Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eakohast kujundust käsitleva ELi tegevusjuhendi erirühm

BIK+ strateegia põhimeetmena hõlbustab komisjon terviklikku ELi tegevusjuhendit eakohase kujundamise kohta (edaspidi „BIK+ koodeks“).

    kaks last vaatavad koos arvutiekraanile

© Jakovo - E+ via Getty Images

BIK+ strateegia põhimeetmena hõlbustab komisjon kõikehõlmavat eakohast kavandamist käsitlevat ELi tegevusjuhendit (BIK- koodeks). 

Toimimisjuhend tugineb digiteenuste õigusaktis sätestatud õigusraamistikule ja aitab kaasa selle rakendamisele ning on kooskõlas ELi audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga ja isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Eelkõige aitab rühm sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadil: 

  • koguda asjakohaseid ressursse (aruanded, arvamused, analüüsid ja muud dokumendid ja materjalid) seoses eakohast kavandamist käsitlevate kehtivate tegevusjuhendite, suuniste, soovituste ja poliitikaga;
  • tegevusjuhendi koostamine;
  • toimimisjuhendi, sealhulgas peamiste tulemusnäitajate ja lähteolukorra seiresüsteemi loomine.

Tegevusjuhendi eesmärk on tugevdada tööstuse osalemist laste kaitsmisel digitaalsete toodete kasutamisel, lõppeesmärgiga tagada nende eraelu puutumatus, ohutus ja turvalisus internetis. 

Tööstust, kodanikuühiskonda ja akadeemilisi ringkondi kutsutakse selles protsessis osalema ajutise erirühma kaudu. Rühm peaks tegutsema seni, kuni asjaomased allakirjutanud on tegevusjuhendi vastu võtnud. 

Rahvusvahelistele organisatsioonidele ja liikmesriikide üksustele võib anda vaatlejastaatuse otsese kutse alusel. Lisaks võivad lapsed ja noored kooskõlas BIK+ eesmärgiga soodustada noorte osalemist rühma koosolekutel otsese kutsega. 

Komisjon teavitas osalemiskutse taotlejaid valikumenetluse tulemustest.

Ametisse nimetatud liikmete nimekiri on avalikustatud.    

Rühma esimene koosolek toimus 13. juulil 2023. Päevakord, ettekanded ja protokollid leiate siit lehelt.

 

Viimane ajakohastamine: 20/9/2023

Seotud sisu

Üldpilt

Lastele parema interneti loomine

Lastele parema interneti loomise strateegiaga (BIK+) tagatakse, et lapsi kaitstakse, austatakse ja kaitstakse internetis.

Vaata lisaks

Turvalisema interneti foorum

Turvalisema interneti foorum on oluline iga-aastane rahvusvaheline laste turvalisuse teemaline konverents Euroopas.

Turvalisema interneti päev

Turvalisema interneti päev edendab internetitehnoloogia turvalisemat ja vastutustundlikumat kasutamist laste ja noorte poolt kogu maailmas.

Laste turvalisema interneti eksperdirühm

Laste turvalisema interneti eksperdirühm aitab parandada koordineerimist ja koostööd ELi liikmesriikide vahel, et tagada laste turvalisus interneti kasutamisel.

Turvalisema interneti keskused

Turvalisema interneti keskused teavitavad, nõustavad ja abistavad lapsi, vanemaid, õpetajaid ja hooldajaid digiküsimustes ja võitluses laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis.