Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Stredisko EÚ pre monitorovanie ekonomiky online platforiem

Stredisko EÚ pre monitorovanie ekonomiky online platforiem monitoruje a analyzuje hospodárstvo online platforiem a podporuje Komisiu pri tvorbe politík.

  Osoba drží telefón, ikona zemegule sa objaví nad ním, s menšími ikony reprezentujúce ekonomiku okolo neho

© iStock by Getty Images - 1182604339 ipopba

Stredisko monitoruje a analyzuje najnovšie trendy a údaje v ekonomike online platforiem. Poznatky získané observatóriom pomáhajú Komisii pri tvorbe politík pre hospodárstvo online platforiem.

Stredisko pre sledovanie pozostáva zo skupiny úradníkov Komisie a špecializovanej expertnej skupiny významných nezávislých expertov. Existuje aj podporná štúdia, ktorá pomáha usmerňovať jeho prácu. Rôzne prvky strediska sa navzájom dopĺňajú, aby mohli Komisii poskytnúť najrelevantnejšiu a najkvalitnejšiu analýzu.

Stredisko má vyhradenú webovú stránku, na ktorej môžu profesionálni používatelia platforiem upozorniť na problémy, s ktorými sa stretávajú s platformami. Stredisko využíva problémy označené používateľmi s cieľom zvýšiť informovanosť Komisie o hlavných problémoch, ktorým čelia podniky a profesionálni používatelia na online platformách. To je kľúčové pre informované a cielené politiky.

Stredisko pre sledovanie je súčasťou nových pravidiel pre obchodné praktiky medzi platformami a podnikmi. Prispieva k širšej stratégii Komisie pre spravodlivé a bezpečné online hospodárstvo v EÚ.

Podporná štúdia

Špecializovaná štúdia vypracovaná nezávislým dodávateľom pod dohľadom Komisie podporuje prácu monitorovacieho strediska. Prvá záverečná správa bola uverejnená spolu s jej prílohami a 8 analytickými dokumentmi.

Zhromažďuje údaje, analyzuje trendy a poskytuje observatóriu informácie, ktoré potrebuje na svoju prácu.

Prispievanie k observatóriu

Každý používateľ obchodnej alebo profesionálnej platformy môže monitorovaciemu stredisku pomôcť predložením svojich skúseností s akýmikoľvek problémami, ktoré mali s platformami na webovom sídle strediska. Môžete to urobiť v ktoromkoľvek jazyku EÚ.

Expertná skupina

Expertná skupina podporuje Komisiu pri monitorovaní vývoja ekonomiky online platforiem pre tvorbu politík založenú na dôkazoch a zameranú na problémy.

V rámci tejto úlohy má skupina odborníkov niekoľko úloh:

 1. poskytuje Komisii poradenstvo o hlavných trendoch hospodárstva online platforiem;
 2. analyzovať potenciálne škodlivé praktiky v rámci hospodárstva online platforiem vrátane:
  • otázky týkajúce sa algoritmického rozhodovania a určovania poradia vrátane otázky transparentnosti;
  • prístup k údajom z rôznych kategórií vrátane osobných údajov a ich používanie;
  • otázky týkajúce sa odmeňovania za materiál zobrazený na internete, najmä v súvislosti s výsledkami vyhľadávania;
  • transparentnosť a zodpovednosť v obchodných vzťahoch medzi podnikmi v online reklame;
  • diferencované zaobchádzanie, keď komerční používatelia na platformách konkurujú produktom ponúkaným platformou;
  • obmedzenia pre komerčných používateľov platforiem na ponúkanie rôznych podmienok pri používaní iných distribučných kanálov;
  • možný vplyv týchto potenciálne škodlivých praktík na spotrebiteľov.
 3. pomáha Komisii pri príprave jej ročného pracovného programu týkajúceho sa týchto otázok;
 4. analyzovať vývoj politických opatrení týkajúcich sa hospodárstva online platforiem v členských štátoch, Únii alebo v tretích krajinách;
 5. komunikovať s ostatnými príslušnými odborníkmi alebo centrami excelentnosti na žiadosť Komisie a na jej dohľad.

