Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Специална група относно Кодекса за поведение на ЕС относно съобразеното с възрастта проектиране

Като ключово действие в рамките на стратегията BIK+ Комисията ще улесни изготвянето на всеобхватен кодекс на ЕС за поведение в областта на съобразеното с възрастта проектиране („Кодекс БИК+“).

    две деца гледат заедно на екрана на компютъра

© Jakovo - E+ via Getty Images

Като ключово действие в рамките на стратегията BIK+ Комисията ще улесни изготвянето на всеобхватен кодекс на ЕС за поведение в областта на съобразеното с възрастта проектиране (Кодекс БИК). 

Кодексът ще се основава на регулаторната рамка, предвидена в Законодателния акт за цифровите услуги (DSA), и ще подпомага неговото прилагане и ще бъде в съответствие с Директивата на ЕС за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ) и Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

По-специално, групата ще подпомага ГД „Съобщителни мрежи и технологии“ в: 

  • събиране на съответните ресурси (доклади, становища, анализи и други документи и материали) във връзка със съществуващите кодекси, насоки, препоръки и политики за съобразено с възрастта проектиране;
  • изготвяне на кодекса;
  • създаване на система за мониторинг на Кодекса, включително ключови показатели за ефективност и базова линия.

Кодексът има за цел да засили участието на промишлеността в защитата на децата при използването на цифрови продукти, като крайната цел е да се гарантира тяхната неприкосновеност на личния живот, безопасност и сигурност онлайн. 

Промишлеността, гражданското общество и академичните среди се приканват да участват в процеса чрез специална ad hoc група. Очаква се групата да работи до приемането на Кодекса от съответните подписали страни. 

На международни организации и образувания от държавите членки може да бъде предоставен статут на наблюдател чрез пряка покана. Освен това, в съответствие с BIK+, целта е да се насърчи младежкото участие, децата и младите хора могат да участват в заседанията на групата чрез пряка покана. 

Комисията информира кандидатите за поканата за изразяване на интерес относно резултатите от процеса на подбор.

Списъкът на назначените членове е оповестен публично.    

Първото заседание на групата се проведе на 13 юли 2023г. На тази страница можете да намерите дневния ред, презентациите и протоколите.

 

Последна актуализация: 20/9/2023

Съдържание по темата

Обща картина

Създаване на по-добър интернет за децата

Стратегията за по-добър интернет за децата (BIK+) ще гарантира, че децата са защитени, уважавани и овластени онлайн.

Вижте също

Форум за безопасен интернет

Форумът за по-безопасен интернет е основната ежегодна международна конференция за безопасността на децата онлайн в Европа.

Ден на безопасния интернет

Денят на безопасния интернет насърчава по-безопасното и по-отговорно използване на онлайн технологиите от деца и млади хора по целия свят.

Експертна група за по-безопасен интернет за децата

Експертната група по по-безопасен интернет за децата спомага за подобряване на координацията и сътрудничеството между държавите — членки на ЕС, за да се гарантира безопасността на децата при използване на интернет.

Центрове за по-безопасен интернет

Центровете за по-безопасен интернет информират, съветват и подпомагат децата, родителите, учителите и лицата, полагащи грижи, по въпросите на цифровите технологии и борбата срещу сексуалното насилие над деца онлайн.