Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Χρηματοδότηση και επενδύσεις blockchain

Η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία blockchain μέσω επιχορηγήσεων και βραβείων και με τη στήριξη των επενδύσεων.

  Εικόνα που δείχνει διάφορους τομείς χρηματοδότησης blockchain

© iStock by Getty Images - 960523026 LeoWolfert

Χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας

Οι επιχορηγήσεις για έργα blockchain παρέχονται κυρίως μέσω του προγράμματος Horizon.

Από το 2016 έως το 2019, η Επιτροπή χορήγησε περίπου 180 εκατ. EUR σε βραβεία και επιχορηγήσεις μέσω του προγράμματος «Ορίζων 2020». Σημαντικός προϋπολογισμός για περαιτέρω επιχορηγήσεις αναμένεται στο πρόγραμμα παρακολούθησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο είναι γνωστό ως «Ορίζων Ευρώπη».

Τα έργα που χρηματοδοτούνται επί του παρόντος έχουν ομαδοποιηθεί σε μια ομάδα θεμάτων και τεχνολογιών:

 • ηλεκτρονική ταυτότητα και αποκεντρωμένη διαχείριση δεδομένων
 • υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση
 • προστασία της ιδιωτικής ζωής και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
 • IoT και έξυπνα σπίτια, δίκτυα και πόλεις
 • μουσική και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ
 • περιβάλλον και κυκλική οικονομία.

Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρη κατάλογο των χρηματοδοτούμενων έργων, βλ. έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στην τεχνολογία blockchain.

Χρηματοδότηση συμβάσεων που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής υποδομής υπηρεσιών αλυσίδας συστοιχιών

Στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής στήριξης του προγράμματος «Ορίζων 2020», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε δράση προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων για την προετοιμασία των μελλοντικών ικανοτήτων της EBSI και τη στήριξη νέων τύπων περιπτώσεων χρήσης. Ξεκίνησε μέσω ανοικτής διαβούλευσης με την αγορά και πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς καλούνται να συμβουλευτούν τις ιστοσελίδες European Blockchain Pre-Commercial Procurement.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ανοικτές προσκλήσεις και τον τρόπο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, επισκεφθείτε τις σελίδες Startup Europe Club και Χρηματοδότηση & Ευκαιρίες. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας και οι νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης θα επικαιροποιηθούν έως το τέλος του έτους. 

Ενίσχυση των επενδύσεων σε καινοτομίες Blockchain

Οι ανατρεπτικές τεχνολογίες τείνουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όταν επιδιώκουν την επέκταση της χρηματοδότησης. Ειδικότερα, επειδή οι περισσότεροι επενδυτές δεν διαθέτουν τη σωστή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογήσουν τις προοπτικές της αγοράς για τις διάφορες τεχνολογικές λύσεις. Θεωρούν τις ψηφιακές καινοτομίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain, υπερβολικά περίπλοκες και αποφεύγουν τις επενδύσεις σε αυτούς τους στρατηγικούς τομείς.

Επενδυτικό χάσμα για την τεχνητή νοημοσύνη

Τα εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι η Βόρεια Αμερική κυριαρχεί επί του παρόντος στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης, με την Κίνα να σημειώνει σημαντική πρόοδο και να προχωρεί γρήγορα. Η Ευρώπη φαίνεται να κινδυνεύει να υστερήσει στις παγκόσμιες αγορές, με επενδύσεις στην περιοχή των 15-23 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βόρεια Αμερική, 8-12 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ασία και μόνο 3-4 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ευρώπη.

Επενδυτικό χάσμα στις τεχνολογίες Blockchain

Όταν εξετάζουμε τις επενδύσεις σε τεχνολογίες blockchain, το επενδυτικό χάσμα για νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνολογίας βαθιάς τεχνολογίας μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ είναι σημαντικά μικρότερο. Ενώ οι περισσότερες επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις blockchain απευθύνονται σε εταιρείες των ΗΠΑ με συνολικό ποσό 4,4 δισ. ευρώ (33 %), οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν προσελκύσει σταθερά 2,9 δισ. ευρώ (22 %). Ακολουθεί η Κίνα με συνολικό ποσό 2,8 δισ. ευρώ (21 %) (πηγή: το «Blockchain Now And Tomorrow»

Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι, μεταξύ 2009 και 2018, οι ευρωπαϊκές νεοσύστατες επιχειρήσεις blockchain έκαναν πολύ μεγαλύτερη χρήση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης από τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, οι ευρωπαϊκές νεοσύστατες επιχειρήσεις έλαβαν μεγάλο ποσό χρηματοδότησης μέσω αυτού που είναι γνωστό ως «αρχικές προσφορές νομισμάτων», ενός καινοτόμου τρόπου άντλησης χρημάτων από το κοινό, χρησιμοποιώντας εικονικά νομίσματα ή μάρκες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να αυξήσουν σχεδόν το 60 % της συνολικής χρηματοδότησής τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις blockchain των ΗΠΑ δεν ξεπέρασε το 18 %.

