Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνικότητα στην Αυστρία

Η ευρυζωνική στρατηγική της Αυστρίας επικεντρώνεται στην παροχή συνδέσεων Gigabit (σταθερών και κινητών) σε εθνικό επίπεδο έως το 2030.

Σύνοψη της ευρυζωνικής ανάπτυξης στην Αυστρία

Η εθνική ευρυζωνική στρατηγική της Αυστρίας αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη των συμμετρικών συνδέσεων Gigabit (σταθερών και κινητών) σε ολόκληρη τη χώρα έως το 2030. Επιλέγει την ανάπτυξη δικτύων με γνώμονα την αγορά και προτίθεται να περιορίσει τη χρήση δημόσιων πόρων εκεί όπου είναι απολύτως αναγκαίοι, ιδίως για τις περιοχές με τις λιγότερες πιθανότητες να επωφεληθούν από επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Τον Νοέμβριο του 2021 τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος για τις τηλεπικοινωνίες που βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Ο νόμος αποτελεί βασικό πυλώνα για τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος για τον ιδιωτικό τομέα.

Εθνική στρατηγική και πολιτική για την ευρυζωνικότητα

Αρμόδιες αρχές

 • Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών (Bundesministeriumfür Finanzen)προωθεί την ψηφιοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Αυστρία· είναι υπεύθυνη για τη βελτίωση του πλαισίου συνθηκών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και για τον συντονισμό και την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Το Γραφείο Αρμοδιότητας για τα Ευρυζωνικά Δίκτυα( Breitbandbüro)υπάγεται στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών (Bundesministerium für Finanzen) και λειτουργεί ως εθνικό κέντρο ικανοτήτων για κοινότητες, ομόσπονδα κράτη και φορείς εκμετάλλευσης με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων στην Αυστρία. Υποστηρίζει τα ομοσπονδιακά κράτη στην ευρυζωνική τους ανάπτυξη, δημιουργεί επαφές μεταξύ των τοπικών αρχών και των φορέων εκμετάλλευσης και απαντά σε ερωτήσεις των κοινοτήτων και των πολιτών.
 • Η αυστριακή ρυθμιστική αρχή για τη ραδιοτηλεόραση και τις τηλεπικοινωνίες RTR (Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH)ενεργεί ως ΕΡΑ για τη ρύθμιση της αγοράς τηλεπικοινωνιών.

Κύριοι στόχοι για την ευρυζωνική ανάπτυξη

Η στρατηγική της Αυστρίας για την ευρυζωνικότητα με ορίζοντα το 2030 εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2019. Αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη των συμμετρικών συνδέσεων Gigabit σε ολόκληρη τη χώρα έως το 2030. Εκτός από τον μακροπρόθεσμο στόχο, η στρατηγική για το 2030 περιλαμβάνει επίσης πέντε συγκεκριμένους ενδιάμεσους στόχους:

 • Φάση 1: Πλήρης κάλυψη υπερταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων (100 Mbps) έως το τέλος του 2020
 • Φάση 2: Έναρξη της αγοράς 5G σε όλες τις πρωτεύουσες έως το τέλος του 2020
 • Φάση 3: Η Αυστρία ως πιλοτική χώρα 5G έως τις αρχές του 2021
 • Φάση 4: Υπηρεσίες 5G σε σημαντικές κυκλοφοριακές συνδέσεις έως το τέλος του 2023
 • Φάση 5: Εθνικές συνδέσεις Gigabit, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής κάλυψης 5G, έως το τέλος του 2025

