Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για το blockchain

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας δικαίου και ενός σαφούς ρυθμιστικού καθεστώτος σε τομείς που αφορούν εφαρμογές που βασίζονται σε blockchain.

    Οπτική αναπαράσταση του blockchain

© iStock by Getty Images - 1153383523 phive2015

Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τη θέσπιση κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για την τεχνολογία blockchain, ώστε να αποφευχθεί ο νομικός και κανονιστικός κατακερματισμός. Η Επιτροπή ενέκρινε ολοκληρωμένη δέσμη νομοθετικών προτάσεων για τη ρύθμιση των κρυπτοστοιχείων προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσεις και να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών. 

Η δέσμη αυτή επικαιροποιεί ορισμένους κανόνες της χρηματοπιστωτικής αγοράς για τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και δημιουργεί ένα νομικό πλαίσιο για ρυθμιστικά δοκιμαστικά κουτιά χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών στην ΕΕ για τη χρήση blockchain κατά τη διαπραγμάτευση και μετά τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών.

Ένα ψηφιακό ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανεξετάζουν από κοινού ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, νομικών και τεχνικών ζητημάτων σχετικά με την πιθανή εισαγωγή ενός ψηφιακού ευρώ. Το εξετάζουν αυτό στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους και της ανεξαρτησίας τους που προβλέπονται στις Συνθήκες.

Σε κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ περιγράφεται η συνεργασία τους για ένα ψηφιακό ευρώ.

Πρόταση νέας νομοθεσίας της ΕΕ για τα κρυπτοστοιχεία

Τα κρυπτοστοιχεία που χαρακτηρίζονται ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» βάσει της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων έχουν προηγουμένως υπαχθεί στη νομοθεσία της ΕΕ για τις αγορές κινητών αξιών.

Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί προϋπήρχαν της εμφάνισης κρυπτοστοιχείων και DLT. Αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει την καινοτομία. Έτσι, η Επιτροπή πρότεινε ένα πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές της αγοράς που επιθυμούν να προσπαθήσουν να συναλλάσσονται και να διακανονίζουν συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα σε μορφή κρυπτοστοιχείων. Το πιλοτικό καθεστώς επιτρέπει εξαιρέσεις από τους ισχύοντες κανόνες και επιτρέπει στις ρυθμιστικές αρχές και τις εταιρείες να δοκιμάζουν καινοτόμες λύσεις χρησιμοποιώντας blockchain.

Για τα κρυπτοστοιχεία που δεν χαρακτηρίζονται ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» όπως ψηφιακά κέρματα χρησιμότητας ή ψηφιακά κέρματα πληρωμών, η Επιτροπή πρότεινε ένα ειδικό νέο πλαίσιο Το πλαίσιο αυτό θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες που διέπουν επί του παρόντος την έκδοση, τη διαπραγμάτευση και την αποθήκευση των εν λόγω κρυπτοστοιχείων.

Ο κανονισμός για τις αγορές κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων (MiCA) θα στηρίξει την καινοτομία, προστατεύοντας παράλληλα τους καταναλωτές και την ακεραιότητα των ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων. Αυτό περιλαμβάνει κανόνες όπως καμία διαπραγμάτευση εμπιστευτικών πληροφοριών ή εμπρόσθια εκτέλεση. Ο προτεινόμενος κανονισμός καλύπτει οντότητες που εκδίδουν κρυπτοστοιχεία, επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γύρω από αυτά τα κρυπτοστοιχεία, επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ψηφιακά πορτοφόλια και χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου της Επιτροπής και στο συνοδευτικό υπόμνημα Τύπου.

Πανευρωπαϊκό ρυθμιστικό sandbox blockchain

Το sandbox είναι μια εγκατάσταση που συγκεντρώνει ρυθμιστικές αρχές, εταιρείες και ειδικούς τεχνολογίας για να δοκιμάσουν καινοτόμες λύσεις και να εντοπίσουν τα εμπόδια που προκύπτουν στην ανάπτυξή τους.

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Blockchain σχεδιάζει ένα πανευρωπαϊκό ρυθμιστικό sandbox σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περιπτώσεις χρήσης στο πλαίσιο της EBSI και εκτός του EBSI, μεταξύ άλλων για τη φορητότητα των δεδομένων, τους χώρους δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων, τις έξυπνες συμβάσεις και την ψηφιακή ταυτότητα. Αυτό θα καλύπτει τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, η κινητικότητα, η ενέργεια και πολλά άλλα. Το sandbox αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2021/22.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή θα επενδύσει 292 εκατ. EUR στις ψηφιακές τεχνολογίες και την κυβερνοασφάλεια

Η Επιτροπή δρομολόγησε τη δεύτερη δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», η οποία έπεται της έγκρισης των προγραμμάτων εργασίας και μιας πρώτης δέσμης προσκλήσεων τον Νοέμβριο του 2021.

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

DIGIBYTE |
Hungary joins the European Blockchain Partnership

On 18 February 2019, Hungary became the 29th country to sign the Declaration creating a European Blockchain Partnership. The declaration was signed by Mr László György, Minister of State for Economic Strategy and Regulation, Ministry for Innovation and Technology, in the presence of Claire Bury, Deputy Director-General for the European Commission’s Directorate-General Communications Networks, Content and Technology (CNECT).

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Στρατηγική blockchain

Η ΕΕ επιθυμεί να πρωτοστατήσει στην τεχνολογία blockchain και να καταστεί καινοτόμος στον τομέα της αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και να αποτελέσει το σπίτι για σημαντικές πλατφόρμες, εφαρμογές και εταιρείες.

Βλ. επίσης

Blockchain για τη δράση για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει καινοτομίες στις τεχνολογίες blockchain για να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Πρότυπα blockchain

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην κοινότητα προτύπων blockchain, σε συνεργασία και σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς σε όλο τον κόσμο.