Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Register služieb sprostredkovania údajov EÚ

Aktom o správe údajov sa vytvára rámec na podporu nového obchodného modelu – služieb sprostredkovania údajov – ktorý poskytne dôveryhodné a bezpečné prostredie, v ktorom si spoločnosti alebo jednotlivci môžu vymieňať údaje.

©oselote

Tento register služieb sprostredkovania údajov EÚ bol zriadený v rámci aktu o správe údajov, ktorý je kľúčovým pilierom európskej dátovej stratégie a v ktorom sa stanovuje rámec riadenia na podporu dôvery v výmenu údajov medzi jednotlivcami a podnikmi. 

Sprostredkovateliaúdajov budú fungovať ako neutrálne tretie strany, ktoré spájajú jednotlivcov a spoločnosti s používateľmi údajov. Hoci môžu účtovať poplatky za uľahčenie výmeny údajov medzi stranami, nemôžu priamo používať údaje, ktoré sprostredkúvajú, na finančný zisk (napr. ich predajom inej spoločnosti alebo ich použitím na vývoj vlastného produktu založeného na týchto údajoch). Sprostredkovatelia údajov budú musieť spĺňať prísne požiadavky, aby sa zabezpečila táto neutralita a zabránilo sa konfliktom záujmov. 

V praxi to znamená, že bude existovať štrukturálne oddelenie medzi službou sprostredkovania údajov a akýmikoľvek inými poskytovanými službami (t. j. musia byť právne oddelené). Obchodné podmienky (vrátane stanovovania cien) poskytovania sprostredkovateľských služieb by takisto nemali závisieť od toho, či potenciálny držiteľ údajov alebo používateľ údajov využíva iné služby. Všetky získané údaje a metaúdaje sa môžu použiť len na zlepšenie služby sprostredkovania údajov. 

Na tejto stránke sa vedie verejný register všetkých poskytovateľov služieb sprostredkovania údajov, ktorí ponúkajú svoje služby v Európskej únii.

Členské štáty oznámia Komisii, kedy a kedy budú organizácie sprostredkúvajúce údaje zaregistrované. Členské štáty by mali použiť tento formulár.

Služby sprostredkovania údajov oznámené členskými štátmi

Služby sprostredkovania údajov budú k dispozícii v ďalej uvedenom zozname s uvedenímkrajín, v ktorých sú zaregistrované: 

Na mape je znázornené, v ktorých krajinách poskytujú organizácie sprostredkovania údajov svoje služby:


 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Európsky akt o správe údajov

Európsky akt o správe údajov, ktorý je plne v súlade s hodnotami a zásadami EÚ, prinesie občanom a podnikom EÚ značné výhody.

Pozri aj