Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:s ramverk för cybersäkerhetscertifiering

EU:s ram för cybersäkerhetscertifiering av IKT-produkter gör det möjligt att skapa skräddarsydda och riskbaserade EU-certifieringssystem.

    Person som håller tabletten med handen vänd uppåt så att skärmen inte visas. Det finns ett hänglås ovanför skärmen, omgivet av mindre ikoner som representerar den digitala världen.

© iStock by Getty Images -1159281243 Wojtek Skora

Certifiering spelar en avgörande roll för att öka förtroendet och säkerheten för viktiga produkter och tjänster för den digitala världen. För närvarande finns det ett antal olika system för säkerhetscertifiering av IKT-produkter i EU. Men utan en gemensam ram för EU-omfattande giltiga cybersäkerhetscertifikat finns det en ökande risk för fragmentering och hinder mellan medlemsstaterna.

Certifieringsramen kommer att tillhandahålla EU-omfattande certifieringssystem som en omfattande uppsättning regler, tekniska krav, standarder och förfaranden. Ramen kommer att baseras på en överenskommelse på EU-nivå om utvärdering av säkerhetsegenskaperna hos en viss IKT-baserad produkt eller tjänst. Den ska intyga att IKT-produkter och IKT-tjänster som har certifierats i enlighet med ett sådant system uppfyller angivna krav.

I synnerhet bör det i varje europeiskt system anges följande:

  • de kategorier av produkter och tjänster som omfattas.
  • cybersäkerhetskraven, t.ex. standarder eller tekniska specifikationer.
  • typ av utvärdering, t.ex. självbedömning eller tredje part.
  • den avsedda säkerhetsnivån.

Säkerhetsnivåerna används för att informera användarna om cybersäkerhetsrisken för en produkt och kan vara grundläggande, betydande och/eller höga. De står i proportion till den risknivå som är förknippad med den avsedda användningen av produkten, tjänsten eller processen, när det gäller sannolikheten för och effekten av en olycka. En hög säkerhetsnivå skulle innebära att den certifierade produkten klarade de högsta säkerhetstesterna.

Det resulterande certifikatet kommer att erkännas i alla EU:s medlemsstater, vilket gör det lättare för företag att handla över gränserna och för köpare att förstå produktens eller tjänstens säkerhetsdetaljer.

När det gäller genomförandet av certifieringsramen har medlemsstaternas myndigheter, som samlats i den europeiska gruppen för cybersäkerhetscertifiering (ECCG) redan sammanträtt flera gånger.

Intressentgruppen för cybersäkerhetscertifiering

Efter det att cybersäkerhetsakten trädde i kraft 2019 inledde Europeiska kommissionen en ansökningsomgång för att välja ut medlemmar i gruppen för cybersäkerhetscertifiering (SCCG).

SCCG kommer att ansvara för att ge råd till kommissionen och Enisa i strategiska frågor som rör cybersäkerhetscertifiering och bistå kommissionen i utarbetandet av unionens rullande arbetsprogram. Detta är den första expertgruppen för intressenter för cybersäkerhetscertifiering som lanserats av Europeiska kommissionen.

Följ gruppens arbete

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Cybersäkerhetspolitik

Europeiska unionen arbetar på olika fronter för att främja cyberresiliens, skydda vår kommunikation och våra data och skydda samhället och ekonomin på nätet.

Fördjupning

Se också

EU:s rättsakt om it-solidaritet

Den 18 april 2023 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till EU-rättsakt om cybersolidaritet för att förbättra beredskapen, upptäckten och hanteringen av cybersäkerhetsincidenter i hela EU.

22 cybersäkerhetsprojekt som valts ut för att få 10,9 miljoner euro

Operatörer av väsentliga tjänster (OES), nationella cybersäkerhetscertifieringsmyndigheter och nationella behöriga myndigheter för cybersäkerhet hör till de utvalda sökande som kommer att få 11 miljoner euro i finansiering från ansökningsomgången för cybersäkerhet inom Fonden för...

EU:s cybersäkerhetsakt

Cybersäkerhetsakten stärker EU:s cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och fastställer en ram för cybersäkerhetscertifiering för produkter och tjänster.