Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikácia

Výsledky štúdie o európskom trhu s údajmi na roky 2021 – 2023

Nástroj na monitorovanie európskeho trhu s údajmi (EDM) poskytol Európskej komisii základné informácie o veľkosti a trendoch trhu EÚ s údajmi a dátového hospodárstva, počte odborníkov v oblasti údajov, počte dátových spoločností a príjmoch, ktoré vytvorili.

Cieľom novej štúdie o európskom trhu s údajmi bolo poskytnúť zmysluplné a komplexné pochopenie hlavných charakteristík dátového hospodárstva EÚ. Okrem toho sa činnosti venovali poskytovaniu správ o rôznych aspektoch európskeho dátového hospodárstva vrátane kvantitatívnych faktov a číselných údajov, na ktoré sa ešte nevzťahujú samotné ukazovatele. Činnosti zamerané na rozvoj komunity zainteresovaných strán v oblasti údajov v celej Európe sa ďalej podporovali pravidelnými aktualizáciami dátového prostredia EÚ.

Záverečná správa zo štúdie

V záverečnej správe o štúdii sa uvádza súbor ukazovateľov, ktorými sa merajú odborníci v oblasti údajov, chýbajúce zručnosti v oblasti údajov, hodnota trhu s údajmi, počet poskytovateľov údajov a spoločností používateľov a ich príjmy, ako aj celkový vplyv dátového hospodárstva na HDP EÚ27. Všetky ukazovatele sú uvedené na roky 2020 až 2023 a ponúkajú prognózy na roky 2025 až 2030, pričom sa skúmajú tri potenciálne scenáre rozvoja: základný scenár, vysoký rast a pesimistické scenáre. 

Výsledky štúdie

I. Správy o faktoch a amp; číselné údaje

V týchto správach sa uvádzajú výsledky získané prostredníctvom troch kôl meraní nástroja na monitorovanie európskeho trhu s údajmi. Vzťahuje sa na roky 2020 – 2023 so základným scenárom na roky 2025 a 2030 podľa troch alternatívnych scenárov.

II. Správy o politickýchzáveroch

Tieto správy poskytujú prehľad kľúčových ukazovateľov nástroja na monitorovanie európskeho trhu s údajmi vzhľadom na súčasné prostredie politiky v oblasti údajov a vykladajú tri navrhované scenáre (východiskový scenár, scenár vysokého rastu a scenár výziev) na základe politických opatrení a rôznych makroekonomických a politických podmienok. Hlavné dejové línie scenárov boli aktualizované tak, aby zohľadňovali nedávne rušivé udalosti, najmä potenciálne dôsledky rusko-ukrajinskej vojny a zhoršujúce sa makroekonomické podmienky.

III. Správy EÚ o situácii v oblasti údajov

Cieľom týchto správ bolo zachytiť fenomén európskych údajov a zároveň poskytnúť prehľad o tom, ako sa zainteresované strany v dátovom hospodárstve každoročne vyvíjajú.

Dátová krajina poskytuje spoľahlivé mapovanie hlavných kľúčových aktérov v dátovom hospodárstve. Využíva objektívne a dobre vymedzené kritériá na výber najsľubnejších veľkých dátových spoločností v Európe s osobitným zameraním na kategóriu „kľúčových dátových spoločností“.

 IV. Dátové príbehy

Tieto príbehy o údajoch poskytujú okrem iného niekoľko postupov zdieľania údajov z rôznych odvetví:

V. Predchádzajúce štúdie trhu s údajmi 

Výsledky predchádzajúcich štúdií sú k dispozícii na adrese:

VI. Súvisiace dokumenty 

Uvádza sa v ňom taxonómia a metodika, ktoré sa majú používať počas trvania zmluvy o štúdii, ako aj podrobné informácie o zdrojoch a cieľoch v súlade s údajmi poskytnutými Európskou komisiou.