Skip to main content
Utváření digitální budoucnosti Evropy

Startup Evropa

Startup Europe posiluje příležitosti k vytváření sítí pro hluboká rozšíření technologií a tvůrce ekosystémů, aby se urychlil růst evropské startupové scény.

    dva mladí zaměstnanci na startu diskutují

Iniciativa startupu Scaleup

Startup Europe je iniciativa Evropské komise zaměřená na propojení high-tech startupů, scaleupů, investorů, urychlovačů, firemních sítí, univerzit a médií. Je podporován portfoliem projektů a politických opatření financovaných EU, jako je standard EU Startup Nation, Radar inovací a iniciativa pro digitální inovace a rychle se rozvíjející podniky (DISC). Je plně v souladu se strategií Evropské komise pro malé a střední podniky (MSP)

Standard EU Startup Nation

Standard EU Startup Nation je nová iniciativa oznámená v nové strategii Evropské komise pro malé a střední podniky.

Evropské malé a střední podniky a začínající podniky čelí několika výzvám, neboť usilují o zajištění tržních příležitostí a zvyšování svých příjmů. Mnoho zemí EU již uplatňuje osvědčené postupy, které pomáhají začínajícím podnikům řešit problémy, jako je zakládání podniků, a přilákání a udržení talentů.

Evropská komise v roce 2020 zavede standard EU Startup Nation, který znásobí tyto postupy v celé EU, aby se Evropa stala nejatraktivnějším startupovým a rozšiřujícím se kontinentem.

To bude zejména zahrnovat zahájení politické iniciativy vyzývající země EU k přijetí závazků k provádění těchto postupů na místní, regionální a vnitrostátní úrovni. Iniciativa se zaměří na usnadnění zahájení startupu a rozšíření přes hranice. Zefektivní rovněž žádosti o víza a pobyt pro talentované pracovníky ze třetích zemí, zvýší atraktivitu poskytování akcií zaměstnanců, podpoří budování podniků a přenos technologií z univerzit a zlepší přístup k finančním prostředkům pro rozšiřování. 

Inovační radarová platforma

Radar inovací je iniciativou Evropské komise založenou na datech, jejímž cílem je identifikovat vysoce potenciální inovace a inovátory v rámci výzkumných a inovačních projektů financovaných EU. Jejím cílem je umožnit každému občanovi, veřejnému úředníkovi, profesionálovi a obchodníkovi, aby objevil výsledky financování inovací EU.

Iniciativa pro digitální inovace a rozšiřování (DISC)

Digitální startupy v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy (CESEE) čelí investiční mezerě ve srovnání s inovátory v jiných evropských regionech. Za účelem řešení této mezery zeměpisně cíleným způsobem zahájila Evropská komise ve spolupráci s několika dalšími mezinárodními institucemi iniciativu pro digitální inovace a rozšiřování (DISC) v roce 2019. Disk sleduje tyto cíle tím, že řeší stávající mezery na trhu, posiluje investice a posiluje programy technické pomoci zaměřené na digitální inovace a rozšiřování digitálních startupů v regionu CESEE.

Přečtěte si krátkou poznámku na DISC (.pdf)

Nejnovější zprávy

Výzva k podávání nabídek: integrovaná péče o osoby s multimorbiditou

Cílem této výzvy je zahájit testování a vývoj nových řešení pro předvídání a řešení potřeb osob, které trpí multimorbititidou, a to zajištěním včasného přístupu ke službám, společně řízených pečovatelských cest a přechodů mezi specialitami a odvětvími. Lhůta pro podání nabídek: Ledna 2023

PŘÍBĚH O PROJEKTU |
Startup Europe Success Stories (startup Europe Success Stories)

S cílem pomoci vybudovat silný evropský ekosystém, v němž mohou začínající podniky prosperovat, financovalo program Startup Europe & Innovation radarr v rámci programu Horizont 2020 devět projektů. Projekty Startup Europe poskytovaly služby zrychlení 770 vybraným začínajícím podnikům z 39 zemí. Rada pro inovace odhalila v programu VaI inovátory s vysokým potenciálem a poskytla podporu pro uvedení na trh více než 500 inovátorům, kteří následně získali více než 600 milionů EUR na financování růstu.

Související obsah

Souvislosti

Podpora průmyslu

EU podporuje podniky v celé Evropě v tom, aby se přizpůsobily digitálnímu světu, a to koordinací iniciativ, směrováním investic a zvyšováním dovedností.

Viz také

Digitalizace průmyslu

Evropská komise podporuje podniky v celé Evropě, které se přizpůsobují digitálnímu světu, a to koordinací iniciativ, zaměřením investic a posilováním dovedností.