Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Δημοσίευση

Η ευρωπαϊκή πράξη για τα δεδομένα τίθεται σε ισχύ, θεσπίζοντας νέους κανόνες για μια δίκαιη και καινοτόμο οικονομία δεδομένων

Οι νέοι κανόνες καθορίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης δεδομένων που παράγονται στην ΕΕ σε όλους τους οικονομικούς τομείς και θα διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων, ιδίως βιομηχανικών δεδομένων.

European Data Act enters into force, putting in place new rules for a fair and innovative data economy

iStock photo Getty images plus

Η πράξη για τα δεδομένα θα διασφαλίσει τη δικαιοσύνη στο ψηφιακό περιβάλλον, διευκρινίζοντας ποιος μπορεί να δημιουργήσει αξία από τα δεδομένα και υπό ποιες προϋποθέσεις. Θα τονώσει επίσης μια ανταγωνιστική και καινοτόμο αγορά δεδομένων απελευθερώνοντας βιομηχανικά δεδομένα και παρέχοντας νομική σαφήνεια όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε:

Η σημερινή ημέρα αποτελεί βασικό ορόσημο στην πορεία μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μέσω σαφώς καθορισμένης νομοθεσίας για τα δεδομένα, θέσαμε τον χρήστη σε έλεγχο της ανταλλαγής δεδομένων που παράγονται από τις συνδεδεμένες συσκευές του, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του εμπορικού απορρήτου και διαφυλάσσοντας το ευρωπαϊκό θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε:

Η έναρξη ισχύος της πράξης για τα δεδομένα αποτελεί βασικό ορόσημο στις προσπάθειές μας για τη διαμόρφωση του ψηφιακού χώρου. Θα προωθήσει μια ακμάζουσα οικονομία δεδομένων της ΕΕ που θα είναι καινοτόμος και ανοικτή — υπό τις συνθήκες μας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τον πλούτο των βιομηχανικών δεδομένων που καθίστανται διαθέσιμα, ενεργοποιώντας νέες εφαρμογές που βασίζονται στα δεδομένα, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Μέτρα για την τόνωση της οικονομίας δεδομένων της ΕΕ

Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε ταχεία αύξηση των συνδεδεμένων συσκευών στην ευρωπαϊκή αγορά. Η χρήση συνδεδεμένων αντικειμένων (ή του διαδικτύου των πραγμάτων) δημιουργεί αυξανόμενο όγκο δεδομένων. Αυτό αντιπροσωπεύει τεράστιο δυναμικό καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν στους χρήστες συνδεδεμένων προϊόντων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που παράγονται από τις εν λόγω συσκευές και να ανταλλάσσουν τα εν λόγω δεδομένα με τρίτους. Για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης συνδεδεμένου αυτοκινήτου ή ο φορέας εκμετάλλευσης ανεμογεννήτριας θα είναι σε θέση να ζητήσει από τον κατασκευαστή να κοινοποιήσει ορισμένα δεδομένα που παράγονται από τη χρήση των εν λόγω συνδεδεμένων προϊόντων με υπηρεσία επισκευής της επιλογής του ιδιοκτήτη. Αυτό θα δώσει μεγαλύτερο έλεγχο στους καταναλωτές και σε άλλους χρήστες συνδεδεμένων προϊόντων και θα τονώσει τις υπηρεσίες της δευτερογενούς αγοράς και την καινοτομία. Θα διατηρηθούν τα κίνητρα για τους κατασκευαστές ώστε να επενδύσουν σε προϊόντα και υπηρεσίες παραγωγής δεδομένων και θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται τα εμπορικά τους απόρρητα.

Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε τομείς δημόσιου συμφέροντος, όπως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, ή κατά την εκτέλεση νομικής εντολής όταν τα απαιτούμενα δεδομένα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα με άλλα μέσα.

Η πράξη για τα δεδομένα προστατεύει επίσης τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες σε συμβάσεις κοινοχρησίας δεδομένων τις οποίες το ένα συμβαλλόμενο μέρος επιβάλλει μονομερώς στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Αυτό θα επιτρέψει ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να συμμετέχουν πιο ενεργά στην αγορά δεδομένων.

Επιπλέον, η πράξη για τα δεδομένα θα επιτρέπει στους πελάτες να αλλάζουν απρόσκοπτα (και τελικά δωρεάν) μεταξύ διαφόρων παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Τα μέτρααυτά θα προωθήσουν τον ανταγωνισμό και τις επιλογές στην αγορά, αποτρέποντας παράλληλα τον εγκλωβισμό σε έναν προμηθευτή. Για παράδειγμα, κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση θα μπορούσε να συνδυάζει υπηρεσίες δεδομένων από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους («πολλαπλό υπολογιστικό νέφος») και να επωφελείται από τις τεράστιες ευκαιρίες στην αγορά υπολογιστικού νέφους της ΕΕ. Θα μειώσει επίσης δραστικά το κόστος για τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις όταν μεταφέρουν τα δεδομένα και τις εφαρμογές τους σε διαφορετικό πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Η πράξη για τα δεδομένα περιλαμβάνει επίσης διασφαλίσεις έναντι παράνομων αιτημάτων από αρχές τρίτων χωρών για τη διαβίβαση ή την πρόσβαση σε δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στην ΕΕ, διασφαλίζοντας ένα πιο αξιόπιστο και ασφαλές περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων.

Τέλος, η πράξη για τα δεδομένα θεσπίζει μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης προτύπων διαλειτουργικότητας για την κοινοχρησία δεδομένων και για τις υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με τη στρατηγική τυποποίησης της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Μετά την έναρξη ισχύος της, η πράξη για τα δεδομένα θα τεθεί σε εφαρμογή σε 20 μήνες, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Ιστορικό

Στις 23 Φεβρουαρίου 2022, η Επιτροπή πρότεινε την ευρωπαϊκή πράξη για τα δεδομένα για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης στον ψηφιακό κόσμο και την προώθηση της καινοτομίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία στις 28 Ιουνίου 2023. Η πράξη για τα δεδομένα αποτελεί βασικό ορόσημο τηςστρατηγικής της Επιτροπής για τα δεδομένα, η οποία αποτελεί σημαντικό καταλύτη για την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας του 2030. 

Η πράξη για τα δεδομένα συμπληρώνει την πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2023 και δημιουργεί τις διαδικασίες και τις δομές για τη διευκόλυνση της κοινοχρησίας δεδομένων από εταιρείες, ιδιώτες και τον δημόσιο τομέα. Η πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων θα δημιουργήσει επίσης κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων για τη διάθεση περισσότερων δεδομένων προς χρήση στην οικονομία και την κοινωνία, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των εταιρειών και των φυσικών προσώπων που παράγουν τα δεδομένα.

Περισσότερες πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ Κείμενο

Πράξη γιατα δεδομένα

Πράξη για τα δεδομένα — Ερωτήσεις; Απαντήσεις

Πράξη για τα δεδομένα — Ενημερωτικό δελτίο

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική γιατα δεδομένα

Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων