Skip to main content
Att forma EU:s digitala framtid

Finansiering

Možnosti iskanja

Zadetki iskanja (590)

Highlight


CALL FOR TENDERS |
Upphandling av de tekniska specifikationerna för verktygslådan för lokala digitala tvillingar

Syftet med denna upphandling är att fastställa de tekniska specifikationerna i verktygslådan för lokala digitala tvillingar (LDT). Ekonomiska aktörer som är intresserade av denna ansökningsomgång uppmanas att lämna in ett anbud via det elektroniska inlämningssystemet (e-anbud) som finns på TED:s webbplats för e-upphandling.

CALL FOR PROPOSALS |
European Film Sales

European Film Sales under Creative Europe MEDIA aims to foster the sales of European audiovisual works outside their national territories. This support is targeted towards established companies and acts as an incentive to promote the circulation of European works and increase their commercial potential.

CALL FOR PROPOSALS |
Utveckling av europeisk miniskiffer

Den europeiska miniskifferutvecklingen inom Kreativa Europa Media syftar till att tillgodose det särskilda behov som producenter från länder med lägre kapacitet har för att säkerställa ökade investeringar i kvalitetsverk. Genom att uppmuntra en begränsad portföljstrategi (2–3 verk) tar detta stöd hänsyn till marknadernas storlek och särdrag genom att erbjuda en väg för att expandera, utveckla affärsstrategier, investera i kreativitet och öka produktionskapaciteten.

CALL FOR PROPOSALS |
Europeisk filmdistribution

Europeiska filmdistributionen inom ramen för Kreativa Europa Media syftar till att främja distributörernas kapacitet att investera i främjandet av icke-nationella europeiska verk. Stödet riktar sig till etablerade företag och fungerar som ett incitament för att bättre främja europeiska icke-nationella filmer genom att minska den kommersiella risk som sådana filmer kan ha.

CALL FOR PROPOSALS |
Europeisk gemensam utveckling

Europeisk samutveckling inom Kreativa Europa Media för att möjliggöra uppskalning av projekt och göra det möjligt för producenter från olika länder att börja arbeta tillsammans under utvecklingsfasen, med en förväntad ökning av kvaliteten och marknadspotentialen hos de slutliga verken. Samarbete mellan producenter från olika geografiska storlekar och språkområden kommer att uppmuntras för att bidra till mer likvärdiga förutsättningar, främja begåvningar, var de än kommer ifrån, och på så sätt bevara och stimulera kulturell mångfald.

CALL FOR PROPOSALS |
Europeiska festivaler

Europeiska festivaler inom ramen för Kreativa Europa Media syftar till att främja spridningen av europeiska icke-nationella audiovisuella verk, främja kulturell mångfald och öka publikspridningen för europeiska audiovisuella verk.

CALL FOR PROPOSALS |
Partnerskap för journalistik

Kommissionen fortsätter att stödja nyhetsmediesektorns motståndskraft med en tredje ansökningsomgång för journalistpartnerskap. I år har finansieringens omfattning utökats med en andra åtgärd och budgeten har ökats till 10 miljoner euro.

CALL FOR TENDERS |
Studie om direktivet om audiovisuella medietjänster

Syftet med avtalet är att tillhandahålla juridiska bedömningstjänster för att analysera medlemsstaternas införlivande och kontrollera efterlevnaden av de relevanta nationella bestämmelser som införlivar direktiv (EU) 2018/1808 (direktivet om audiovisuella medietjänster).

CALL FOR PROPOSALS |
Spridning av innovativa lösningar för cybersäkerhet

Syftet med denna inbjudan är att stödja marknadslansering och spridning av innovativa cybersäkerhetslösningar (särskilt från små och medelstora företag samt resultat från offentligt finansierad forskning i EU), förbättra kunskaperna och granska cybersäkerhetsberedskapen.