Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európsky akt o správe údajov

Európsky akt o správe údajov, ktorý je plne v súlade s hodnotami a zásadami EÚ, prinesie občanom a spoločnostiam EÚ značné výhody.

  Visual representation of data

© image by carloscastilla - Getty Images/iStock

Kľúčovým pilierom európskej stratégie pre údaje je akt o správe údajov, ktorého cieľom je zvýšiť dôveru v výmenu údajov, posilniť mechanizmy na zvýšenie dostupnosti údajov a prekonať technické prekážky opakovaného použitia údajov.

Aktom o správe údajov sa podporí aj zriadenie a rozvoj spoločných európskych dátových priestorov v strategických oblastiach, do ktorých sa zapoja tak súkromní, ako aj verejní aktéri v odvetviach, ako sú zdravotníctvo, životné prostredie, energetika, poľnohospodárstvo, mobilita, financie, výroba, verejná správa a zručnosti.

Správa údajov nadobudla účinnosť 23. júna 2022 a po 15-mesačnom období odkladu sa bude uplatňovať od septembra 2023.

Výhody

Cieľom iniciatívy je sprístupniť viac údajov a uľahčiť výmenu údajov medzi odvetviami a krajinami EÚ s cieľom využiť potenciál údajov v prospech európskych občanov a podnikov.

Napríklad:

 • Dobrá správa údajov a spoločné využívanie údajov umožnia priemyselným odvetviam vyvíjať inovatívne produkty a služby a zefektívnia a zefektívnia mnohé odvetvia hospodárstva. Je to tiež dôležité pre odbornú prípravu systémov umelej inteligencie.
 • S väčším počtom dostupných údajov môže verejný sektor vypracovať lepšie politiky, čo povedie k transparentnejšiemu riadeniu a účinnejším verejným službám.
 • Inovácie založené na údajoch budú prínosom pre spoločnosti a jednotlivcov tým, že zefektívnia náš život a prácu prostredníctvom:
  • zdravotné údaje: zlepšenie personalizovanej liečby, poskytovanie lepšej zdravotnej starostlivosti a pomoc pri liečbe zriedkavých alebo chronických chorôb, ušetrenie približne 120 miliárd EUR ročne v sektore zdravotníctva EÚ a zabezpečenie účinnejšej a rýchlejšej reakcie na celosvetovú zdravotnú krízu spôsobenú ochorením COVID-19;
  • údaje omobilite: úspora viac ako 27 miliónov hodín času používateľov verejnej dopravy a až 20 miliárd EUR ročne na nákladoch práce vodičov automobilov vďaka navigácii v reálnom čase; 
  • údaje o životnom prostredí: boj proti zmene klímy, znižovanie emisií CO2 a boj proti núdzovým udalostiam, ako sú povodne a lesné požiare;
  • poľnohospodárske údaje: rozvoj presného poľnohospodárstva, nových výrobkov v agropotravinárskom sektore a nových služieb vo všeobecnosti vo vidieckych oblastiach;
  • údaje o verejnej správe: poskytovanie lepších a spoľahlivejších oficiálnych štatistík a prispievanie k rozhodnutiam založeným na dôkazoch.

Ako to bude fungovať v praxi?

EÚ podporí rozvoj dôveryhodných systémov výmeny údajov prostredníctvom štyroch širokých súborov opatrení:

 1. Mechanizmy na uľahčenie opakovaného použitia určitých údajov verejného sektora, ktoré nemožno sprístupniť ako otvorené údaje. Napríklad opätovné použitie údajov o zdraví by mohlo pokročiť vo výskume s cieľom nájsť lieky na zriedkavé alebo chronické ochorenia.
 2. Opatrenia na zabezpečenie toho, aby sprostredkovatelia údajov fungovali ako dôveryhodní organizátori zdieľania alebo združovania údajov v rámci spoločných európskych dátových priestorov.
 3. Opatrenia na uľahčenie sprístupňovania ich údajov občanom a podnikom v prospech spoločnosti.
 4. Opatrenia na uľahčenie výmeny údajov, najmä s cieľom umožniť využívanie údajov naprieč odvetviami a hranicami a umožniť nájdenie správnych údajov na správny účel. 

Prečítajte si zákon o správe údajov Vysvetlený pre ďalšie informácie o týchto opatreniach.

Vplyv v celej EÚ

Nariadenie o správe údajov bude silným motorom inovácií a nových pracovných miest. Umožní EÚ zabezpečiť, aby bola v popredí druhej vlny inovácií založenej na údajoch. 

Spoločnosť ako celok bude mať prospech z viacerých politík založených na dôkazoch a lepších riešení spoločenských výziev, ako je zmena klímy a pandémia COVID-19. 

Podniky budú profitovať zo zníženia nákladov na získavanie, integráciu a spracovanie údajov a z nižších prekážok vstupu na trhy. Zároveň dôjde k skráteniu času uvedenia na trh nových výrobkov a služieb. To umožní malým aj veľkým firmám vyvíjať nové produkty a služby založené na údajoch. 

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Európska komisia sa rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie prípad Belgicka, Bulharska, Lotyšska a Holandska za to, že neprijali pravidlá EÚ týkajúce sa otvorených údajov a opakovaného použitia údajov verejného sektora

Európska komisia sa dnes rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie prípad Belgicka, Bulharska, Lotyšska a Holandska za to, že do vnútroštátneho práva netransponovali pravidlá EÚ týkajúce sa otvorených údajov a opakovaného použitia údajov verejného sektora (smernica EÚ 2019/1024, ďalej len „smernica o otvorených dátach“).

PRESS RELEASE |
Európsky plán na boj proti rakovine: Spustenie európskej iniciatívy zameranej na zobrazovanie onkologických ochorení

Na podujatí začiatkom tohto týždňa v Bruseli Komisia spustila európsku iniciatívu zameranú na zobrazovanie rakoviny na podporu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výskumných ústavov a inovátorov pri čo najlepšom využívaní inovačných riešení založených na údajoch v oblasti liečby rakoviny a starostlivosti o onkologických pacientov.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Európska dátová stratégia

Stratégia pre údaje sa zameriava na to, aby sa ľudia dostali na prvé miesto pri vývoji technológií a obhajovali a presadzovali európske hodnoty a práva v digitálnom svete.

Hlbší pohľad

Pozri aj

Zákon o údajoch

Zákon o údajoch je kľúčovým opatrením na sprístupnenie väčšieho množstva údajov na použitie v súlade s pravidlami a hodnotami EÚ.

Voľný tok iných ako osobných údajov

EÚ chce zabezpečiť voľný tok údajov v Európe, čo spoločnostiam a orgánom verejnej správy umožní uchovávať a spracúvať iné ako osobné údaje všade, kde sa rozhodnú.

Veľké dáta

Údaje sa stali kľúčovým prínosom pre hospodárstvo a naše spoločnosti a potreba mať zmysel pre „veľké údaje“ vedie k inováciám v oblasti technológií.