Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tacaíocht ón Aontas do thaighdeoirí agus do nuálaithe digiteacha

Cuireann an Coimisiún réimse tacaíochta ar fáil do thaighdeoirí agus do nuálaithe digiteacha, ó chláir amhail Fís Eorpach go cistiú nuálaíochta agus tuilleadh.

Is é an tAontas Eorpach (AE) an lárionad eolaíochta is mó ar domhan. Is ionann é agus beagnach an tríú cuid de tháirgeadh eolaíochta agus teicneolaíochta domhanda. Tá sé ag obair anois chun a chinntiú go mbeidh smaointe ó thaighdeoirí agus nuálaithe digiteacha ina dtáirgí agus ina dteicneolaíochtaí rathúla.

Ceann de spriocanna an Aontais don deacáid dhigiteach is ea taighde agus nuálaíocht a spreagadh. Is é is aidhm dó líon na n-aonbheannach san Aontas a dhúbailt — cuideachtaí a bhfuil luach $1 billiún acu agus nach bhfuil liostaithe ar an stocmhargadh. Agus, is mian leis leanúint de bheith ag fás ar ghnólachtaí nuálacha atá i mbun fáis le linn na 2020idí.

Dá bhrí sin, tá an tAontas ag tacú le taighdeoirí agus nuálaithe digiteacha trí chláir amhail:

 • Fís Eorpach
 • Clár Oibre Nua Nuálaíochta
 • AnChomhairle Nuálaíochta Eorpach
 • Radar Nuálaíochta

Coinnigh ort ag léamh chun tuilleadh eolais a fháil faoi gach ceann de na tionscnaimh sin.

Fís Eorpach

Is é Fís Eorpach an clár taighde agus nuálaíochta is mó riamh de chuid an Aontais, a bhfuil buiséad EUR 95 bhilliún aige don tréimhse 2021-2027 — gan infheistíochtaí poiblí agus príobháideacha a mheallann na tionscadail a chur san áireamh.

Chuidigh anmaoiniú sin le daoine aonair agus le grúpaí fionnachtana agus fionnachtana a bhaint amach, amhail pictiúir de dhuphoill sa spás agus túsphointí domhanda i saotharlanna amhail BioNTech a mhaoiniú dá vacsaín mRNA COVID-19. Agus, tá sé ag cabhrú leis na smaointe seo a thabhairt ón tsaotharlann chuig an margadh.

DíríonnFís Eorpach ar thaighde agus nuálaíocht i roinnt réimsí, lena n-áirítear: 

 • IS agus róbataic
 • Idirlíon na chéad ghlúine eile
 • Ríomhaireacht ardfheidhmíochta
 • Mórshonraí
 • Príomhtheicneolaíochtaí digiteacha
 • 6G

Tá deiseanna cistiúcháin le haghaidh Fís Eorpach liostaithe ar an leathanach tiomnaithe cistiúcháin agus tairiscintí. Tá comhairle dhíreach ar fáil trí Phointí Teagmhála Náisiúnta don chlár Fís Eorpach. Tugann pointí teagmhála náisiúnta treoir maidir leis an méid seo a leanas: 

 1. ábhair agus cineálacha gníomhaíochta ábhartha de chuid Fís Eorpach a roghnú;
 2. nósanna imeachta riaracháin agus saincheisteanna conarthacha;
 3. oiliúint agus cúnamh maidir le tograí a scríobh;
 4. dáileadh doiciméadachta, amhail foirmeacha, treoirlínte agus lámhleabhair;
 5. comhpháirtithe a chuardach.

Fógraítear thart ar 1,350 toradh tionscadail ar ardán torthaí an chláir Fís, rud a chabhraíonn leo iad a mheaitseáil le comhpháirtithe, infheisteoirí i dteicneolaíocht cheannródaíoch, agus comhaontuithe ceadúnúcháin a aimsiú.

