Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Väljaanne

Euroopa andmeturu uuringu (2021–2023) tulemused

Euroopa andmeturu seirevahend andis Euroopa Komisjonile olulist teavet ELi andmeturu ja andmemajanduse suuruse ja suundumuste, andmespetsialistide arvu, andmeettevõtete arvu ja nende loodud tulude kohta.

Uue Euroopa andmeturu uuringu eesmärk oli anda sisukas ja põhjalik ülevaade ELi andmemajanduse põhiomadustest. Lisaks keskenduti aruannete esitamisele Euroopa andmepõhise majanduse eri aspektide kohta, sealhulgas kvantitatiivsed faktid ja arvud, mida näitajad ise veel ei hõlma. Lisaks toetati tegevust, mis on seotud andmetega seotud sidusrühmade kogukonna arendamisega kogu Euroopas, andes korrapäraselt ajakohastatud teavet ELi andmemaastiku kohta.

Uuringu lõpparuanne

Uuringu lõpparuandes esitatakse näitajate kogum, millega mõõdetakse andmespetsialiste, andmeoskuste nappust, andmeturu väärtust, andmete esitajate ja kasutajaettevõtete arvu ning nende tulusid, samuti andmepõhise majanduse üldist mõju EL 27 SKP-le. Kõik näitajad on esitatud aastate 2020–2023 kohta ja sisaldavad prognoose aastateks 2025–2030, uurides kolme võimalikku arengustsenaariumit: lähtestsenaarium, kiire kasv ja pessimistlikud stsenaariumid. 

Uuringu tulemused

I. Faktide aruanded & arvud

Nendes aruannetes esitatakse Euroopa andmeturu seirevahendi kolme mõõtmisvooru tulemused. See hõlmab aastaid 2020–2023 lähtestsenaariumiga 2025. ja 2030. aastaks kolme alternatiivse stsenaariumi alusel.

II. Poliitilisijäreldusikäsitlevad aruanded

Nendes aruannetes antakse ülevaade Euroopa andmeturu seirevahendi põhinäitajatest, võttes arvesse praegust andmepoliitikat, ning tõlgendatakse kolme kavandatud stsenaariumi (lähtestsenaarium, suure kasvu stsenaarium ja probleemide stsenaarium), mis põhinevad poliitikameetmetel ning erinevatel makromajanduslikel ja poliitilistel tingimustel. Stsenaariumide põhijooni on ajakohastatud, et võtta arvesse hiljutisi häirivaid sündmusi, eelkõige Venemaa-Ukraina sõja võimalikke tagajärgi ja halvenevaid makromajanduslikke tingimusi.

III. ELi andmemaastikuaruanded

Nende aruannete eesmärk oli kajastada Euroopa andmete nähtust ja samal ajal anda ülevaade sellest, kuidas andmemajanduse sidusrühmad aasta-aastalt arenevad.

Andmemaastik annab põhjaliku ülevaate andmepõhise majanduse peamistest osalejatest. Selles kasutatakse objektiivseid ja täpselt määratletud kriteeriume Euroopa kõige paljutõotavamate suurandmete ettevõtete valimiseks, pöörates erilist tähelepanu põhiandmete ettevõtete kategooriale.

 IV. Andmelood

Need andmelood pakuvad muu hulgas mitmesuguseid andmejagamistavasid eri sektoritest:

V. Varasemad andmeturu uuringud 

Varasemate uuringute tulemused on kättesaadavad aadressil:

VI. Seotud dokumendid 

Selles täpsustatakse uuringulepingu kehtivusajal kasutatav taksonoomia ja metoodika ning üksikasjalik teave ressursside ja eesmärkide kohta vastavalt Euroopa Komisjoni esitatud juhistele.