Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Register uznaných organizácií dátového altruizmu v EÚ

Tento register uznaných organizácií dátového altruizmu v EÚ bol zriadený v rámci aktu o správe údajov (DGA), ktorý je kľúčovým pilierom európskej dátovej stratégie.

DGA vytvára vhodné podmienky pre jednotlivcov a spoločnosti, ktoré pri dobrovoľnom zdieľaní svojich údajov v prospech spoločnosti s nimi budú zaobchádzať dôveryhodné organizácie na základe hodnôt a zásad EÚ. Tieto organizácie, ktoré sprístupňujú príslušné údaje na základe dátového altruizmu, sa budú môcť zaregistrovať ako „organizácie dátového altruizmu uznané v Únii“.

Tieto subjekty musia mať neziskový charakter a musia spĺňať požiadavky na transparentnosť, ako aj poskytovať osobitné záruky na ochranu práv a záujmov občanov a spoločností, ktoré zdieľajú svoje údaje. Okrem toho musia dodržiavať súbor pravidiel, v ktorom sa stanovia požiadavky na informácie, technické a bezpečnostné požiadavky, komunikačné plány a odporúčania týkajúce sa noriem interoperability. Súbor pravidiel vypracuje Komisia v úzkej spolupráci s organizáciami dátového altruizmu a inými príslušnými zainteresovanými stranami.

Jednotlivci a spoločnosti majú teraz nástroje na to, aby dali svoj súhlas alebo povolenie sprístupniť svoje generované údaje – dobrovoľne a bez odmeny – na to, aby sa mohli použiť na ciele všeobecného záujmu. Takéto údaje majú obrovský potenciál na podporu výskumu a vývoj lepších produktov a služieb, a to aj v oblasti zdravia, životného prostredia a mobility. 

Táto stránka vedie verejný register všetkých uznaných organizácií dátového altruizmu, ktoré ponúkajú svoje služby v Európskej únii.

Členské štáty oznámia Komisii, kedy sú organizácie dátového altruizmu zaregistrované. Členské štáty by mali používať tento formulár.

Uznané organizácie dátového altruizmu oznámené členskými štátmi

Nižšieuvedený zoznam uvádzakrajiny, v ktorých sú organizácie dátového altruizmu registrované:

Mapa ukazuje, v ktorých krajinách poskytujú organizácie dátového altruizmu svoje služby:

 

 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Európsky akt o správe údajov

Európsky akt o správe údajov, ktorý je plne v súlade s hodnotami a zásadami EÚ, prinesie občanom a podnikom EÚ značné výhody.

Pozri aj

Register služieb sprostredkovania údajov EÚ

Aktom o správe údajov sa vytvára rámec na podporu nového obchodného modelu – služieb sprostredkovania údajov – ktorý poskytne dôveryhodné a bezpečné prostredie, v ktorom si spoločnosti alebo jednotlivci môžu vymieňať údaje.