Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Den europæiske grønne digitale koalition

Den europæiske grønne digitale koalition er en gruppe virksomheder, der har forpligtet sig til at støtte den grønne og digitale omstilling i EU.

Den europæiske grønne digitale koalition (EGDC) har i øjeblikket 37 medlemmer og 14 støttepartnere. Det blev grundlagt af 26 administrerende direktører for IKT-virksomheder, der underskrev en erklæring til støtte for EU's grønne og digitale omstilling på den digitale dag 2021. 

Erklæringen bygger på Rådets konklusioner fra december 2020 om digitalisering til gavn for miljøet og anerkender IKT-sektoren som en central aktør i bekæmpelsen af klimaændringer. 

Underskriverne af erklæringen forpligter sig på vegne af deres virksomheder til at træffe foranstaltninger på følgende tre områder:

 1. Investering i udvikling og udbredelse af grønne digitale løsninger med betydelig energi- og materialeeffektivitet, der opnår en positiv nettovirkning i en lang række sektorer
 2. Udvikling af metoder og værktøjer til måling af grønne digitale teknologiers nettoindvirkning på miljøet og klimaet ved at gå sammen med NGO'er og relevante ekspertorganisationer
 3. Sammen med repræsentanter for andre sektorer at udarbejde anbefalinger og retningslinjer for grøn digital omstilling af disse sektorer til gavn for miljøet, samfundet og økonomien

Stiftende medlemmer af koalitionen

Hovedformålet med EGDC er at maksimere digitaliseringens bæredygtighedsfordele. F.eks. ved at reducere og undgå flere emissioner end selve IKT-sektorens fodaftryk. 

Dette vil fremskynde sektorens bæredygtige og cirkulære omstilling og samtidig bidrage til et innovativt, inklusivt og modstandsdygtigt digitalt samfund. EGDC er ikke et "grønt løfte for IKT-sektoren" og er ikke et mål i sig selv. 

EGDC's medlemmer vil arbejde tæt sammen med Europa-Kommissionen og andre for at opfylde deres forpligtelser og vil regelmæssigt aflægge rapport om de fremskridt, der gøres. 

Europa-Parlamentets pilotprojekt

Gennem Europa-Parlamentets pilotprojekt "European Green Digital Coalition" blev der oprettet et konsortium for at støtte EGDC i dets arbejde med at definere videnskabeligt baserede metoder til at anslå reduktionen og undgåelsen af drivhusgasemissioner ved hjælp af specifikke IKT-løsninger i forskellige sektorer og støtte en grøn digital omstilling af sektorer såsom energi, transport, landbrug og byggeri. 

Projektet, der blev ledet af Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), samlede vigtige IKT-sammenslutninger, herunder European DIGITAL SME Alliance, DIGITALEUROPE, ETNO og GSMA. Den samarbejdede med andre ekspertorganisationer såsom Carbon Trust, Deloitte og Sustainable ICT og EGDC's medlemmer om at udvikle de videnskabeligt baserede metoder, som blev offentliggjort i april 2024.

Publikationerne indeholder 3 dokumenter: 

 1. En metode til vurdering af nettokulstofvirkninger for IKT-løsninger,som gør det muligt for os at vurdere en given IKT-løsnings positive bidrag og direkte fodaftryk i CO2-emissioner. Den suppleres af sektorspecifikke metoder.
 2. Casestudier fra det virkelige liv ,som blev brugt til at udvikle regnemaskiner til måling af IKT-løsningers nettomiljøvirkninger. Disse spænder fra cloud-baserede værktøjer til energistyring i bygninger til 5G-aktiveret produktion og landbrug til intelligente energi- og smart city-platforme. 
 3. Retningslinjer for udrulning, som blev formuleret for at øge den sektorspecifikke forståelse af udrulningen af IKT-løsninger og vejlede om optimering af deres positive virkning.

Medlemskab og støttepartnere

EGDC er åben for interesserede virksomheder. For at en virksomhed kan blive medlem af EGDC, skal virksomhedens administrerende direktør (administrerende direktør eller formand) underskrive erklæringen om at forpligte sig til ovennævnte handlinger og bekræfte, at virksomheden:

 1. har afgivet eller inden længe vil afgive et bæredygtighedstilsagn, der overvåges af en uafhængig organisation og rapporteres offentligt
 2. har fastsat videnskabeligt baserede mål for reduktion af drivhusgasemissioner senest i 2030 i overensstemmelse med klimakursen på 1,5 °C
 3. bliver klimaneutral eller nettonul senest i 2040.

Medlemmer af koalitionen forpligter sig til at stille personale og ressourcer til rådighed for at arbejde hen imod de foranstaltninger, der er omhandlet i erklæringen. De vil blive opfordret til at arbejde med metoder og standarder sammen med relevante ekspertorganisationer og interessenter. 

Virksomhederne vil også samarbejde om at udarbejde retningslinjer og anbefalinger for udrulning af grønne digitale løsninger i forskellige sektorer, der er til gavn for miljøet og klimaet, i overensstemmelse med de definerede parametre.

Interesserede virksomheder, der opfylder kriterierne (.pdf), kan kontakte EGDC's sekretariat. 

For så vidt angår SMV'er yder den digitale SMV-alliance bistand. 45 SMV'er og nystartede virksomheder støtter EGDC og har undertegnet erklæringen.

Sammenslutninger, offentlige og private organisationer, der er villige til aktivt og frivilligt at bidrage til opfyldelsen af målene for den europæiske grønne digitale koalition, opfordres nu til at blive EGDC-støttepartnere.

 Billede af de nye medlemmer nedenfor

Fire nye medlemmer tilsluttede sig EGDC forud for den digitale forsamling i juni 2021: 

 • Google, Matt Brittin, præsident, EMEA Business and Operations
 • KPN, Joost Farwerck, adm. direktør
 • Siemens, Roland Busch, adm. direktør
 • Uber, Dara Khosrowshahi, administrerende direktør 

Siden da har yderligere medlemmer også tilsluttet sig:

 • Cisco, Chuck Robbins, administrerende direktør
 • BT Group, Philip Jansen, adm. direktør
 • Capgemini, Aiman Ezzat, administrerende direktør
 • Sopra Steria, administrerende direktør, Cyril Malagré
 • Hewlett Packard Enterprise, administrerende direktør, Antonio Neri

Baggrund

IKT-løsninger er produkter eller tjenester, der kombinerer digitale netværk, teknologier og applikationer. "Grønne digitale løsninger" er IKT-løsninger, der bidrager positivt til miljø- og klimamålene. F.eks. ved at bidrage til at reducere eller undgå drivhusgasemissioner, der er mange gange større end disse IKT-løsningers eget fodaftryk. 

Digitalisering kan også fremskynde omstillingen til en cirkulær økonomi, f.eks. ved at spore, opspore og optimere anvendelsen af naturressourcer og muliggøre nye bæredygtige forretningsmodeller, samtidig med at vores økonomis modstandsdygtighed støttes.

Selv om omstillingen til bæredygtighed kan drage fordel af digitaliseringen, kan omstillingen til bæredygtighed til gengæld fremme digital innovation og give den digitale industri nye muligheder for at innovere og blive mere konkurrencedygtig. 

Omstillingen til en cirkulær økonomi kræver, at der skabes nye digitalt understøttede bæredygtige forretningsmodeller og muligheder i EU, hvor pionererne kan udnytte fordelene på de globale markeder. 

Denne synergi mellem den grønne omstilling og digitaliseringen er essensen af den grønne digitale omstilling, der fører til samfundsmæssige, miljømæssige og økonomiske fordele.

Selv om metoderne til estimering af IKT-sektorens CO2-fodaftryk er ved at blive standardiseret, varierer metoderne til måling af IKT-aktivering — værktøjer og processer, der understøtter den digitale omstilling — stadig meget.  

Konsekvente og sammenlignelige vurderingsmetoder såsom indikatorer, parametre og KPI'er ville være en velkommen udvikling for private og offentlige investorer. Sådanne metoder kan anvendes af EU-klassificeringssystemet, offentlige og private udviklings- og innovationsfonde, grønne offentlige og private indkøbere og meget mere. 

Manglen på sådanne indikatorer kan resultere i:

 • mistede muligheder for at finansiere udviklingen og udbredelsen af grønne digitale løsninger
 • hindringer for medlemsstaternes og regionernes bredere anvendelse af grønne offentlige indkøb til IKT-baserede løsninger
 • manglende troværdig dokumentation fra de politiske beslutningstagere, der planlægger den grønne og den digitale dobbelte omstilling.

For at forbedre de forskellige sektorers forståelse af, hvordan man bedst kan gå videre med den grønne digitale dobbelte omstilling, har EGDC til formål at fremme og muliggøre tværsektorielle dialoger. Dette vil føre til udarbejdelse af retningslinjer for udbredelsen af grønne digitale løsninger i sektorer som energi, transport, fremstilling, landbrugsfødevarer og byggesektoren.

Som Rådet anmodede om i sine konklusioner om digitalisering til gavn for miljøet, der blev vedtaget i december 2020, omhandler EGDC artikel 11.

EGDC så med tilfredshedpå erklæringen omen grøn og digital omstilling af EU,  der blev undertegnet af 24 EU-lande og Norge og Island på den digitale dag 2021, og hilste andre ledere af virksomheder, der er aktive inden for den grønne digitale omstilling, og som har forpligtet sig til at blive klimaneutrale senest i 2040, velkommen til at tilslutte sig dem.

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

Grøn digital sektor

Europas digitale omstilling går hånd i hånd med den europæiske grønne pagt.

Se også