Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Евробарометър: Европейците смятат, че цифровите технологии ще бъдат от решаващо значение в тяхното ежедневие

Според ново проучване на Евробарометър, публикувано днес, четирима от всеки петима европейци считат, че цифровите технологии придобиват все по-голямо значение в ежедневието им и че Европа следва да предприеме повече действия, за да гарантира успешна цифрова трансформация, като по този начин потвърди визията и политиката на Европа за цифровото десетилетие.

compass with 4 directions skills infrastructures business and government

copyright European Commission

В политическата програма за цифровото десетилетие се определят общи цели и задачи за 2030 г. въз основа на общи европейски ценности. Тя е съсредоточена върху четири основни точки: цифрови умения, цифрова инфраструктура, цифровизация на предприятията и цифрови обществени услуги. Политическата програма е придружена от Декларация относно европейските цифрови права и принципи.

Според Евробарометър 76 % от европейците считат, че усъвършенстваната свързаност и по-силната киберсигурност ще подобрят ежедневното използване на цифровите технологии. Две трети от гражданите призовават за повече образование и обучение, за да развият своите цифрови умения. По подобен начин две трети считат, че цифровите технологии ще играят важна роля в борбата с изменението на климата. И накрая, повече от 80 % от европейците считат, че държавите членки следва да си сътрудничат повече, за да се подобри достъпът до цифрови технологии, както и да се стимулират иновациите и да се развие конкурентен пазар.

Що се отнася до основаната на ценности цифрова трансформация, само половината от европейците считат, че цифровите права и принципи са добре защитени в Европа. 36 % от гражданите смятат, че трябва да се направи повече, а по отношение на безопасната цифрова среда и контрола върху личните данни по-малко от половината считат, че прилагането на цифровите права и принципи в тяхната страна е задоволително. Най-вече гражданите са загрижени, когато става въпрос за защита на децата и младите хора.

В рамките на цифровото десетилетие напредъкът в постигането на целите и задачите на ЕС, както и в прилагането на цифровите права и принципи, ще се измерва ежегодно. Анализът включва докладване относно многонационални проекти, които дават възможност на държавите членки заедно да постигнат напредък в областта на цифровите технологии.

Пълен доклад на Евробарометър

Цифровото десетилетие наЕвропа: цели в областта на цифровите технологии за 2030 г.

Политическа програма на Европа за цифровото десетилетие