Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Startup Europa

Startup Europe stärker nätverksmöjligheterna för teknikintensiva expanderande företag och ekosystembyggare för att påskynda tillväxten på den europeiska uppstartsscenen.

    Två unga startup-anställda samtalar

Startup Scaleup-initiativet

Startup Europe är ett initiativ från EU-kommissionen för att koppla samman högteknologiska uppstartsföretag, expanderande företag, investerare, acceleratorer, företagsnätverk, universitet och medier. Det stöds av en portfölj av EU-finansierade projekt och politiska åtgärder såsom EU Startup Nation Standard, Innovation Radar och Digital Innovation and Scale-up Initiative (DISC). Det är helt i linje med Europeiska kommissionens strategi för små och medelstora företag. 

EU-standard för nystartade företag

EU Startup Nation Standard är ett nytt initiativ som tillkännagavs i Europeiska kommissionens nya strategi för små och medelstora företag.

Europeiska små och medelstora företag och nystartade företag står inför flera utmaningar när de strävar efter att säkra marknadsmöjligheter och öka sina intäkter. Många EU-länder följer redan bästa praxis för att hjälpa nystartade företag att ta itu med utmaningar som att starta nya företag och locka till sig och behålla talanger.

Europeiska kommissionen kommer 2020 att fastställa en EU-standard för nystartade företag för att sprida sådana metoder i hela EU och göra Europa till den mest attraktiva kontinenten för uppstartsföretag och expanderande företag.

Detta kommer särskilt att omfatta lanseringen av ett politiskt initiativ som uppmanar EU-länderna att åta sig att genomföra sådana metoder på lokal, regional och nationell nivå. Initiativet kommer att inriktas på att göra det lättare att starta ett företag och expandera över gränserna. Det kommer också att effektivisera viserings- och uppehållstillståndsansökningar för talanger från tredjeländer, göra beviljandet av personaloptioner mer attraktivt, främja riskbyggande och tekniköverföring från universitet och öka tillgången till finansiering för expansion. 

Innovationsradarplattform

Innovationsradarn är Europeiska kommissionens datadrivna initiativ för att identifiera innovationer och innovatörer med hög potential i EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt. Målet är att göra det möjligt för alla medborgare, offentliga tjänstemän, yrkesutövare och företagare att upptäcka resultaten av EU:s innovationsfinansiering.

Initiativet för digital innovation och expansion (DISC)

Digitala uppstartsföretag i Central-, Öst- och Sydösteuropa (CESEE) står inför ett investeringsgap jämfört med innovatörer i andra europeiska regioner. För att ta itu med denna klyfta på ett geografiskt riktat sätt lanserade Europeiska kommissionen initiativet för digital innovation och expansion 2019 i samarbete med flera andra internationella institutioner. DISC strävar efter dessa mål genom att ta itu med det befintliga marknadsgapet, öka investeringarna och stärka programmen för tekniskt bistånd med fokus på digitala innovationer och uppskalning av digitala uppstartsföretag i CESEE-regionen.

Läs en kort anteckning på DISC (.pdf)

Senaste nytt

Kommissionen lanserar AI-innovationspaket för att stödja nystartade företag och små och medelstora företag inom artificiell intelligens

Kommissionen har den här veckan lanserat ett åtgärdspaket för att stödja europeiska uppstartsföretag och små och medelstora företag i utvecklingen av tillförlitlig artificiell intelligens (AI) som respekterar EU:s värden och regler.

NEWS ARTICLE |
Upphandling: integrerad vård för personer med multisjuklighet

Syftet med denna inbjudan är att utlösa testning och utveckling av nya lösningar för att förutse och tillgodose behoven hos människor som lider av multisjuklighet, genom att säkerställa snabb tillgång till tjänster, gemensamt förvaltade vårdresor och övergångar mellan specialiteter och sektorer. Sista dag för inlämning av anbud: 10 januari 2023

Läs mer

Översikt

Stöd till industrin

EU hjälper företag i hela Europa att anpassa sig till den digitala världen genom att samordna initiativ, rikta investeringar och öka kompetensen.

Se också

Digitalisering av industrin

Europeiska kommissionen stöder företag i hela Europa som anpassar sig till den digitala världen genom att samordna initiativ, fokusera investeringar och öka kompetensen.