Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Nytt cybersäkerhetskomendium om hur man skyddar valintegriteten publiceras

I dag publicerar medlemsländerna, med stöd av kommissionen och Enisa, EU:s cybersäkerhetsbyrå, ett nytt kompendium om hur man skyddar valintegriteten ur ett cybersäkerhetsperspektiv.

New Cybersecurity compendium on how to protect integrity of elections published

iStock photo Getty images plus

Sedan det senaste valet till Europaparlamentet 2019 har hotbilden försämrats, bland annat genom att hacktivists-for hire har påskyndats och de metoder som används av hotaktörer har blivit alltmer sofistikerade.

Samtidigt har valprocesserna genomgått tekniska framsteg. De viktigaste inslagen i denna utgåva är därför följande: en uppdatering av hotbilden i samband med val, nya och reviderade fallstudier, bästa praxis på cybersäkerhetsområdet och en undersökning av potentiella hot från ny teknik som skulle kunna påverka valens motståndskraft, nämligen utländsk informationsmanipulering och inblandning, desinformation på sociala medier, AI och deepfake.

Den nya upplagan av kompendiet innehåller rekommendationer till medlemsstaterna, åtgärder som ska vidtas och användbar vägledning för att hantera potentiella cyberincidenter under valprocessen. Bland de föreslagna åtgärderna finns bästa praxis för informationsutbyte, medvetandehöjande åtgärder och utbildning tillsammans med riskhantering, cybersäkerhetsstöd till kampanjer, partier och kandidater samt e-röstningsteknik. Denna upplaga omfattar de underliggande cybersäkerhetsfrågorna i varje etapp av valcykeln. 

Ytterligare information