Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Δημοσίευση

Η Ευρώπη υποβάλλει πρόταση για την κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες προς την κατεύθυνση της τεχνολογίας 6G»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη νομοθετική της πρόταση για μια στρατηγική ευρωπαϊκή σύμπραξη για τα έξυπνα δίκτυα και τις υπηρεσίες ως κοινή επιχείρηση, με δημόσια επένδυση στην έρευνα και καινοτομία ύψους 900 εκατ. EUR κατά τη νέα μακροπρόθεσμη δημοσιονομική περίοδο 2021-2027. Η κοινή επιχείρηση θα συντονίζει ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με την τεχνολογία 6G στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και πρωτοβουλίες ανάπτυξης του 5G στο πλαίσιο του ψηφιακού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και άλλων προγραμμάτων.

Η πρόταση για την κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή αποτελεί μέρος της ενιαίας βασικής πράξης για τη σύσταση του συνόλου των εννέα κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Η πρόταση θα συζητηθεί τώρα μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο με προγραμματισμένη έναρξη το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.

Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» έχει δύο κύριους στόχους:

  • Ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης στον τομέα της τεχνολογίας 6G με την εφαρμογή του σχετικού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας που οδηγεί στον σχεδιασμό και την τυποποίηση γύρω στο 2025, καθώς και προετοιμασία για την έγκαιρη υιοθέτηση των τεχνολογιών 6G από την αγορά έως το τέλος της δεκαετίας. Η κινητοποίηση ενός ευρέος συνόλου ενδιαφερόμενων μερών θα είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση στρατηγικών τομέων της αξιακής αλυσίδας των δικτύων και των υπηρεσιών, από την παροχή υπηρεσιών βάσει επεξεργαστών και υπολογιστικού νέφους έως τις ευκαιρίες αγοράς νέων εξαρτημάτων και συσκευών πέραν των έξυπνων τηλεφώνων. 
  • Ενίσχυση της ανάπτυξης του 5G στην Ευρώπη με σκοπό την ανάπτυξη ψηφιακών πρωτοπόρων αγορών και τη διευκόλυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οικονομίας και της κοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό, η κοινή επιχείρηση θα συντονίζει τη στρατηγική καθοδήγηση για τα σχετικά προγράμματα στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», ιδίως για τους διαδρόμους 5G. Θα συμβάλει επίσης στον συντονισμό με τα εθνικά προγράμματα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και μηχανισμούς, όπως το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και το InvestEU.

Στρατηγική διακυβέρνηση

Βασικό στοιχείο διαφοροποίησης σε σχέση με τον προκάτοχο — τη ΣΔΙΤ 5G- θα είναι ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης που θα θέτει την ευρωπαϊκή βιομηχανία στην πρώτη θέση μαζί με την Επιτροπή και θα συνδέει στενά τα κράτη μέλη με τη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων, π.χ. στον τομέα της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης και της μεγιστοποίησης των συνεργειών μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Η δημοσιονομική βεβαιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοσιονομικής περιόδου των επόμενων επτά ετών θα επιτρέψει τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πραγματικά οδικού ερευνητικού προγράμματος 6G. Η δημόσια χρηματοδότηση ύψους 900 εκατ. EUR που έχει δεσμευτεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή θα συνδυαστεί με τον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα συνολική επένδυση τουλάχιστον 1.8 δισ. EUR, η οποία μπορεί να αναμένεται ότι θα μοχλεύσει ευρύτερες επενδύσεις έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη της τάξης των 10 δισ. EUR.

Ιστορικό

Από το 5G στο 6G

Τα επόμενα χρόνια, η τεχνολογία και τα πρότυπα 5G θα εξελιχθούν σε διάφορα στάδια, όπως και η ανάπτυξη. Οι φορείς εκμετάλλευσης σε 23 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη δρομολογήσει εμπορικά δίκτυα 5G σε μεγάλες πόλεις, ενώ αναμένεται μια πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη που θα καλύπτει όλες τις αστικές περιοχές και τις μεγάλες διαδρομές μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη έως το 2025. Οι προηγμένες υποδομές δικτύων και υπηρεσιών 5G αποτελούν βασικούς παράγοντες διευκόλυνσης για ευρύ φάσμα καταναλωτικών, επιχειρηματικών και βιομηχανικών υπηρεσιών, αλλά θα αποτελέσουν επίσης σημαντικό σημείο εκκίνησης για την εισαγωγή των τεχνολογιών 6G στην Ευρώπη.

Πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας σχετικά με τις τεχνολογίες 6G ξεκινούν τώρα σε κορυφαίες περιφέρειες παγκοσμίως, με τα πρώτα προϊόντα και υποδομές να αναμένονται για το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Στην Ευρώπη, μια πρώτη σειρά έργων 6G αξίας 60 εκατ. EUR έχει ήδη δρομολογηθεί τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο της ΣΔΙΤ 5G, με την εμβληματική πρωτοβουλία Hexa-X να αναπτύσσει μια πρώτη ιδέα συστήματος 6G, η οποία συμπληρώνεται από 8 έργα που διερευνούν συγκεκριμένες τεχνολογίες για το 6G.

Τα συστήματα 6G αναμένεται να προσφέρουν μια νέα σταδιακή αλλαγή στις επιδόσεις από το Gigabit προς τη δυναμικότητα Terabit και τους χρόνους απόκρισης κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου, ώστε να καταστούν δυνατές νέες κρίσιμες εφαρμογές, όπως η αυτοματοποίηση σε πραγματικό χρόνο ή η διευρυμένη πραγματικότητα («Διαδίκτυο των Ηλικήσεων»).

Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές έξυπνων δικτύων θα πρέπει να ενισχύσουν δραστικά την ενεργειακή απόδοση των υποδομών συνδεσιμότητας για τη διαχείριση της μεγάλης αύξησης της κυκλοφορίας, διατηρώντας παράλληλα τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ) κάτω από αυστηρά όρια ασφάλειας. Οι τεχνολογίες αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για ένα ανθρωποκεντρικό διαδίκτυο νέας γενιάς (NGI) και θα καλύψουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), όπως η προσβασιμότητα και η οικονομική προσιτότητα της τεχνολογίας.

Τεχνολογική κυριαρχία

Οι εμπορικοί εταίροι μας συμμετέχουν ενεργά στις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας 6G, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, με έμφαση στα δίκτυα που βασίζονται στο λογισμικό και της Κίνας με στόχο την αξιοποίηση της ισχυρής θέσης της στον τομέα της τεχνολογίας και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Θα υπάρξουν ευκαιρίες και προκλήσεις όσον αφορά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τους παράγοντες μέσω δικτύων λογισμικού με αρχιτεκτονικές όπως το Open RAN και τη σύγκλιση με τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της υπολογιστικής νέφους και παρυφών, της ΤΝ, καθώς και κατασκευαστικών στοιχείων και συσκευών πέραν των έξυπνων τηλεφώνων. Οι δύο μεγάλοι ευρωπαίοι προμηθευτές εξοπλισμού κατέχουν ηγετική θέση παγκοσμίως, με συνδυασμένο παγκόσμιο μερίδιο αγοράς κινητού εξοπλισμού της τάξης του 40 % και άνω του 50 % του σχετικού μεριδίου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που κατέχουν οι τέσσερις μεγαλύτεροι παγκόσμιοι προμηθευτές.

Με βάση αυτή τη βάση, η οποία δημιουργήθηκε επίσης χάρη στις ευρωπαϊκές επενδύσεις έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο της ΣΔΙΤ 5G κατά την τελευταία επταετία, η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο για την ψηφιακή οικονομία γενικότερα όσο και για τις τεχνολογικές ικανότητες των υφιστάμενων και αναδυόμενων βιομηχανικών ηγετών μας. Αυτό απαιτεί μια στρατηγική εταιρική σχέση με έναν στέρεο χάρτη πορείας για την έρευνα και την καινοτομία που θα καθοριστεί και θα ακολουθείται από μια κρίσιμη μάζα ευρωπαϊκών φορέων.

Σχετικά έγγραφα

Περισσότερες πληροφορίες