Κύρια μέτρα για την ευρυζωνική ανάπτυξη

 • Ο ευρυζωνικός άτλαντας είναι η κεντρική πλατφόρμα πληροφοριών για την ευρυζωνική κάλυψη στην Αυστρία. Με τη χρήση χαρτών, η κάλυψη για σταθερά και κινητά ευρυζωνικά δίκτυα, καθώς και όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα των ευρυζωνικών πρωτοβουλιών καθίστανται προσβάσιμα στο κοινό. Όλα τα δεδομένα από τον ευρυζωνικό άτλαντα είναι διαθέσιμα για τηλεφόρτωση στο Open Data Austria.
 • Η Forum Mobile Communication (FMK) εκμεταλλεύεται μια χαρτογραφική υποδομή πομπού (Senderkataster)που καλύπτει κινητούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 • Το RTR Netztest ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με την τρέχουσα ποιότητα των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης, της λήψης, του ping, της ισχύος του σήματος) της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, είναι δυνατή η πρόσβαση σε χάρτη και στατιστικά στοιχεία προηγούμενων δοκιμών.
 • Συστάθηκε ειδική ομάδα, η πλατφόρμα Internet Infrastructure Austria 2030 (Plattform für Infrastrukturausbau PIA 2030), για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του VHCN. Η ειδική ομάδα θα συντονίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, των πολιτειών, των δήμων, των πόλεων, του δημόσιου τομέα, των αρχών και του ιδιωτικού τομέα και θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη νομικών, κανονιστικών και τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο της ανάπτυξης ευρυζωνικών συνδέσεων.
 • Χάρτης πορείας για την εφαρμογή της εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας: Η Αυστρία ανακοίνωσε σχέδια για την αντιμετώπιση της αποκεντρωμένης διαδικασίας χορήγησης αδειών — οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των ομοσπονδιακών, κρατικών και τοπικών αρχών. Ορισμένα από τα μέτρα που εξετάστηκαν είναι i) η θέσπιση εξαιρέσεων από τις άδειες, ii) οι ταχείες διαδικασίες και iii) η προώθηση της εφαρμογής των υφιστάμενων απλούστερων διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών με όλα τα αρμόδια ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και μια ψηφιακή διοικητική πλατφόρμα.

Εθνικά ευρυζωνικά χρηματοδοτικά μέσα

Πρωτοβουλία Ευρυζωνική Αυστρία 2020

Από το 2015, με την υποστήριξη των προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων που χρησιμοποιούν κεφάλαια από τα έσοδα των προηγούμενων δημοπρασιών ραδιοφάσματος 4G (πρώτο ψηφιακό μέρισμα), πολλοί ιδιωτικοί φορείς και κοινότητες επενδύουν σε οπτικές ίνες στο σπίτι:

 • 500+ αποδέκτες χρηματοδότησης σε 1.500+ έργα με 1,1 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων χρηματοδότησης (κρατικά, ομοσπονδιακά κράτη και κονδύλια του ΕΓΤΑΑ),
 • Ιδρύθηκαν έξι ομοσπονδιακές κρατικές εταιρείες,
 • Οι επιχειρηματικοί καπιταλιστές εισήλθαν στην αυστριακή αγορά τηλεπικοινωνιών,
 • Περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια πολίτες θα επωφεληθούν σε περίπου 1.500 από τους 2.100 δήμους,
 • Στο πλαίσιο του προγράμματος BBA 2020 Connect, περισσότερα από 300 σχολεία και 100 ΜΜΕ θα συνδεθούν με οπτικές ίνες.

Πρωτοβουλία «Ευρυζωνική Αυστρία 2030»

Τον Απρίλιο του 2021 η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 1,4 δισ. EUR θα επενδυθούν στην ανάπτυξη οπτικών ινών σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές. Τα κονδύλια προέρχονται από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (891 εκατ. EUR), τα έσοδα από τις δημοπρασίες ραδιοφάσματος 5G (389 εκατ. EUR) και επιπλέον 166 εκατ. EUR από τον εθνικό προϋπολογισμό. Το μέτρο αυτό αντιμετωπίζει τις καθυστερήσεις στην Αυστρία όσον αφορά την ανάπτυξη αγροτικών δικτύων πρόσβασης σε gigabit και, ως εκ τούτου, στηρίζει τους στόχους της αυστριακής στρατηγικής για την ευρυζωνικότητα με ορίζοντα το 2030 και τους στόχους της ΕΕ για τα Gigabit.

Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF)

Η συνδεσιμότητα αντιμετωπίζεται με τη στήριξη της ευρείας ανάπτυξης δικτύων πρόσβασης με δυνατότητα gigabit και αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του σχεδίου που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, αναγνωρίζοντας την ανάγκη αύξησης της κάλυψης με σταθερό VHCN στις αγροτικές περιοχές. Τα κονδύλια από τον ΜΑΑ θα στηρίξουν την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης με δυνατότητα gigabit σε 200 000 νοικοκυριά (με συνολική κάλυψη 50 % των νοικοκυριών), με προϋπολογισμό ύψους 891 εκατ. EUR. Το ΣΑΑ της Αυστρίας έχει συνολική αξία 4,5 δισ. EUR.

Δεδομένα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και τεχνολογιών στην Αυστρία

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και τις διεισδύσεις, την κάλυψη των διαφόρων ευρυζωνικών τεχνολογιών και το κόστος, ελέγξτε τις εκθέσεις του πίνακα αποτελεσμάτων και τις εκθέσεις ανά χώρα του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και καινοτομίας (DESI).

Εκχωρήσεις ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εναρμονισμένες εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G.

Εκδόσεις και έγγραφα Τύπου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο

αγγλικά

γερμανικά

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραφείο Ευρυζωνικών Αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών - Πολιτική Τηλεπικοινωνιών και Υποδομών ΤΠΕ

Επικοινωνία μέσω e-mail
Διεύθυνση: Radetzkystraße 2, 1030 Βιέννη, Αυστρία
Τηλέφωνο: +43 1 51433 506929
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών (Bundesministerium für Finanzen)

Επικοινωνία μέσω e-mail
Διεύθυνση: Johannesgasse 5, 1010 Vienna, Austria
Τηλέφωνο: +43 1 51433-0
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Αυστριακή Ρυθμιστική Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Τηλεπικοινωνιών (Rundfunk &amp· Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Επικοινωνία μέσω e-mail
Διεύθυνση: Mariahilfer Straße 77-79, 1060 Βιέννη, Αυστρία
Τηλέφωνο: +43 1 58058 0
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Τελευταία νέα

Εβδομάδα των Περιφερειών της ΕΕ: Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μέσω της στήριξης των ψηφιακών υποδομών για έξυπνες και βιώσιμες περιφέρειες

Με θέμα «Έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη για τις περιφέρειες», το εργαστήριο εξετάζει το κρίσιμο ζήτημα του ψηφιακού χάσματος, εξετάζοντας τις επιπτώσεις του στην κοινωνική συνοχή και τη συνολική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

REPORT / STUDY |
Έκθεση δραστηριοτήτων 2023-24 του δικτύου ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας

Το παρόν φυλλάδιο παρουσιάζει τις κύριες δραστηριότητες, τους τομείς εστίασης και τα κυριότερα σημεία του ετήσιου προγράμματος 2023-24 του δικτύου των ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας (BCO).

REPORT / STUDY |
Στήριξη του δικτύου ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας το 2024-25

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 2024-25 του δικτύου των ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας περιγράφει τους στόχους, τις δραστηριότητες και τους τομείς εστίασης για το φετινό πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει από τις 5 Απριλίου 2024 έως τις 4 Απριλίου 2025.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ευρυζωνική σύνδεση στις χώρες της ΕΕ

Βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε χώρα, καθώς και τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνικότητα στη Σουηδία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας της Σουηδίας, που εγκρίθηκε το 2016, έχει το όραμα μιας πλήρως συνδεδεμένης Σουηδίας και έχει στόχους τόσο για την κινητή κάλυψη όσο και για ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ευρυζωνικότητα στην Ισπανία

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα και η ανάπτυξη του 5G συγκαταλέγονται στις δέκα στρατηγικές προτεραιότητες του Ψηφιακού Θεματολογίου 2025 της Ισπανίας.

Ευρυζωνικότητα στη Σλοβενία

Η Σλοβενία επιλέγει την τεχνολογική ουδετερότητα και τη δυναμική της αγοράς για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, ιδίως όσον αφορά τον ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές και τις υπηρεσίες.

Ευρυζωνικότητα στη Σλοβακία

Η Σλοβακία έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο την παροχή σε όλα τα νοικοκυριά πρόσβασης σε υπερταχύ διαδίκτυο έως το 2030.

Ευρυζωνικότητα στη Ρουμανία

Η Ρουμανία επικεντρώνεται στη δημιουργία εθνικού ευρυζωνικού δικτύου ως βήμα προς την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας της ΕΕ.

