Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Stājas spēkā Eiropas Datu akts, ar ko ievieš jaunus noteikumus taisnīgai un inovatīvai datu ekonomikai

Jaunie noteikumi nosaka tiesības piekļūt ES ģenerētajiem datiem un tos izmantot visās ekonomikas nozarēs un atvieglos datu, jo īpaši rūpniecisko datu, apmaiņu.

European Data Act enters into force, putting in place new rules for a fair and innovative data economy

iStock photo Getty images plus

Datu akts nodrošinās taisnīgumu digitālajā vidē, precizējot, kas var radīt vērtību no datiem un ar kādiem nosacījumiem. Tas arī stimulēs konkurētspējīgu un inovatīvu datu tirgu, atraisot rūpnieciskos datus un nodrošinot juridisko skaidrību attiecībā uz datu izmantošanu.

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere:

Šodien ir svarīgs pagrieziena punkts mūsu digitālās pārveides ceļojumā. Ar skaidri definētiem tiesību aktiem par datiem mēs nodrošinām lietotājam kontroli pār viņu savienoto ierīču ģenerēto datu kopīgošanu, vienlaikus nodrošinot komercnoslēpumu aizsardzību un aizsargājot Eiropas pamattiesības uz privātumu.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons sacīja:

Datu akta stāšanās spēkā ir svarīgs pagrieziena punkts mūsu centienos veidot digitālo telpu. Tas veicinās plaukstošu, inovatīvu un atvērtu ES datu ekonomiku ar mūsu nosacījumiem. Eiropas iedzīvotāji un uzņēmumi gūs labumu no bagātīgajiem rūpnieciskajiem datiem, kas kļūs pieejami, iedarbinot jaunus uz datiem balstītus lietojumus, jo īpaši mākslīgā intelekta jomā.

Pasākumi ES datu ekonomikas veicināšanai

Pēdējos gados ir strauji pieaudzis savienoto ierīču skaits Eiropas tirgū. Savienotu objektu (vai lietu interneta) izmantošana rada arvien lielāku datu apjomu. Tas ir milzīgs inovācijas un konkurētspējas potenciāls ES.

Jaunie noteikumi ļauj savienoto produktu lietotājiem piekļūt šo ierīču ģenerētajiem datiem un kopīgot šādus datus ar trešām personām. Piemēram, savienota automobiļa īpašnieks vai vējturbīnas operators varēs pieprasīt ražotājam kopīgot noteiktus datus, kas ģenerēti, izmantojot šos saistītos produktus, ar īpašnieka izvēlētu remonta pakalpojumu. Tas nodrošinās lielāku kontroli patērētājiem un citiem savienoto produktu lietotājiem un veicinās pēcpārdošanas pakalpojumus un inovāciju. Tiks saglabāti stimuli ražotājiem ieguldīt datos ģenerējošos produktos un pakalpojumos, un to komercnoslēpumi arī turpmāk tiks aizsargāti.

Publiskā sektora struktūras varēs piekļūt privātā sektora rīcībā esošajiem datiem un tos izmantot, lai palīdzētu reaģēt uz tādām publiskām ārkārtas situācijām kā plūdi un dabas ugunsgrēki, vai īstenojot juridiskas pilnvaras, ja vajadzīgie dati nav viegli pieejami, izmantojot citus līdzekļus.

Datu akts arī aizsargā Eiropas uzņēmumus no negodīgiem līguma noteikumiem datu kopīgošanas līgumos, kurus viena līgumslēdzēja puse vienpusēji nosaka otrai pusei. Tas ļaus jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) aktīvāk piedalīties datu tirgū.

Turklāt Datu akts ļaus klientiem netraucēti mainīties (un galu galā bez maksas) starp dažādiem mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem. Šie pasākumi veicinās konkurenci un izvēli tirgū, vienlaikus novēršot atkarību no viena pārdevēja. Piemēram, ikviens Eiropas uzņēmums varētu apvienot datu pakalpojumus no dažādiem mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem (“multi-cloud”) un gūt labumu no plašajām iespējām ES mākoņdatošanas tirgū. Tas arī krasi samazinās izmaksas uzņēmumiem un administrācijām, kad tie savus datus un lietojumprogrammas pārvieto uz citu mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju.

Datu akts ietver arī aizsardzības pasākumus pret trešo valstu iestāžu nelikumīgiem pieprasījumiem nosūtīt ES turētus nepersondatus vai piekļūt tiem, nodrošinot uzticamāku un drošāku datu apstrādes vidi.

Visbeidzot, Datu akts ievieš pasākumus, lai veicinātu sadarbspējas standartu izstrādi attiecībā uz datu kopīgošanu un datu apstrādes pakalpojumiem saskaņā ar ES standartizācijas stratēģiju.

Nākamie pasākumi

Pēc Datu akta stāšanās spēkā tas kļūs piemērojams 20 mēnešu laikā, t. i., 2025. gada 12. septembrī.

Pamatinformācija

Komisija 2022. gada 23. februārī ierosināja Eiropas Datu aktu, lai nodrošinātu taisnīgumu digitālajā pasaulē un veicinātu inovāciju. Eiropas Parlaments un Padome 2023. gada 28. jūnijā panāca politisku vienošanos. Datu akts ir svarīgs pagrieziena punkts Komisijasdatu stratēģijā, kas ir svarīgs faktors 2030. gada digitālās desmitgades mērķu sasniegšanai. 

Datu akts papildina Datu pārvaldības aktu, ko sāka piemērot 2023. gada septembrī, un izveido procesus un struktūras, lai atvieglotu datu kopīgošanu starp uzņēmumiem, privātpersonām un publisko sektoru. Ar Datu pārvaldības aktu tiks izveidotas arī vienotas Eiropas datu telpas, lai darītu pieejamus vairāk datu izmantošanai ekonomikā un sabiedrībā, vienlaikus kontrolējot uzņēmumus un personas, kas ģenerē datus.

Sīkāka informācija

ES Oficiālā Vēstneša teksts

Datu akts

Jautājumi un atbildes par Datu aktu

Datu akts — faktu lapa

Eiropas Datu stratēģijasfaktu lapa

Datu pārvaldības akts