Κλείσιμο του επενδυτικού χάσματος

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στα αρχικά τους στάδια και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της επέκτασης χρειάζονται επαρκή χρηματοδότηση τόσο από νωρίς όσο και από τη στιγμή της ανάπτυξής τους. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει το επενδυτικό ταμείο ΤΝ/Blockchain για τη στήριξή τους. Το επενδυτικό ταμείο παρέχει επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου σε ιδιαίτερα καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και blockchain σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Φάση 1: Ταμείο Επενδύσεων ΤΝ/Blockchain και Πρόγραμμα Στήριξης

Η Επιτροπή χορήγησε 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και χάρη στη μόχλευση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ). Το επενδυτικό ταμείο προσθέτει μια πρόσθετη ιδιωτική επένδυση από εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου με μέσο αποτέλεσμα μόχλευσης 4-5. Εκτιμάται ότι ο συνολικός όγκος των επενδύσεων κατά την πρώτη φάση (από το 2020 έως τις αρχές του 2021) θα κυμανθεί μεταξύ 400-500 εκατ. EUR.  Το Ταμείο Επενδύσεων ΤΝ/Blockchain έχει ως στόχο να ενισχύσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου, σε καινοτόμες και υψηλού κινδύνου εταιρείες ΤΝ και blockchain. Μεταξύ άλλων:

 • αντιπροσωπεύει το πρώτο ειδικό επενδυτικό πρόγραμμα για την ΤΝ και την Blockchain σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
 • αποσκοπεί στη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης νέων αγορών που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών ΤΝ και Blockchain·
 • παρέχει βελτιωμένη ειδική χρηματοδοτική στήριξη σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους·
 • επικεντρώνεται στα μετοχικά προϊόντα, δεδομένου ότι οι περισσότερες εταιρείες ΤΝ και Blockchain είναι είτε σε πρώιμο στάδιο είτε σε εταιρείες υψηλής ανάπτυξης·
 • αποσκοπεί στην παροχή χρηματοδότησης σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ βάσει ευρείας γεωγραφικής κάλυψης στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων λιγότερο ανεπτυγμένων αγορών·
 • αναπτύσσει προγράμματα συνεπένδυσης με τα κράτη μέλη, ιδίως μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών.

Στη δεύτερη φάση, το ταμείο αποσκοπεί στην προσθήκη οιονεί ιδίων κεφαλαίων και χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια.

Το Πρόγραμμα Στήριξης Επενδύσεων ΤΝ/Blockchain στοχεύει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος blockchain και στην ανάπτυξη στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, των χωρών της ΕΕ, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών, της βιομηχανίας και των ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων και των ιδιωτών επενδυτών.

Στόχος της είναι:

 • ευαισθητοποίηση πολλών ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη σημασία της αύξησης των επενδύσεων σε καινοτομίες ΤΝ/blockchain·
 • διεξαγωγή σειράς διαβουλεύσεων με την αγορά με ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών από τις κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα και τους επενδυτές·
 • υποστήριξη της ανάπτυξης χαρτοφυλακίου έργων που είναι βιώσιμα από τεχνική και οικονομική άποψη·
 • διοργάνωση διάσκεψης κορυφής για τις επενδύσεις ΤΝ/Blockchain που θα διευκολύνει την αντιστοίχιση μεταξύ φορέων υλοποίησης έργων, καινοτόμων ΜΜΕ, νεοφυών επιχειρήσεων και ιδιωτών επενδυτών.

Φάση 2: Επενδυτικό πρόγραμμα και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του προγράμματος «Invest EU» (2021-2027)

Κατά τη δεύτερη φάση από το 2021, το επίκεντρο θα είναι τα εξής:

 • ανάπτυξη της επενδυτικής πλατφόρμας μέσω του προγράμματος InvestEU και μιας ευρύτερης εταιρικής σχέσης με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις χώρες της ΕΕ (ιδίως μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών) και ενδεχομένως άλλα δημόσια και ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·
 • να συμπεριλάβει στην πλατφόρμα την ανάπτυξη βασικών υπηρεσιών διευκόλυνσης, όπως:
  • παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της επενδυτικής ετοιμότητας των ΜΜΕ και των εταιρειών ΤΝ/Blockchain·
  • υποστήριξη της ανάπτυξης χαρτοφυλακίου·
  • διοργάνωση φόρουμ επενδυτών, εκδηλώσεων αντιστοίχισης μεταξύ φορέων καινοτομίας και επενδυτών· διαβουλεύσεις με την αγορά και άλλες εκδηλώσεις οικοδόμησης της κοινότητας.
 • Επέκταση του επενδυτικού ταμείου σε μια πλήρως ανεπτυγμένη επενδυτική πλατφόρμα με χρηματοδότηση ύψους 1-2 δισ. ευρώ.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή εγκαινιάζει το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την αλυσίδα συστοιχιών

Σήμερα, η Επιτροπή εγκαινίασε το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain). Τα δοκιμαστήρια είναι ελεγχόμενα περιβάλλοντα όπου οι εταιρείες μπορούν να δοκιμάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ παράλληλα συνεργάζονται με τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή θα επενδύσει 292 εκατ. EUR στις ψηφιακές τεχνολογίες και την κυβερνοασφάλεια

Η Επιτροπή δρομολόγησε τη δεύτερη δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», η οποία έπεται της έγκρισης των προγραμμάτων εργασίας και μιας πρώτης δέσμης προσκλήσεων τον Νοέμβριο του 2021.

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Στρατηγική blockchain

Η ΕΕ επιθυμεί να πρωτοστατήσει στην τεχνολογία blockchain και να καταστεί καινοτόμος στον τομέα της αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και να αποτελέσει το σπίτι για σημαντικές πλατφόρμες, εφαρμογές και εταιρείες.

Βλ. επίσης

Blockchain για τη δράση για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει καινοτομίες στις τεχνολογίες blockchain για να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Πρότυπα blockchain

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην κοινότητα προτύπων blockchain, σε συνεργασία και σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς σε όλο τον κόσμο.