Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europeiska AI-byrån

Europeiska AI-byrån kommer att vara centrum för AI-expertis i hela EU. Den kommer att spela en nyckelroll i genomförandet av AI-akten – särskilt för AI för allmänna ändamål – främja utvecklingen och användningen av tillförlitlig AI och internationellt samarbete.

  Lila bakgrund med vad som ser ut som en skrynklig pappersboll i mitten. Vita bokstäver säger Artificiell Intelligens
  The image depicts a symbolic handshake between a human hand and a robotic hand. The background is vibrant purple with abstract digital elements, including hexagonal shapes and connecting lines. The robotic hand is detailed, showcasing mechanical components like wires and joints. On the left side of the image, there’s white text that reads “EUROPEAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE OFFICE” encircled by stars. The overall theme seems to represent collaboration or partnership between humanity and AI

 

Europeiska AI-byrån kommer att stödja utvecklingen och användningen av tillförlitlig AI och samtidigt skydda mot AI-risker. AI-byrån inrättades inom Europeiska kommissionen som ett centrum för AI-expertis och utgör grunden för ett gemensamt europeiskt AI-styrningssystem.

EU strävar efter att säkerställa att AI är säkert och tillförlitligt. För detta ändamål ärAI-akten den första heltäckande rättsliga ramen någonsin för AI i hela världen, som garanterar människors hälsa, säkerhet och grundläggande rättigheter och skapar rättssäkerhet för företag i de 27 medlemsstaterna.

AI-byrån är unikt utrustad för att stödjaEU:sstrategi för AI. Den kommer att spela en nyckelroll i genomförandet av AI-akten genom att stödja de styrande organen i medlemsstaterna i deras uppgifter. Det kommer att genomdriva reglerna för AI-modeller för allmänna ändamål. Detta stöds av de befogenheter som kommissionen ges genom AI-akten, inbegripet möjligheten att genomföra utvärderingar av AI-modeller för allmänna ändamål, begära information och åtgärder från modellleverantörer och tillämpa sanktioner. AI-byrån främjar också ett innovativt ekosystem av tillförlitlig AI för att dra nytta av de samhälleliga och ekonomiska fördelarna. Det kommer att säkerställa en strategisk, enhetlig och effektiv europeisk strategi för AI på internationell nivå och bli en global referenspunkt.

För ett välinformerat beslutsfattande samarbetar AI-byrån med medlemsstaterna och det bredare expertsamfundet genom särskilda forum och expertgrupper. Dessa kombinerar kunskap från forskarsamhället, industrin, tankesmedjor, det civila samhället och ekosystemet med öppen källkod, vilket säkerställer att deras synpunkter och expertis beaktas. Baserat på omfattande insikter om AI-ekosystemet, inklusive framsteg inom kapacitet, implementering och andra trender, främjar AI-byrån en grundlig förståelse av potentiella fördelar och risker.

GenAI4EU

I januari 2024 lanserade kommissionen ett AI-innovationspaket för att hjälpa uppstartsföretag och små och medelstora företag att utveckla tillförlitlig AI som överensstämmer med EU:s värden och regler. Både initiativet ”GenAI4EU” och AI-kontoret ingick i detta paket. Tillsammans kommer de att bidra till utvecklingen av nya användningsfall och nya tillämpningar i Europas 14 industriella ekosystem samt i den offentliga sektorn. Tillämpningsområden är robotik, hälsa, bioteknik, tillverkning, mobilitet, klimat och virtuella världar.

  Central chip reads “GenAI4EU”. 12 icons around representing a different field or sector: Virtual worlds and digital twins Public sector Robotics Healthcare Biotechnologies and chemicals Materials and batteries Manufacturing and engineering Climate change and environmental sustainability Mobility Cybersecurity Aerospace AgriFood and Sciences

AI-byråns struktur

Direktorat A vid GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik genomgår en omorganisation. Från och med den 16 juni kommer den organisatoriska strukturen för det europeiska AI-kontoret att bestå av fem enheter och två rådgivare, vilket återspeglar dess mandat. Det rör sig bland annat omföljande:

 • Enheten för spetskompetens inom AI och robotteknik
 • Enheten för föreskrifter och regelefterlevnad
 • Enheten för AI-säkerhet
 • Enheten för innovation och politisk samordning inom AI
 • Enheten ”AI för samhällsnytta”
 • Den ledande vetenskapliga rådgivaren
 • Rådgivaren för internationella frågor
  Organisational chart - European AI office. On top a box “Artificial Intelligence Office.” Hierarchical structure with the title at the top: two sub-levels of positions or departments. On the left - Lead Scientific Advisor and the Advisor for International Affairs. On the right: Excellence in AI and Robotics, AI Regulation and Compliance, AI Safety, AI Innovation and Policy Coordination, AI for Societal Good.

AI-kontoret kommer att sysselsätta över 140 anställda, inklusive teknikspecialister, administrativa assistenter, advokater, policyspecialister och ekonomer (läs mer nedan).

