Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Στρατηγική blockchain

Η ΕΕ επιθυμεί να πρωτοστατήσει στην τεχνολογία blockchain και να καταστεί καινοτόμος στον τομέα της αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και να αποτελέσει το σπίτι για σημαντικές πλατφόρμες, εφαρμογές και εταιρείες.

  Εικονογράφηση του Bloackchain

Η τεχνολογία blockchain επιτρέπει σε ανθρώπους και οργανισμούς που ενδέχεται να μην γνωρίζουν ή να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον να συμφωνούν συλλογικά και να καταγράφουν μόνιμα πληροφορίες χωρίς τρίτη αρχή. Με τη δημιουργία εμπιστοσύνης στα δεδομένα με τρόπους που δεν ήταν εφικτοί στο παρελθόν, το blockchain έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο μοιραζόμαστε πληροφορίες και πραγματοποιούμε συναλλαγές στο διαδίκτυο.

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σχεδιαστεί για την επίτευξη αυτών των στόχων. Θέλει να υποστηρίξει ένα «χρυσό πρότυπο» για την τεχνολογία blockchain στην Ευρώπη, το οποίο θα αγκαλιάζει τις ευρωπαϊκές αξίες και τα ιδανικά στο νομικό και κανονιστικό της πλαίσιο.

Αυτό το «χρυσό πρότυπο» για το blockchain περιλαμβάνει:

 • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα: Η τεχνολογία blockchain θα πρέπει να είναι βιώσιμη και ενεργειακά αποδοτική.
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η τεχνολογία blockchain θα πρέπει να είναι συμβατή και, όπου είναι δυνατόν, να υποστηρίζει τους ισχυρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
 • Ψηφιακή ταυτότητα: Η τεχνολογία blockchain θα πρέπει να σέβεται και να ενισχύει το εξελισσόμενο πλαίσιο ψηφιακής ταυτότητας της Ευρώπης. Αυτό περιλαμβάνει τη συμβατότητα με τους κανονισμούς για την ηλεκτρονική υπογραφή, όπως το eIDAS, και την υποστήριξη ενός λογικού, ρεαλιστικού αποκεντρωμένου και αυτοκρατορικού πλαισίου ταυτότητας.
 • Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Η τεχνολογία blockchain θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει υψηλά επίπεδα κυβερνοασφάλειας.
 • Διαλειτουργικότητα: Τα blockchains θα πρέπει να είναι διαλειτουργικά μεταξύ τους και με συστήματα κληρονομιάς στον έξω κόσμο.

