Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Posvetovanja

Možnosti iskanja

Zadetki iskanja (154)

Highlight


CONSULTATION |
Offentligt samråd om genomförandet av rättsakten om digitala marknader

Utkastet till genomförandeförordning är nu tillgängligt för återkoppling från allmänheten om de förfarandemässiga aspekterna av verkställandet av rättsakten om digitala marknader, såsom parternas rätt att bli hörda och få tillgång till handlingarna i ärendet, samt de delar som ingår i anmälningsformulären.

CONSULTATION |
Rättsakt om cyberresiliens

Produkter och tjänster inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) skapar möjligheter för EU:s ekonomier och samhällen, tillsammans med nya utmaningar. När allt är uppkopplat kan en cybersäkerhetsincident påverka ett helt ekosystem och störa ekonomisk eller social verksamhet.

CONSULTATION |
Har din mening: Initiativet Next Generation Internet (NGI) i framtiden

Initiativet Next Generation Internet är djupt engagerat i att leverera den teknik som genomför visionen om ett humaninternet och ger internetslutanvändare en tillförlitlig digital upplevelse med större valmöjligheter, kontroll och deltagande för användarna.

CONSULTATION |
Civilrättsligt ansvar – anpassning av ansvarsreglerna till it-samhället och artificiell intelligens

Detta offentliga samråd har följande syften: att undersöka huruvida de problem som identifierades i 2018 års utvärdering av produktansvarsdirektivet (t.ex. hur det ska tillämpas på produkter i den digitala och cirkulära ekonomin) är relevanta samt samla in information och synpunkter om hur direktivet kan förbättras (avsnitt I). att samla in information om i vilken utsträckning och hur man bör ta itu med specifika problem i samband med skador som orsakas av system för artificiell intelligens, vilket påverkar både produktansvarsdirektivet och de nationella reglerna om skadeståndsansvar (avsnitt