AI-byråns uppgifter

Stödja AI-akten och genomdrivag eneral-purpose AI-regler

AI-byrån använder sin expertis för att stödja genomförandet av AI-akten genom att

 • Bidra till en enhetlig tillämpning av AI-akten i alla medlemsstater, inbegripet inrättandet av rådgivande organ på EU-nivå, underlätta stöd och informationsutbyte
 • Utveckla verktyg, metoder och riktmärken för att utvärdera kapaciteten och räckvidden hos AI-modeller för allmänna ändamål och klassificera modeller med systemrisker
 • Utarbetande av toppmoderna uppförandekoder för detaljerade regler, i samarbete med ledande AI-utvecklare, forskarsamhället och andra experter
 • Undersöka möjliga överträdelser av regler, inklusive utvärderingar för att bedöma modellkapacitet, och begära att leverantörer vidtar korrigerande åtgärder
 • Utarbeta vägledning och riktlinjer, genomförandeakter och delegerade akter samt andra verktyg för att stödja ett effektivt genomförande av AI-akten och övervaka efterlevnaden av förordningen

Stärka utvecklingen och användningen av tillförlitlig AI

Kommissionen strävar efter att främja tillförlitlig AI på hela den inre marknaden. AI-byrån bidrar, i samarbete med relevanta offentliga och privata aktörer och startup-samhället, till detta genom att:

 • Främja åtgärder och politik för att dra nytta av de samhälleliga och ekonomiska fördelarna med AI i hela EU
 • Ge råd om bästa praxis och möjliggöra snabb åtkomst till AI-sandlådor, tester i verkligheten och andra europeiska stödstrukturer för AI-användning
 • Uppmuntra innovativa ekosystem med tillförlitlig AI för att förbättra EU:s konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt
 • Hjälpa kommissionen att utnyttja användningen av omvälvande AI-verktyg och stärka AI-kompetensen

Främjande av internationellt samarbete

På internationell nivå bidrar AI-byrån till en strategisk, enhetlig och effektiv EU-strategi genom att

 • Främja EU:s strategi för tillförlitlig AI, inbegripet samarbete med liknande institutioner i hela världen
 • Främja internationellt samarbete och styrning när det gäller AI, i syfte att bidra till en global strategi för AI
 • Stödja utvecklingen och genomförandet av internationella avtal om AI, inbegripet stöd från medlemsstaterna

För att effektivt utföra alla uppgifter på grundval av bevis och framsynthet övervakar AI-byrån kontinuerligt AI-ekosystemet, den tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen, men även uppkomsten av systemrisker och andra relevanta trender.

Samarbete med institutioner, experter och berörda parter

Samarbete med en rad olika institutioner, experter och intressenter är avgörande för AI-byråns arbete.

På institutionell nivå har AI-byrån ett nära samarbete med den europeiska nämndenför artificiell intelligens,som består av företrädare för medlemsstaterna, och kommissionens europeiska centrum för algoritmisk transparens (ECAT).

Den vetenskapliga panelen av oberoende experter säkerställer en stark koppling till forskarsamhället. Ytterligare teknisk expertis samlas i en rådgivande grupp, som företräder ett balanserat urval av berörda parter, däribland industrin, nystartade företag och små och medelstora företag, den akademiska världen, tankesmedjor och det civila samhället. AI-byrån får också samarbeta med enskilda experter och organisationer. Den kommer också att skapa forum för samarbete mellan leverantörer av AI-modeller och AI-system, inbegripet AI för allmänna ändamål, och på liknande sätt för öppen källkod, för att utbyta bästa praxis och bidra till utvecklingen av uppförandekoder och uppförandekoder.

AI-byrån kommer också att övervaka AI-pakten, som gör det möjligt för företag att samarbeta med kommissionen och andra berörda parter, såsom utbyte av bästa praxis och deltagande i verksamhet. Detta engagemang kommer att inledas innan AI-akten blir tillämplig och kommer att göra det möjligt för företag att planera i förväg och förbereda sig för genomförandet av AI-akten. Allt detta kommer att ingå i den europeiska AI-alliansen, ett initiativ från kommissionen, för att upprätta en öppen politisk dialog om AI.

Ytterligare initiativ för att främja tillförlitlig utveckling och användning av AI inom EU kartläggs i den samordnade AI-planen.

Jobbmöjligheter och samarbete

AI-kontoret kommer att rekrytera talanger med olika bakgrund för politiskt, tekniskt och juridiskt arbete och administrativt stöd. 

Du kan också registrera dig för att få uppdateringar från AI-kontoret.

Du kan kontakta Europeiska AI-byrån via följande kontaktuppgifter: CNECT-AIOFFICE@ec.europa.eu för allmänna frågor och CNECT-AIOFFICE-RECRUITMENT@ec.europa.eu för frågor som rör arbetstillfällen.

Evenemang

Europeiska AI-byråns första webbseminarium 

Det första webbseminariet om AI-aktens riskhanteringslogik och relaterade standarder ägde rum den 30 maj.
 

Se inspelningen

Ladda ner bilderna

Läs mer

Översikt

Artificiell intelligens

EU strävar efter att bygga upp tillförlitlig artificiell intelligens (AI) som sätter människor i första rummet.

Se också

AI-fabriker

AI Factories utnyttjar superdatorkapaciteten hos det gemensamma företaget EuroHPC för att utveckla tillförlitliga innovativa generativa AI-modeller.

Språkteknik

Språkteknologi öppnar porten till ett mer sammankopplat, innovativt och tillgängligt Europa.

Robotteknik

EU främjar aktivt forskning, skapande av arbetstillfällen och innovation genom bättre och säkrare robotar, samtidigt som etiska aspekter av de framsteg som gjorts skyddas.

En europeisk strategi för artificiell intelligens

EU:s strategi för artificiell intelligens bygger på spetskompetens och förtroende, i syfte att främja forskning och industriell kapacitet och samtidigt säkerställa säkerhet och grundläggande rättigheter.