Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Grúpa speisialta maidir le Cód Iompair an Aontais Eorpaigh maidir le dearadh atá oiriúnach don aois

Mar phríomhghníomhaíocht faoi straitéis BIK+, éascóidh an Coimisiún Cód Iompair cuimsitheach de chuid an Aontais maidir le dearadh atá oiriúnach ó thaobh aoise de (‘CódBIK+’).

    beirt pháistí ag breathnú le chéile ar scáileán ríomhaire

© Jakovo - E+ via Getty Images

Mar phríomhghníomhaíocht faoi straitéis BIK+, éascóidh an Coimisiún Cód Iompair cuimsitheach de chuid an Aontais maidir le dearadh atá oiriúnach ó thaobh aoise de (CódBIK). 

Cuirfidh an Cód leis an gcreat rialála dá bhforáiltear sa Ghníomh um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) agus cuideoidh sé lena chur chun feidhme agus beidh sé i gcomhréir le Treoir an Aontais maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc (AVMSD) agus leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS).

Cuideoidh an grúpa le hArd-Stiúrthóireacht na Nasc, go háirithe, chun na nithe seo a leanas a dhéanamh: 

  • acmhainní ábhartha a bhailiú (tuarascálacha, tuairimí, anailís agus doiciméid agus ábhar eile) maidir le cóid, treoirlínte, moltaí agus beartais atá ann cheana maidir le dearadh atá oiriúnach ó thaobh aoise de;
  • an Cód a dhréachtú;
  • córas faireacháin a bhunú don Chód, lena n-áirítear KPInna agus bonnlíne.

Is é is aidhm don Chód rannpháirtíocht na hearnála tionsclaíochta a threisiú i gcosaint leanaí agus táirgí digiteacha á n-úsáid, agus é mar sprioc dheiridh acu a bpríobháideachas, a sábháilteacht agus a slándáil a áirithiú ar líne. 

Iarrtar ar an earnáil tionsclaíochta, ar an tsochaí shibhialta agus ar an saol acadúil páirt a ghlacadh sa phróiseas trí ghrúpa speisialta ad hoc. Táthar ag súil go n-oibreoidh an grúpa go dtí go nglacfaidh na sínitheoirí ábhartha an Cód. 

Féadfar stádas breathnóra a dheonú d’eagraíochtaí idirnáisiúnta agus d’eintitis de chuid na mBallstát, trí chuireadh díreach a thabhairt dóibh. Ina theannta sin, i gcomhréir le BIK+, is é is aidhm dó rannpháirtíocht na hóige a spreagadh, féadfaidh leanaí agus daoine óga páirt a ghlacadh i gcruinnithe an ghrúpa trí chuireadh díreach a fháil. 

Chuir an Coimisiún na hiarratasóirí ar an eolas faoin nglao ar léiriú spéise faoi thorthaí an phróisis roghnúcháin.

liosta na gcomhaltaí ceaptha curtha ar fáil go poiblí.    

Tionóladhan chéad chruinniú den ghrúpa an 13 Iúil 2023. Is féidir leat teacht ar an gclár oibre, ar na cuir i láthair agus ar na miontuairiscí ar an leathanach seo.

 

Nuashonrú is déanaí: 20/9/2023

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Idirlíon níos fearr a chruthú do na páistí

Leis an Straitéis i ndáil le hIdirlíon níos fearr do leanaí (BIK+), cinnteofar go ndéanfar leanaí a chosaint, a urramú agus a chumhachtú ar líne.

Féach freisin

Lá na Sábháilteachta Idirlín

Le Lá na Sábháilteachta Idirlín cuirtear chun cinn úsáid níos sábháilte agus níos freagraí na teicneolaíochta ar líne ag leanaí agus daoine óga ar fud an domhain.

Ionaid d’Idirlíon Níos Sábháilte

Cuireann Ionaid Idirlín Níos Sábháilte eolas, comhairle agus cúnamh ar fáil do leanaí, do thuismitheoirí, do mhúinteoirí agus do chúramóirí maidir le ceisteanna digiteacha agus troideanna i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne.