Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Unijny rejestr uznanych organizacji o altruistycznym podejściu do danych

Ten unijny rejestr uznanych organizacji o altruistycznym podejściu do danych został ustanowiony w ramach aktu w sprawie zarządzania danymi, stanowiącego kluczowy filar europejskiej strategii w zakresie danych.

©jossnatu

DGA stwarza odpowiednie warunki dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, które dobrowolnie udostępniają swoje dane z korzyścią dla społeczeństwa, będą nimi zarządzać zaufane organizacje oparte na unijnych wartościach i zasadach. Organizacje te, które udostępniają odpowiednie dane w oparciu o altruizm danych, będą mogły rejestrować się jako „organizacje o altruistycznym podejściu do danych uznane w Unii”.

Podmioty te muszą mieć charakter nienastawiony na zysk i spełniać wymogi w zakresie przejrzystości, a także zapewniać szczególne zabezpieczenia w celu ochrony praw i interesów obywateli i przedsiębiorstw udostępniających swoje dane. Ponadto muszą one przestrzegać zbioru przepisów, który będzie określał wymogi informacyjne, wymogi techniczne i wymogi bezpieczeństwa, plany działania w zakresie komunikacji oraz zalecenia dotyczące norm interoperacyjności. Zbiór przepisów zostanie opracowany przez Komisję w ścisłej współpracy z organizacjami o altruistycznym podejściu do danych i innymi zainteresowanymi stronami.

Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mają teraz narzędzia do wyrażenia zgody lub zgody na udostępnienie wygenerowanych danych – dobrowolnie i bez wynagrodzenia – do celów leżących w interesie ogólnym. Takie dane mają ogromny potencjał w zakresie rozwoju badań i opracowywania lepszych produktów i usług, w tym w dziedzinie zdrowia, środowiska i mobilności. 

Ta strona prowadzi publiczny rejestr wszystkich uznanych organizacji o altruistycznym podejściu do danych oferujących swoje usługi w Unii Europejskiej.

Państwa członkowskie powiadomią Komisję o zarejestrowaniu organizacji o altruistycznym podejściu do danych. Państwa członkowskie powinny korzystać z tego formularza.

Uznane organizacje o altruistycznym podejściu do danych zgłoszone przez państwa członkowskie

Organizacjezajmujące się altruizmem danych będą dostępne dla każdego kraju z poniższej listy, wskazując kraje, w których są one zarejestrowane:

Mapa pokazuje, w których krajach organizacje o altruistycznym podejściu do danych świadczą swoje usługi:

 

 

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Europejski akt w sprawie zarządzania danymi

Europejski akt w sprawie zarządzania danymi, który jest w pełni zgodny z wartościami i zasadami UE, przyniesie znaczne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom UE.

Zobacz też

Unijny rejestr usług pośrednictwa w zakresie danych

Akt w sprawie zarządzania danymi tworzy ramy wspierania nowego modelu biznesowego – usług pośrednictwa w zakresie danych – który zapewni zaufane i bezpieczne środowisko, w którym przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne mogą wymieniać się danymi.