Στοιχεία της στρατηγικής blockchain της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά την τεχνολογία blockchain στο πολιτικό, νομικό και κανονιστικό και χρηματοδοτικό πεδίο. Τα πιο σημαντικά μέρη της στρατηγικής blockchain περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία πανευρωπαϊκής αλυσίδας συστοιχιών δημόσιων υπηρεσιών: Ο ευρωπαϊκός δημόσιος τομέας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο blockchain δημιουργώντας τη δική του υποδομή blockchain. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό θα περιλαμβάνει τη διαλειτουργικότητα με πλατφόρμες του ιδιωτικού τομέα. Η ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για την αλυσίδα συστοιχιών ζωντανεύει αυτό το όραμα. Αποτελεί κοινή προσπάθεια και των 27 χωρών της ΕΕ, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα είναι η ευρωπαϊκή υποδομή υπηρεσιών αλυσίδας συστοιχιών (EBSI), η οποία θα τεθεί σε παραγωγή το 2021.
 • Προώθηση της ασφάλειας δικαίου: Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας δικαίου και ενός σαφούς ρυθμιστικού καθεστώτος σε τομείς που σχετίζονται με εφαρμογές που βασίζονται σε blockchain. Επί του παρόντος, αναπτύσσει ένα νομικό πλαίσιο υπέρ της καινοτομίας στους τομείς των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (tokenization) και των έξυπνων συμβάσεων που προστατεύει τους καταναλωτές και παρέχει ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο και ελπίζει να αποφευχθεί ο νομικός και κανονιστικός κατακερματισμός. Πρόσφατα δημοσίευσε πρόταση για τη ρύθμιση των κρυπτοστοιχείων, την επικαιροποίηση των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τα κρυπτοστοιχεία και τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ρυθμιστικού sandbox για καινοτόμες λύσεις blockchain. Αυτό έγινε με σκοπό την αύξηση των επενδύσεων και τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών.
 • Αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία: Η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία blockchain μέσω επιχορηγήσεων και στήριξης των επενδύσεων. Οι επιχορηγήσεις χορηγούνται μέσω του προγράμματος «Ορίζων». Από το 2016 έως το 2019, η Επιτροπή χορήγησε περίπου 180 εκατ. EUR σε επιχορηγήσεις μέσω του προγράμματος «Ορίζων 2020». Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», «Ορίζων Ευρώπη», αναμένεται σημαντικός προϋπολογισμός για περαιτέρω επιχορηγήσεις. Η Επιτροπή στηρίζει τις επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και έργα blockchain μέσω του νέου επενδυτικού ταμείου τεχνητής νοημοσύνης (AI) και blockchain, το οποίο επενδύει σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που στοχεύουν σε νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης και blockchain και σε επιχειρήσεις πρώιμου σταδίου.
 • Προώθηση της αλυσίδας συστοιχιών για τη βιωσιμότητα: Η ΕΕ αναγνωρίζει τις δυνατότητες της blockchain και στηρίζει τη χρήση της τεχνολογίας blockchain για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Νέας Συμφωνίας. 
 • Υποστήριξη της διαλειτουργικότητας και των προτύπων: Η Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα στη σημασία των προτύπων για την προώθηση της τεχνολογίας blockchain. Συμμετέχει στο έργο των ISO TC 307, ETSI ISG PDL, CEN-CENELEC JTC19 και IEEE και στην ITU-T όσον αφορά το blockchain, και επιδιώκει να συνεργαστεί με όλους τους σχετικούς φορείς παγκοσμίως, όπως η INATBA (βλ. παρακάτω). 
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων blockchain: Υπάρχουν πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για να εξασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιμες οι δεξιότητες υψηλού επιπέδου που απαιτούνται. 
  • Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» παρέχει στρατηγική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης δεξαμενής ταλέντων ψηφιακών εμπειρογνωμόνων. Με συνολικό προϋπολογισμό 580 εκατ. ευρώ για τις ψηφιακές δεξιότητες σε διάστημα 7 ετών, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας. Στις 17 Νοεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρώτη δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη».
  • Ως τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, το CHAISE αντιμετωπίζει την αυξανόμενη ζήτηση για δεξιότητες blockchain σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η βασική αποστολή του έργου CHAISE είναι να αναπτύξει μια στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων blockchain για την Ευρώπη, καθώς και να προσφέρει βιώσιμες λύσεις κατάρτισης, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις δεξιοτήτων blockchain και να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού Blockchain.
 • Αλληλεπίδραση με την κοινότητα: Η Επιτροπή αλληλεπιδρά με τον ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινότητα blockchain κυρίως μέσω δύο φορέων:
  • Η International Association of Trusted Blockchain Applications (INATBA), μια σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα που έχει σχεδιαστεί για να φέρει τις χώρες της ΕΕ σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η ακαδημαϊκή κοινότητα, για την προώθηση του οικοσυστήματος blockchain στην Ευρώπη. Η INATBA προωθεί τη διαλειτουργικότητα των τεχνολογιών blockchain και της χρηστής διακυβέρνησης και ενεργεί ως συνομιλητής των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών. 
  • Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και το Φόρουμ Blockchain, το οποίο είναι ένα πιλοτικό έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος της είναι η συγκέντρωση εμπειρογνωμοσύνης για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση πρωτοβουλιών και τάσεων blockchain σε παγκόσμιο επίπεδο για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, διαθέσιμης στο κοινό πηγής γνώσης blockchain που υποστηρίζει το οικοσύστημα blockchain εντός της ΕΕ.  

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή εγκαινιάζει το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την αλυσίδα συστοιχιών

Σήμερα, η Επιτροπή εγκαινίασε το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain). Τα δοκιμαστήρια είναι ελεγχόμενα περιβάλλοντα όπου οι εταιρείες μπορούν να δοκιμάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ παράλληλα συνεργάζονται με τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές.

NEWS ARTICLE |
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει βραβείο για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της δημόσιας πολιτικής στον τομέα των τεχνολογιών blockchain

Στην τελετή απονομής των βραβείων και σε μια εκδήλωση Gala που διοργάνωσε η Διεθνής Ένωση για αξιόπιστες εφαρμογές αλυσίδας συστοιχιών (INATBA) στις Βρυξέλλες στις 31 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βραβεύτηκε για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της δημόσιας πολιτικής στον τομέα των τεχνολογιών αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) στο πλαίσιο του ρόλου της ως συμπροέδρου του κυβερνητικού συμβουλευτικού οργάνου του INATBA.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες

Η ΕΕ επιταχύνει την ανάπτυξη και την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να απολαμβάνουν το πλήρες δυναμικό του ψηφιακού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

Blockchain για τη δράση για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει καινοτομίες στις τεχνολογίες blockchain για να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Πρότυπα blockchain

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην κοινότητα προτύπων blockchain, σε συνεργασία και σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς σε όλο τον κόσμο.

Βλ. επίσης