Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για το blockchain

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας δικαίου και ενός σαφούς ρυθμιστικού καθεστώτος σε τομείς που αφορούν εφαρμογές που βασίζονται σε blockchain.

    Οπτική αναπαράσταση του blockchain

© iStock by Getty Images - 1153383523 phive2015

Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τη θέσπιση κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για την τεχνολογία blockchain, ώστε να αποφευχθεί ο νομικός και κανονιστικός κατακερματισμός. Η Επιτροπή ενέκρινε ολοκληρωμένη δέσμη νομοθετικών προτάσεων για τη ρύθμιση των κρυπτοστοιχείων προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσεις και να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών. 

Η δέσμη αυτή επικαιροποιεί ορισμένους κανόνες της χρηματοπιστωτικής αγοράς για τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και δημιουργεί ένα νομικό πλαίσιο για ρυθμιστικά δοκιμαστικά κουτιά χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών στην ΕΕ για τη χρήση blockchain κατά τη διαπραγμάτευση και μετά τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών.

Ένα ψηφιακό ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανεξετάζουν από κοινού ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, νομικών και τεχνικών ζητημάτων σχετικά με την πιθανή εισαγωγή ενός ψηφιακού ευρώ. Το εξετάζουν αυτό στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους και της ανεξαρτησίας τους που προβλέπονται στις Συνθήκες.

Σε κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ περιγράφεται η συνεργασία τους για ένα ψηφιακό ευρώ.

Πρόταση νέας νομοθεσίας της ΕΕ για τα κρυπτοστοιχεία

Τα κρυπτοστοιχεία που χαρακτηρίζονται ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» βάσει της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων έχουν προηγουμένως υπαχθεί στη νομοθεσία της ΕΕ για τις αγορές κινητών αξιών.

Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί προϋπήρχαν της εμφάνισης κρυπτοστοιχείων και DLT. Αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει την καινοτομία. Έτσι, η Επιτροπή πρότεινε ένα πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές της αγοράς που επιθυμούν να προσπαθήσουν να συναλλάσσονται και να διακανονίζουν συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα σε μορφή κρυπτοστοιχείων. Το πιλοτικό καθεστώς επιτρέπει εξαιρέσεις από τους ισχύοντες κανόνες και επιτρέπει στις ρυθμιστικές αρχές και τις εταιρείες να δοκιμάζουν καινοτόμες λύσεις χρησιμοποιώντας blockchain.

Για τα κρυπτοστοιχεία που δεν χαρακτηρίζονται ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» όπως ψηφιακά κέρματα χρησιμότητας ή ψηφιακά κέρματα πληρωμών, η Επιτροπή πρότεινε ένα ειδικό νέο πλαίσιο Το πλαίσιο αυτό θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες που διέπουν επί του παρόντος την έκδοση, τη διαπραγμάτευση και την αποθήκευση των εν λόγω κρυπτοστοιχείων.

Ο κανονισμός για τις αγορές κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων (MiCA) θα στηρίξει την καινοτομία, προστατεύοντας παράλληλα τους καταναλωτές και την ακεραιότητα των ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων. Αυτό περιλαμβάνει κανόνες όπως καμία διαπραγμάτευση εμπιστευτικών πληροφοριών ή εμπρόσθια εκτέλεση. Ο προτεινόμενος κανονισμός καλύπτει οντότητες που εκδίδουν κρυπτοστοιχεία, επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γύρω από αυτά τα κρυπτοστοιχεία, επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ψηφιακά πορτοφόλια και χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου της Επιτροπής και στο συνοδευτικό υπόμνημα Τύπου.

Πανευρωπαϊκό ρυθμιστικό sandbox blockchain

Το sandbox είναι μια εγκατάσταση που συγκεντρώνει ρυθμιστικές αρχές, εταιρείες και ειδικούς τεχνολογίας για να δοκιμάσουν καινοτόμες λύσεις και να εντοπίσουν τα εμπόδια που προκύπτουν στην ανάπτυξή τους.

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Blockchain σχεδιάζει ένα πανευρωπαϊκό ρυθμιστικό sandbox σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περιπτώσεις χρήσης στο πλαίσιο της EBSI και εκτός του EBSI, μεταξύ άλλων για τη φορητότητα των δεδομένων, τους χώρους δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων, τις έξυπνες συμβάσεις και την ψηφιακή ταυτότητα. Αυτό θα καλύπτει τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, η κινητικότητα, η ενέργεια και πολλά άλλα. Το sandbox αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2021/22.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Η πρώτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας ζητεί συλλογική δράση για τη διαμόρφωση της ψηφιακής μετάβασης

Η πρώτη έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας, η οποία δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση της προόδου προς την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού για την ενδυνάμωση μιας πιο ψηφιακά κυρίαρχης, ανθεκτικής και ανταγωνιστικής ΕΕ.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή εγκαινιάζει ευρωπαϊκό ρυθμιστικό δοκιμαστήριο για την αλυσίδα συστοιχιών

Η Επιτροπή εγκαινίασε το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό δοκιμαστήριο για την αλυσίδα συστοιχιών. Τα δοκιμαστήρια είναι ελεγχόμενα περιβάλλοντα όπου οι εταιρείες μπορούν να δοκιμάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή θα επενδύσει 292 εκατ. EUR στις ψηφιακές τεχνολογίες και την κυβερνοασφάλεια

Η Επιτροπή δρομολόγησε τη δεύτερη δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», η οποία έπεται της έγκρισης των προγραμμάτων εργασίας και μιας πρώτης δέσμης προσκλήσεων τον Νοέμβριο του 2021.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Στρατηγική blockchain

Η ΕΕ επιθυμεί να είναι πρωτοπόρος στην τεχνολογία blockchain, να καταστεί καινοτόμος στην αλυσίδα συστοιχιών και να στεγάσει σημαντικές πλατφόρμες, εφαρμογές και εταιρείες.

Βλ. επίσης

Blockchain για τη δράση για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στη χρήση καινοτομιών στις τεχνολογίες blockchain για να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Πρότυπα blockchain

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην κοινότητα προτύπων blockchain, συμμετέχοντας και συνεργάζεται στενά με όλους τους αρμόδιους φορείς σε όλο τον κόσμο.