Skip to main content
Utváření digitální budoucnosti Evropy

Financování

Možnosti vyhledávání

Výsledky vyhledávání (590)

Highlight


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ |
Prodej filmů v Evropě

Cílem prodeje evropských filmů v rámci programu Kreativní Evropa MEDIA je podpořit prodej evropských audiovizuálních děl mimo území daného státu. Tato podpora je zaměřena na zavedené společnosti a působí jako pobídka k podpoře oběhu evropských děl a ke zvýšení jejich obchodního potenciálu.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ |
Evropský rozvoj minislate

Cílem evropského rozvoje minislatem v rámci programu Kreativní Evropa MEDIA je reagovat na konkrétní potřeby výrobců ze zemí s nižší kapacitou, pokud jde o zajištění vyšších investic do kvalitních děl. Podporou omezeného portfoliového přístupu (2 až 3 díla) tato podpora zohledňuje velikost a specifika jejich trhů tím, že nabízí cestu k rozšíření, rozvoji obchodních strategií, investicím do kreativity a zvýšení výrobní kapacity.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ |
Evropská distribuce filmů

Cílem evropské distribuce filmů v rámci programu Kreativní Evropa MEDIA je posílit schopnost distributorů investovat do propagace zahraničních evropských děl. Podpora je zaměřena na zavedené společnosti a působí jako pobídka k lepší propagaci evropských zahraničních filmů tím, že snižuje obchodní riziko, které tyto filmy mohou představovat.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ |
Evropský společný rozvoj

Evropský společný rozvoj v rámci programu Kreativní Evropa MEDIA s cílem umožnit rozšíření projektů a umožnit producentům z různých zemí zahájit spolupráci ve fázi vývoje s očekávaným zvýšením kvality a tržního potenciálu konečných prací. Bude podporována spolupráce mezi producenty z různých velikostí území a jazykových oblastí s cílem přispět k rovnějším podmínkám a podpořit talenty, kdekoli z nich pocházejí, čímž se zachová a podnítí kulturní rozmanitost.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ |
Evropské festivaly

Cílem evropských festivalů v rámci programu Kreativní Evropa MEDIA je podporovat oběh evropských zahraničních audiovizuálních děl, podporovat kulturní rozmanitost a zvyšovat dosah evropských audiovizuálních děl pro veřejnost.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ |
Partnerství v oblasti žurnalistiky

Komise nadále podporuje odolnost odvětví zpravodajských médií třetí výzvou k partnerství v oblasti žurnalistiky. Letos byl rozsah financování rozšířen o druhou akci a rozpočet byl navýšen na 10 milionů EUR.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ |
Studie o směrnici o audiovizuálních mediálních službách

Účelem smlouvy je poskytnout služby právního posouzení za účelem analýzy provedení ve vnitrostátním právu členských států a provedení kontroly souladu příslušných vnitrostátních ustanovení, kterými se provádí směrnice (EU) 2018/1808 (směrnice o audiovizuálních mediálních službách).

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ |
Zavádění inovativních řešení kybernetické bezpečnosti

Cílem této výzvy je podpořit zavádění inovativních řešení kybernetické bezpečnosti na trh a jejich šíření (zejména ze strany malých a středních podniků, jakož i výsledky výzkumu financovaného z veřejných prostředků v EU), zlepšit znalosti a provádět audity připravenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.