Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Online platformy

Cieľom Európskej komisie je podporovať prostredie, v ktorom online platformy prosperujú, spravodlivo zaobchádzajú s používateľmi a prijímajú opatrenia na obmedzenie šírenia nezákonného obsahu.

    Ilustrácia online platforiem a sociálnych sietí

CC0

Čo sú online platformy a prečo sú dôležité

Online platformy sú silnými hnacími silami inovácií a zohrávajú dôležitú úlohu v digitálnej spoločnosti a hospodárstve Európy. Pokrývajú širokú škálu činností vrátane online trhov, sociálnych médií, odbytísk kreatívneho obsahu, obchodov s aplikáciami, webových stránok porovnávajúcich ceny, platforiem pre kolaboratívne hospodárstvo, ako aj vyhľadávačov. Zvyšujú možnosti výberu pre spotrebiteľov, zlepšujú efektívnosť a konkurencieschopnosť priemyslu a môžu zvýšiť občiansku účasť v spoločnosti.

Online platformy majú spoločné kľúčové charakteristiky, ako je používanie informačných a komunikačných technológií na uľahčenie interakcie medzi používateľmi, zhromažďovanie a využívanie údajov o takýchto interakciách a sieťové účinky. Tieto sieťové efekty využívajú platformy s väčšinou používateľov najcennejšie pre ostatných používateľov.

V súčasnosti už 1 milión podnikov v EÚ predáva tovar a služby prostredníctvom online platforiem a viac ako 50 % malých a stredných podnikov predáva cez online trhy cezhranične.

Prístup Európskej komisie k online platformám sa zameriava na podporu dôveryhodného, zákonného a inovačného prostredia v EÚ. Na tento účel Komisia vo svojom oznámení o online platformách identifikovala kľúčové oblasti záujmu. Hlavnými politickými zásadami sú:

  1. vytvoriť a zachovať rovnaké podmienky pre porovnateľné digitálne služby;
  2. zabezpečiť zodpovedné správanie online platforiem s cieľom chrániť základné hodnoty;
  3. posilniť dôveru, transparentnosť a zabezpečiť spravodlivosť na online platformách;
  4. zachovať otvorené a nediskriminačné trhy s cieľom podporiť hospodárstvo založené na údajoch.

Akt o digitálnych službách

Komisia prijala v decembri 2020 návrh aktu o digitálnych službách. Akt o digitálnych trhoch spolu s aktom o digitálnych trhoch vytvorí bezpečnejší a otvorenejší digitálny priestor pre všetkých používateľov a zabezpečí rovnaké podmienky pre podniky.

DSA má tri konkrétne ciele: 

  1. Účinnejšie chrániť spotrebiteľov a ich základné práva online;
  2. Vytvoriť silný rámec transparentnosti a zodpovednosti pre online platformy;
  3. Podporovať inovácie, rast a konkurencieschopnosť v rámci jednotného trhu.

Nariadenie EÚ o spravodlivosti a transparentnosti vo vzťahoch medzi online platformami a podnikmi

Nariadením o vzťahoch medzi online platformami a podnikmi sa zavádza harmonizovaný rámec pre minimálnu transparentnosť a práva na nápravu. Chráni spoločnosti, ktoré sú pri oslovovaní spotrebiteľov závislé od online platforiem, a zároveň chráni inovačný potenciál platforiem.

K nariadeniu je pripojené monitorovacie stredisko EÚ pre hospodárstvo online platforiem. Monitoruje a analyzuje najnovšie trendy a problémy v ekonomike online platforiem. Ako podnik na online platforme môžete pomôcť identifikovať hlavné problémy zdieľaním skúseností prostredníctvom vyhradenej webovej stránky.

Odporúčanie o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete

Komisia vydala v marci 2018 odporúčanie o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete. Vychádza to z oznámenia o boji proti nezákonnému obsahu na internete zo septembra 2017, ktorým sa politický záväzok pretaví do (nezáväznej) právnej formy.

Algoritmická transparentnosť

Na žiadosť Európskeho parlamentu Komisia vykonáva hĺbkovú analýzu algoritmickej transparentnosti a zodpovednosti. Pilotný projekt poskytne hĺbkovú štúdiu o úlohe algoritmov v digitálnom hospodárstve a spoločnosti. Najmä to, ako formujú, filtrujú alebo personalizujú toky informácií.

Digitálne pracovné platformy

Digitálne pracovné platformy vytvárajú príležitosti pre podniky, pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj lepší prístup spotrebiteľov k službám. Nové spôsoby práce však prinášajú aj nové výzvy. Je čoraz ťažšie správne klasifikovať zamestnanecké postavenie ľudí, čo v niektorých prípadoch vedie k nedostatočným pracovným právam a sociálnej ochrane pre niektorých. Okrem toho používanie algoritmov v práci platforiem môže vyvolať otázky týkajúce sa zodpovednosti a transparentnosti. 

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Hlbší pohľad

Geoblokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj

Balík aktu o digitálnych službách

Cieľom aktu o digitálnych službách a aktu o digitálnych trhoch je vytvoriť bezpečnejší digitálny priestor, v ktorom sú chránené základné práva používateľov, a vytvoriť rovnaké podmienky pre podniky.