitusjärjestelmä ja tutkimussopimuksen voimassaoloaikana käytettävä menetelmä sekä yksityiskohtaiset tiedot resursseista ja tavoitteista Euroopan komission antamien ohjeiden mukaisesti.