Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Start Europa

Startup Europe stärker nätverksmöjligheterna för djupteknologiska expansioner och ekosystembyggare för att påskynda tillväxten av den europeiska startscenen.

    två unga startup-anställda samtalar

Startup Scaleup-initiativ

Startup Europe är ett initiativ från EU-kommissionen för att koppla samman högteknologiska startups, expanderande företag, investerare, acceleratorer, företagsnätverk, universitet och media. Det stöds av en portfölj av EU-finansierade projekt och politiska åtgärder som EU Startup Nation Standard, Innovation Radar och Digital Innovation and Scale-up Initiative (DISC). Den är helt i linje med Europeiska kommissionens strategi för små och medelstora företag

EU-standard för uppstartsland

EU Startup Nation Standard är ett nytt initiativ som tillkännagavs i EU-kommissionens nya strategi för små och medelstora företag.

Europeiska små och medelstora företag och nystartade företag står inför flera utmaningar eftersom de strävar efter att säkra marknadsmöjligheter och öka sina intäkter. Många EU-länder följer redan bästa praxis för att hjälpa nystartade företag att ta itu med utmaningar som skapandet av företag och locka till sig och behålla talanger.

EU-kommissionen kommer 2020 att införa EU Startup Nation Standard för att mångfaldiga sådana metoder i hela EU för att göra Europa till den mest attraktiva start- och expansionskontinenten.

Detta kommer särskilt att omfatta inledandet av ett politiskt initiativ som uppmanar EU-länderna att genomföra sådana metoder på lokal, regional och nationell nivå. Initiativet kommer att fokusera på att göra det lättare att starta en startup och expandera över gränserna. Det kommer också att effektivisera viserings- och uppehållstillståndsansökningarna för talanger från tredjeländer, göra beviljandet av personaloptioner mer attraktivt, främja venture-building och tekniköverföring från universiteten och öka tillgången till finansiering för uppskalning. 

Innovationsradarplattform

Innovationsradar är EU-kommissionens datadrivna initiativ för att identifiera innovationer och innovatörer med hög potential i EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt. Målet är att göra det möjligt för alla medborgare, offentliga tjänstemän, yrkesverksamma och företagare att upptäcka resultaten av EU:s innovationsfinansiering.

Initiativet för digital innovation och uppskalning (DISC)

Digitala startups i Central-, östra och sydöstra Europa (CESEE) står inför ett investeringsgap jämfört med innovatörer i andra europeiska regioner. För att åtgärda denna klyfta på ett geografiskt målinriktat sätt lanserades initiativet för digital innovation och uppskalning (DISC) 2019 av Europeiska kommissionen i samarbete med flera andra internationella institutioner. Disc eftersträvar dessa mål genom att ta itu med det befintliga marknadsgapet, öka investeringarna och stärka program för tekniskt stöd med inriktning på digitala innovationer och uppskalning av digitala startups i CESEE-regionen.

Läs en kort anteckning på DISC (.pdf)

Senaste nytt

Upphandling: integrerad vård för personer med multisjuklighet

Syftet med denna inbjudan är att utlösa testning och utveckling av nya lösningar för att förutse och tillgodose behoven hos människor som lider av multisjuklighet, genom att säkerställa snabb tillgång till tjänster, gemensamt förvaltade vårdresor och övergångar mellan specialiteter och sektorer. Sista dag för inlämning av anbud: 10 januari 2023

PROJECTS STORY |
Startup Europe Success Stories

För att bidra till att bygga upp ett starkt europeiskt ekosystem där uppstartsföretag kan blomstra finansierade Startup Europe Innovation Radar inom ramen för Horisont 2020-programmet nio projekt. Startup Europe-projekten tillhandahöll accelerationstjänster till 770 utvalda uppstartsföretag i 39 länder. Innovationsradar upptäckte stora potentiella innovatörer i forsknings- och innovationsprogrammet och gav marknadsstöd till över 500 innovatörer som därefter fortsatte att anskaffa över 600 miljoner euro i tillväxtfinansiering.

Läs mer

Översikt

Stöd till industrin

EU hjälper företag i hela Europa att anpassa sig till den digitala världen genom att samordna initiativ, rikta investeringar och öka kompetensen.

Se också

Digitalisering av industrin

Europeiska kommissionen stöder företag i hela Europa som anpassar sig till den digitala världen genom att samordna initiativ, fokusera investeringar och öka kompetensen.