Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikācija

Eiropas datu tirgus pētījuma 2021.–2023. gadam rezultāti

Eiropas datu tirgus (EDM) uzraudzības rīks sniedza būtisku informāciju Eiropas Komisijai par ES datu tirgus un datu ekonomikas lielumu un tendencēm, datu speciālistu skaitu, datu uzņēmumu skaitu un to radītajiem ieņēmumiem.

Jaunā Eiropas datu tirgus pētījuma mērķis bija sniegt jēgpilnu un visaptverošu izpratni par ES datu ekonomikas galvenajām iezīmēm. Turklāt pasākumi tika veltīti tam, lai sniegtu ziņojumus par dažādiem Eiropas datu ekonomikas aspektiem, tostarp kvantitatīviem faktiem un skaitļiem, kas vēl nav iekļauti pašos rādītājos. Visbeidzot, darbības, kas saistītas ar datu jomas ieinteresēto personu kopienas izveidi visā Eiropā, tika atbalstītas ar regulāriem atjauninājumiem par ES datu vidi.

Pētījuma gala ziņojums

Pētījuma nobeiguma ziņojumā ir sniegts rādītāju kopums, ar ko mēra datu speciālistus, datu prasmju trūkumu, datu tirgus vērtību, datu sniedzēju un lietotāju uzņēmumu skaitu un to ieņēmumus, kā arī datu ekonomikas vispārējo ietekmi uz ES 27 valstu IKP. Visi rādītāji ir sniegti par 2020.–2023. gadu, un tie piedāvā prognozes 2025. gadam līdz 2030. gadam, izpētot trīs iespējamos attīstības scenārijus: bāzlīnijas, straujas izaugsmes un pesimistiski scenāriji. 

Pētījumu rezultāti

I. Ziņojumi par faktiem un skaitļiem

Šajos ziņojumos ir izklāstīti rezultāti, kas iegūti, trīs mērījumu kārtās veicot Eiropas datu tirgus uzraudzības rīku. Tas aptver 2020.–2023. gadu ar bāzlīniju 2025. un 2030. gadam saskaņā ar trim alternatīviem scenārijiem.

II. Ziņojumi par politiskiempieņēmumiem

Šajos ziņojumos sniegts pārskats par Eiropas datu tirgus uzraudzības instrumenta galvenajiem rādītājiem, ņemot vērā pašreizējo datu politikas vidi, un interpretēti trīs ierosinātie scenāriji (bāzlīnijas scenārijs, straujas izaugsmes scenārijs un problēmu scenārijs), kuru pamatā ir politikas pasākumi un atšķirīgi makroekonomiskie un politiskie apstākļi. Galvenie scenāriju sižeti ir atjaunināti, lai ņemtu vērā nesenos graujošos notikumus, jo īpaši Krievijas un Ukrainas kara iespējamās sekas un makroekonomisko apstākļu pasliktināšanos.

III. ES ziņojumi par datu ainavu

Šo ziņojumu mērķis bija apkopot Eiropas datu fenomenu un vienlaikus sniegt ieskatu par to, kā datu ekonomikā ieinteresētās personas katru gadu attīstās.

Datu aina nodrošina stabilu datu ekonomikas galveno dalībnieku kartēšanu. Tajā izmantoti objektīvi un precīzi definēti kritēriji, lai atlasītu daudzsološākos lielo datu uzņēmumus Eiropā, īpašu uzmanību pievēršot “galveno datu uzņēmumu” kategorijai.

IV. Datu stāsti

Šie datu stāsti cita starpā sniedz vairākus datu apmaiņas paņēmienus dažādās nozarēs:

V. Iepriekšējie datu tirgus pētījumi

Iepriekšējo pētījumu rezultāti ir pieejami šādā tīmekļa vietnē:

VI. Saistītie dokumenti

Tajā ir precizēta taksonomija un metodika, kas jāizmanto pētījuma līguma darbības laikā, kā arī detalizēta informācija par resursiem un mērķiem saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegtajām norādēm.