Skip to main content
Att forma EU:s digitala framtid

Posvetovanja

Možnosti iskanja

Zadetki iskanja (149)

Highlight


CONSULTATION |
Civilrättsligt ansvar – anpassning av ansvarsreglerna till it-samhället och artificiell intelligens

Detta offentliga samråd har följande syften: att undersöka huruvida de problem som identifierades i 2018 års utvärdering av produktansvarsdirektivet (t.ex. hur det ska tillämpas på produkter i den digitala och cirkulära ekonomin) är relevanta samt samla in information och synpunkter om hur direktivet kan förbättras (avsnitt I). att samla in information om i vilken utsträckning och hur man bör ta itu med specifika problem i samband med skador som orsakas av system för artificiell intelligens, vilket påverkar både produktansvarsdirektivet och de nationella reglerna om skadeståndsansvar (avsnitt

CONSULTATION |
Tillgängligt webbinnehåll – digitalt innehåll för personer med funktionsnedsättning – översyn av EU:s regler

Syftet med samrådet är att samla in synpunkter från alla berörda parter, däribland nationella, regionala och lokala myndigheter, oberoende organ som arbetar med tillgänglighet, icke-statliga organisationer och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och äldre, branschaktörer och teknikleverantörer, akademiska organ och certifieringsorgan, tillgänglighetsexperter och medborgare, särskilt personer med funktionsnedsättning eller funktionsbegränsning samt äldre personer.

CONSULTATION |
Tyck till om barns rättigheter på nätet

Hur kan vi se till att vi främjar, skyddar, respekterar och uppfyller alla barns och ungdomars rättigheter när de är på nätet? Tyck till i #DigitalDecade4YOUth-samrådet, som pågår mellan den 1 september och den 11 oktober 2021.

CONSULTATION |
Offentligt samråd om rättsakten om data

Syftet med rättsakten om data är att föreslå åtgärder för att skapa en rättvis dataekonomi genom att säkerställa tillgång till och användning av data, även i situationer som gäller företag till företag och företag till myndigheter. Initiativet skulle inte ändra dataskyddslagstiftningen och skulle också syfta till att bevara incitamenten för datagenerering. Inom ramen för detta initiativ planeras också en översyn av direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser för att detta ska fortsätta att spela en relevant roll för dataekonomin. Syftet med detta frågeformulär är att samråda med alla

CONSULTATION |
Offentligt samråd om en uppsättning europeiska digitala principer

Som en uppföljning av sitt meddelande om det digitala decenniet av den 9 mars inledde kommissionen ett offentligt samråd om utformningen av en uppsättning digitala principer för att främja och upprätthålla EU:s värden i den digitala miljön. Samrådet pågår till och med den 2 september 2021 och syftar till att inleda en bred samhällsdebatt och samla in synpunkter från allmänheten, icke-statliga organisationer och organisationer i det civila samhället, företag, förvaltningar och alla berörda parter. Principerna kommer att vägleda EU och medlemsländerna i arbetet med att ta fram regler och

CONSULTATION |
Stakeholder Consultation on European Interoperability Framework for Smart Cities and Communities

Appointed by the European Commission, Deloitte and KU Leuven are currently developing a proposal for a European Interoperability Framework for Smart Cities and Communities (EIF4SCC).
Take part in the current stakeholder consultation by the 12 April 2021 and help us shape this promising document! Your contribution will help to fine tune it and make it a great tool for local government leaders in the digital transformation of their city or community.

CONSULTATION |
Riktat samråd om tillgången till andra verk än tryckta verk i format som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning på den inre marknaden

Syftet med detta riktade samråd är att samla in information och uppgifter om tillgången till vissa upphovsrättsskyddade verk, särskilt andra verk än tryckta verk (t.ex. filmer, foton eller musik), för personer med funktionsnedsättning. Kommissionen genomför detta arbete som en del av utarbetandet av en rapport enligt artikel 9 i Marrakeshdirektiv (EU) 2017/1564. Samrådet riktar sig till personer med funktionsnedsättning och organisationer som agerar för deras räkning, rättsinnehavare, innehållsproducenter, distributörer, tjänsteleverantörer, programföretag och utbildningsinstitutioner.

CONSULTATION |
Rättvis beskattning: Kommissionen inleder ett offentligt samråd om den digitala avgiften

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd om en ny digital avgift. Detta initiativ syftar till att säkerställa rättvis beskattning i den digitala ekonomin och samtidigt bidra till Europas återhämtning. Rättvis beskattning och säkerställande av att Europa är rustat för den digitala tidsåldern är topprioriteringar för Europeiska kommissionen, vilket kommissionens ordförande Ursula von der Leyen angav i sina politiska riktlinjer.