Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikācija

Eiropa nāk klajā ar priekšlikumu par kopuzņēmumu “Viedie tīkli un pakalpojumi virzībā uz 6G”

Eiropas Komisija ir pieņēmusi tiesību akta priekšlikumu par stratēģisku Eiropas partnerību viedo tīklu un pakalpojumu jomā kā kopuzņēmums, kura publiskais ieguldījums pētniecībā un inovācijā jaunajā ilgtermiņa budžeta periodā no 2021. līdz 2027. gadam ir 900 miljoni eiro. Kopuzņēmums koordinēs pētniecības pasākumus 6G tehnoloģijas jomā pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros, kā arī 5G izvēršanas iniciatīvas Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta Digitālajā un citās programmās.

Komisijas šodien pieņemtais priekšlikums par kopuzņēmumu “Viedie tīkli un pakalpojumi” ir daļa no vienotā pamatakta, ar ko pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros izveido deviņu kopuzņēmumu kopumu. Tagad priekšlikumu Padomē apspriedīs dalībvalstis, un to plānots sākt šā gada rudenī.

Kopuzņēmumam “Viedie tīkli un pakalpojumi” ir divi galvenie mērķi:

  • Veicināt Eiropas tehnoloģisko suverenitāti 6G jomā, īstenojot saistīto pētniecības un inovācijas programmu, kuras rezultātā 2025. gadā tiks izstrādāta un standartizēta koncepcija un standartizācija, kā arī sagatavoties 6G tehnoloģiju agrīnai ieviešanai tirgū līdz desmitgades beigām. Plaša ieinteresēto personu loka mobilizēšana būs būtiska, lai pievērstos tīklu un pakalpojumu vērtības ķēdes stratēģiskajām jomām no perifērās un mākoņdatošanas pakalpojumu sniegšanas līdz tirgus iespējām jaunos komponentos un ierīcēs, kas nav viedtālruņi. 
  • Veicināt 5G ieviešanu Eiropā, lai attīstītu digitālos vadošos tirgus un nodrošinātu ekonomikas un sabiedrības digitālo un zaļo pārkārtošanos. Šā mērķa sasniegšanai kopuzņēmums koordinēs stratēģiskās norādes attiecīgajām programmām saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, jo īpaši attiecībā uz 5G koridoriem. Tas arī veicinās koordināciju ar valstu programmām, tostarp Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros, kā arī ar citām Eiropas programmām un mehānismiem, piemēram, programmu “Digitālā Eiropa” un InvestEU.

Stratēģiskā pārvaldība

Viens no galvenajiem faktoriem, kas atšķiras no priekšgājēja — 5G-PPP —, būs jauns pārvaldības modelis, kas Eiropas rūpniecības virzītājspēku nostādīs kopā ar Komisiju un cieši asociēs dalībvalstis tās stratēģisko lēmumu pieņemšanā, piemēram, Eiropas tehnoloģiskās suverenitātes jomā un maksimāli palielinot sinerģiju starp Eiropas un valstu finansēšanas programmām.

Budžeta noteiktība visā nākamo septiņu gadu budžeta periodā ļaus stratēģiski plānot un īstenot patiesi uz ceļvedi balstītu 6G pētniecības programmu. Publiskais finansējums 900 miljonu euro apmērā, par ko Komisija ir uzņēmusies saistības, tiks papildināts ar privāto sektoru, tādējādi kopējais ieguldījums būs vismaz 1,8 miljardi EUR, kas, iespējams, piesaistīs plašākas investīcijas pētniecībā un inovācijā Eiropā 10 miljardu euro apmērā.

Pamatinformācija

No 5G līdz 6G

Tuvākajos gados 5G tehnoloģija un standarti attīstīsies vairākos posmos, tāpat kā izvēršanas attīstība. Operatori 23 ES dalībvalstīs jau ir izveidojuši komerciālus 5G tīklus lielākajās pilsētās, savukārt līdz 2025. gadam ir gaidāma visaptverošāka izvēršana, aptverot visas pilsētu teritorijas un galvenās transporta maģistrāles visā Eiropā. Moderna 5G tīkla un pakalpojumu infrastruktūra ir galvenais faktors plašam patērētāju, uzņēmumu un rūpniecības pakalpojumu klāstam, taču tā būs arī svarīgs sākumpunkts 6G tehnoloģiju ieviešanai Eiropā.

Pētniecības un inovācijas iniciatīvas 6G tehnoloģiju jomā tagad sākas vadošajos reģionos visā pasaulē, un pirmie produkti un infrastruktūra ir gaidāmi šīs desmitgades beigās. Eiropā pagājušajā mēnesī jau ir uzsākts pirmais 6G projektu kopums 60 miljonu eiro vērtībā 5G-PPP ietvaros, un Hexa -X pamatiniciatīva izstrādā pirmo 6G sistēmas koncepciju, ko papildina 8 projekti, kuros pētītas īpašas 6G tehnoloģijas.

Paredzams, ka 6G sistēmas piedāvās jaunas pakāpeniskas izmaiņas veiktspējā no gigabitiem uz Terabit jaudām un submilisekundu reaģēšanas laikiem, lai varētu izmantot jaunus kritiski svarīgus lietojumus, piemēram, reāllaika automatizāciju vai paplašinātu realitāti (“Sensi internetnet”).

Turklāt jaunajām viedo tīklu tehnoloģijām un arhitektūrām būs krasi jāuzlabo savienojamības infrastruktūru energoefektivitāte, lai pārvaldītu ievērojamu satiksmes pieaugumu, vienlaikus saglabājot elektromagnētiskos laukus stingrās drošības robežās. Šīs tehnoloģijas veidos pamatu antropocentriskam nākamās paaudzes internetam (NGI) un pievērsīsies ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), piemēram, tehnoloģiju pieejamībai un cenas ziņā.

Tehnoloģiju suverenitāte

Mūsu tirdzniecības partneri ir cieši iesaistīti 6G attīstībā, tostarp ASV un Japānā, galveno uzmanību pievēršot uz programmatūru balstītiem tīkliem un Ķīnai, kuras mērķis ir balstīties uz savu spēcīgo tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma tiesību stāvokli. Būs iespējas un problēmas saistībā ar jauniem uzņēmējdarbības modeļiem un dalībniekiem, izmantojot programmatūras tīklus ar arhitektūru, piemēram, atvērto RAN, un konverģenci ar jaunām tehnoloģijām mākoņdatošanas un perifērdatošanas, mākslīgā intelekta, kā arī komponentu un ierīču jomā ārpus viedtālruņiem. Divi lielākie Eiropas aprīkojuma piegādātāji ieņem vadošo pozīciju pasaulē, un to kopējā pasaules mobilo iekārtu tirgus daļa ir aptuveni 40 % un vairāk nekā 50 % no attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesību daļas pieder četriem lielākajiem globālajiem piegādātājiem.

Pamatojoties uz to, kas tika radīts arī pateicoties Eiropas pētniecības un inovācijas investīcijām 5G-PPP ietvaros pēdējo septiņu gadu laikā, Eiropai ir jāspēj nodrošināt vislabāko rezultātu gan digitālajai ekonomikai kopumā, gan arī mūsu esošo un jauno rūpniecības līderu tehnoloģiskajām spējām. Tādēļ ir vajadzīga stratēģiska partnerība ar stabilu pētniecības un inovācijas ceļvedi, kurā izklāstīta un kurai sekotu Eiropas dalībnieku kritiskā masa.

Saistīti dokumenti

Vairāk informācijas