Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Влиза в сила Европейски законодателен акт за данните, с който се въвеждат нови правила за справедлива и иновативна икономика, основана на данни

Новите правила определят правата за достъп и използване на данни, генерирани в ЕС, във всички икономически сектори и ще улеснят споделянето на данни, по-специално промишлени данни.

European Data Act enters into force, putting in place new rules for a fair and innovative data economy

iStock photo Getty images plus

Законодателният акт за данните ще гарантира справедливост в цифровата среда, като изясни кой може да създава стойност от данните и при какви условия. Тя също така ще стимулира конкурентоспособен и иновативен пазар на данни чрез отключване на промишлени данни и чрез осигуряване на правна яснота по отношение на използването на данни.

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви:

Днес бележи ключов етап в нашата цифрова трансформация. Чрез добре определено законодателство относно данните поставяме потребителя в контрол върху споделянето на данни, генерирани от техните свързани устройства, като същевременно гарантираме защитата на търговските тайни и защитаваме европейското основно право на неприкосновеност на личния живот.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви:

Влизането в сила на Законодателния акт за данните е ключов етап в усилията ни за оформяне на цифровото пространство. Тя ще насърчи процъфтяваща икономика на ЕС, основана на данни, която е иновативна и отворена — при нашите условия. Европейските граждани и предприятия ще се възползват от богатството от промишлени данни, които стават достъпни, което ще доведе до нови основани на данни приложения, по-специално в областта на изкуствения интелект.

Мерки за стимулиране на основаната на данни икономика на ЕС

През последните години се наблюдава бърз растеж на свързаните устройства на европейския пазар. Използването на свързани обекти (или интернет на нещата) генерира все по-големи количества данни. Това представлява огромен потенциал за иновации и конкурентоспособност в ЕС.

Новите правила дават възможност на ползвателите на свързани продукти да имат достъп до данните, генерирани от тези устройства, и да споделят такива данни с трети страни. Например собственикът на свързан автомобил или операторът на вятърна турбина ще може да поиска от производителя да сподели определени данни, генерирани от използването на тези свързани продукти, с ремонтна услуга по избор на собственика. Това ще даде по-голям контрол на потребителите и на другите ползватели на свързани продукти и ще стимулира следпродажбените услуги и иновациите. Стимулите за производителите да инвестират в продукти и услуги, генериращи данни, ще бъдат запазени, а търговските им тайни ще останат защитени.

Органите от обществения сектор ще могат да имат достъп и да използват данни, съхранявани от частния сектор, за да помагат в отговор на общественозначими извънредни ситуации, като наводнения и горски пожари, или когато изпълняват правен мандат, когато необходимите данни не са леснодостъпни чрез други средства.

Законодателният акт за данните също така защитава европейските предприятия от неравноправни договорни клаузи в договорите за споделяне на данни, които едната страна едностранно налага на другата. Това ще даде възможност по-специално на малките и средните предприятия (МСП) да участват по-активно на пазара на данни.

Освен това Законодателният акт за данните ще позволи на потребителите да сменят безпроблемно (и евентуално безплатно) между различните доставчици на услуги в облак. Тези мерки ще насърчат конкуренцията и избора на пазара, като същевременно ще предотвратят зависимостта от определен доставчик. Например всяко европейско предприятие би могло да комбинира услуги за данни от различни доставчици на услуги за изчисления в облак („множество облаци“) и да се възползва от огромните възможности на пазара на ЕС за изчисления в облак. Това също така ще намали драстично разходите за предприятията и администрациите, когато прехвърлят своите данни и приложения към друг доставчик на услуги в облак.

Законодателният акт за данните включва също така гаранции срещу незаконни искания от страна на органи на трети държави за предаване или достъп до нелични данни, съхранявани в ЕС, като гарантира по-надеждна и сигурна среда за обработване на данни.

И накрая, със Законодателния акт за данните се въвеждат мерки за насърчаване на разработването на стандарти за оперативна съвместимост за обмен на данни и за услуги за обработка на данни в съответствие със стратегията на ЕС за стандартизация.

Следващи стъпки

След влизането му в сила Законодателният акт за данните ще започне да се прилага след 20 месеца, т.е. 12 септември 2025 г.

Обща информация

На 23 февруари 2022 г. Комисията предложи Европейски законодателен акт за данните, за да се гарантира справедливост в цифровия свят и да се насърчат иновациите. На 28 юни 2023 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение. Законодателният акт за данните е ключов етап отстратегията на Комисията за данните, която е важен фактор за постигане на целите на цифровото десетилетие до 2030 г.  

Законодателният акт за данните допълва Акта за управление на данните, който започна да се прилага през септември 2023 г., и създава процеси и структури за улесняване на споделянето на данни от дружества, физически лица и публичния сектор. Актът за управление на данните също така ще създаде общи европейски пространства на данни, за да се предоставят повече данни за използване в икономиката и обществото, като същевременно дружествата и физическите лица, които генерират данните, остават под контрол.

Повече информация

Текст на Официален вестник на ЕС

Закон за данните

Закон за данните — въпроси — отговори

Закон за данните — информационен документ

Факти за Европейската стратегия за данните

Акт за управлениена данните