Clár Oibre Eorpach Nua um Nuálaíocht

Le Clár Oibre Eorpachnua um Nuálaíocht, cuirfear an Eoraip chun tosaigh sa nuálaíocht ardteicneolaíochta agus i ngnólachtaí nuathionscanta. Is é is aidhm dó cabhrú leis an Eoraip teicneolaíochtaí nua a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin shochaíocha phráinneacha. Cuirfidh sé feabhas ar an rochtain ar mhaoiniú do ghnólachtaí nuathionscanta agus do ghnólachtaí atá i mbun fáis agus feabhsóidh sé coinníollacha chun go mbeidh nuálaithe in ann triail a bhaint as.

Thairis sin, cruthóidh an Clár Oibre Eorpach um Nuálaíocht ‘gleannta nuálaíochta réigiúnacha’ chun gníomhaithe nuálaíochta san Eoraip a neartú agus a nascadh, lena n-áirítear i réigiúin atá tite ar gcúl. Cuideoidh sé freisin le tallann a mhealladh agus a choinneáil trí oiliúint agus tacaíocht.

AnChomhairle Nuálaíochta Eorpach

Is tionscnamh uaillmhianach í an Chomhairle Nuálaíochta Eorpach (CNE) chun gnó a dhéanamh den eolaíocht. Cuireann sé deontais agus cothromas ar fáil d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) agus do ghnólachtaí nuathionscanta, agus é mar aidhm leis tacú le nuálaíochtaí ceannródaíocha ó thaighde luathchéime go cruthúnas coincheapa, aistriú teicneolaíochta agus uas-scálú.

Cuireann EIC féin cistiú ar fáil do nuálaithe amhail fiontraithe, cuideachtaí agus taighdeoirí. Is féidir leo maoiniú suas le EUR 2.5 milliún a fháil chun cur ar a gcumas tionscadail a bhfuil tionchar acu agus a d’fhéadfadh a bheith inscálaithe a fhorbairt. Idir an dá linn, is féidir maoiniú suas le EUR 4 mhilliún a úsáid chun cur ar chumas comhpháirtithe ó chodanna éagsúla den Aontas smaointe nuálacha a fhorbairt le chéile.

Le Ciste Cothromais CNE nua, cuirtear cothromas ó EUR 0.5-EUR 15 mhilliún ar fáil do chuideachtaí nuálaíochta ceannródaíocha arna roghnú le haghaidh tacaíocht mhaoiniúcháin chumaiscthe ó Luasaire EIC.

Tá réimse roghanna tacaíochta eile ann do thaighdeoirí agus do nuálaithe digiteacha ar Ardán Pobail EIC.

Radar Nuálaíochta

Aithníonnan Radar Nuálaíochta nuálaíochtaí a bhfuil ardchumas agus príomhnuálaithe acu i dtionscadail a fhaigheann maoiniú ón Aontas. Léiríonn sé an méid atá bainte amach ag maoiniú nuálaíochta an Aontais agus cabhraíonn sé le daoine dul i dteagmháil le nuálaithe a bhfuil sé d’acmhainn acu an rath a bhí ar chuideachtaí Eorpacha eile a fuair maoiniú ón Aontas a mhacasamhlú, amhail Skype, TomTom agus ARM Holdings.

 

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Cistiú don Digitiú i gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027

The EU’s long-term EU budget, also known as the multiannual financial framework, will boost digital technologies and aid in recovery from the pandemic.

Féach freisin

An Clár don Eoraip Dhigiteach

Is clár cistiúcháin de chuid an Aontais é an Clár don Eoraip Dhigiteach (DIGITAL) atá dírithe ar an teicneolaíocht dhigiteach a thabhairt do ghnólachtaí, do shaoránaigh agus d’údaráis riaracháin phoiblí.

An tSaoráid um Chónascadh na hEorpa — SCE Digiteach

Tacóidh an chuid dhigiteach den tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE Digiteach) le hinfheistíochtaí poiblí agus príobháideacha araon i mbonneagair nascachta digití idir 2021 agus 2027 agus spreagfaidh sí iad.