Keďže táto skupina bola zriadená rozhodnutím Komisie, je súčasťou registra expertných skupín Komisie

Záverečné správy prvej skupiny expertov boli zverejnené vo februári 2021 na základe spätnej väzby zainteresovaných strán a reakcií na správy o pokroku, ktoré boli uverejnené na konzultáciu v júli 2020.

Vyzývame zainteresované strany a iné príslušné orgány na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni, aby spolupracovali s odborníkmi prostredníctvom webového sídla strediska pre sledovanie. Na tomto webovom sídle nájdete aj programy a zápisnice z predchádzajúcich zasadnutí, ako aj pracovný plán na roky 2021 – 2022 a súčasný stav každého z ôsmich pracovných oblastí:

Členovia expertnej skupiny

V nadväznosti na súťažné výberové konanie na druhé funkčné obdobie expertnej skupiny Komisia vymenovala 15 vysokopostavených odborníkov (.pdf) za členov expertnej skupiny pre stredisko EÚ pre monitorovanie ekonomiky online platforiem:

Alexandre de Streel – reštaurácie v okolí
Predseda: Alexandre de Streel – reštauráciev okolí

Profesor práva EÚ na Univerzite v Namure v Belgicku a akademický spoluriaditeľ v CERRE, Belgicko

 

Christoph Busch
Christoph Busch

Profesor nemeckého a európskeho súkromného a obchodného práva a medzinárodného práva súkromného na Univerzite v Osnabrücku, Nemecko

 

Celine kasty Renard
Céline Castets Renard – reštauráciev okolí

Úplný profesor práva, Fakulta občianskeho práva, Univerzita v Ottawe, Kanada

 

Francesco decoralis – reštaurácie v okolí
Francesco Decarolis – reštaurácie v okolí

Profesor ekonómie na Univerzite Bocconi, Miláno, Taliansko

 

Inge Graef
Inge Graef

Docent súťažného práva na Tilburg University, Holandsko

 

Henri Isaac
Henri Isaac

Docent na Université Paris-Dauphine a prezident renesancie numérique, Francúzsko

 

DOH-Shin Jeon
DOH-Shin Jeon

Profesor ekonómie na Toulouse School of Economics, University of Toulouse Capitole, Francúzsko

 

Ulrich Laitenbergern – reštaurácie v okolí
Ulrich Laitenberger – reštauráciev okolí

Docent na Telecom Paris, Inštitút Polytechnique Paris, Francúzsko a výskumný pracovník v Leibniz-Centre pre európsky hospodársky výskum, Nemecko

 

Christiana Markou
Christiana Markou

Odborný asistent na Európskej univerzite na Cypre

 

Pilar Montero – reštaurácie v okolí
Pilar Montero – reštauráciev okolí

Profesor na Univerzite v Alicante, Španielsko

 

Aurelie Pols
Aurélie Pols – reštauráciev okolí

Európske centrum pre súkromie a kybernetickú bezpečnosť (ECPC) pre Maastrichtskú univerzitu, Holandsko

 

Jens Prufer
Jens Prüfer

Docent ekonómie, Tilburg University, Holandsko

 

Teresa Rodriguez de la Heras Ballell – reštaurácie v okolí
Teresa Rodríguez de la Heras Ballell – reštaurácie v okolí

Docent obchodného práva na Univerzite Carlos III v Madride, Španielsko

 

Christina Trenta
Cristina Trenta

Docent práva, Univerzita Örebro, Švédsko

 

Martin Zagar
Martin Žagar

Odborný asistent na RIT Chorvátsko, Chorvátsko

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Online platformy

Cieľom Európskej komisie je podporovať prostredie, v ktorom online platformy prosperujú, spravodlivo zaobchádzajú s používateľmi a prijímajú opatrenia na obmedzenie šírenia nezákonného obsahu.

Pozri aj

Geoblokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.