Ευρυζωνικότητα στην Πορτογαλία

Το θεματολόγιο για την Πορτογαλία στον ψηφιακό τομέα και η εθνική στρατηγική για τη συνδεσιμότητα σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών πολύ υψηλής χωρητικότητας για την περίοδο 2023-2030 διαμορφώνουν την ανάπτυξη ψηφιακής υποδομής στην Πορτογαλία.

Ευρυζωνικότητα στην Πολωνία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας της Πολωνίας για το 2025 συνάδει με τους στόχους της ΕΕ για την κοινωνία των Gigabit.

Ευρυζωνικότητα στην Ολλανδία

Όλα τα νοικοκυριά στις Κάτω Χώρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα τουλάχιστον 100 Mbps και η συντριπτική πλειονότητα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το 1 Gbps έως το 2023.

Ευρυζωνικότητα στη Μάλτα

Η ευρυζωνική πολιτική της Μάλτας είναι τεχνολογικά ουδέτερη και ευνοεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς.

Ευρυζωνικότητα στο Λουξεμβούργο

Η ανάπτυξη επικοινωνιακής υποδομής με στόχο την ευρυζωνική πρόσβαση gigabit σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος του Λουξεμβούργου.

Ευρυζωνικότητα στη Λιθουανία

Η Λιθουανία αποσκοπεί στην παροχή 100 Mbps έως το 2027 σε αγροτικές περιοχές, καθώς και στη στήριξη των στόχων της κοινωνίας των Gigabit για το 2025.

Ευρυζωνικότητα στη Λετονία

Η Λετονία υποστηρίζει τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit και στοχεύει σε 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε gigabit, για αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και σε κάλυψη 5G για όλες τις μεγάλες αστικές περιοχές.

Ευρυζωνικότητα στην Ιταλία

Η ιταλική στρατηγική για την υπερευρυζωνικότητα προς την κοινωνία των Gigabit αποσκοπεί στην παροχή συνδεσιμότητας gigabit σε όλους έως το 2026.

Ευρυζωνικότητα στην Ιρλανδία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας για την Ιρλανδία προβλέπει ότι έως το 2026 όλες οι εγκαταστάσεις στην Ιρλανδία θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Ευρυζωνικότητα στην Ουγγαρία

Η εθνική στρατηγική της Ουγγαρίας για την ψηφιοποίηση 2021-2030 αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου του 95 % των νοικοκυριών που καλύπτονται από δίκτυα gigabit έως το 2030.

Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα

Το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο 2021-2027 προωθεί τη χρήση σταθερών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και δικτύων 5G. Η Ελληνική Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 αναδεικνύει τη συνδεσιμότητα ως έναν από τους πέντε στρατηγικούς άξονες και αναγνωρίζει τους στόχους της Gigabit...

Ευρυζωνικότητα στη Γερμανία

Η συμφωνία συνασπισμού του 2021, η ψηφιακή στρατηγική και η στρατηγική Gigabit 2022 της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης δίνουν προτεραιότητα στην προμήθεια δικτύων FTTH και 5G σε εθνικό επίπεδο.

Ευρυζωνικότητα στη Γαλλία

Το εθνικό ευρυζωνικό πρόγραμμα France Très Haut Débit θέτει ως στόχο την ταχεία ευρυζωνική πρόσβαση για όλα τα νοικοκυριά έως το 2022 και τις οπτικές ίνες για όλους έως το 2025.

Ευρυζωνικότητα στη Φινλανδία

Οι φινλανδικές αρχές τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης ενός δικτύου που θα βασίζεται στον ανταγωνισμό και θα υποστηρίζεται από δημόσιους πόρους για υποεξυπηρετούμενες περιοχές, καθώς και υπέρ της παροχής συμβουλών στους τοπικούς δήμους σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ευρυζωνικών...

Ευρυζωνικότητα στην Εσθονία

Η Εσθονία έχει καθιερώσει βασική ευρυζωνική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα. Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας θέτει φιλόδοξους στόχους για το 2030.

Ευρυζωνικότητα στη Δανία

Ορισμένες πολιτικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην κάλυψη σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων σε εθνικό επίπεδο στηρίζουν τους στόχους ευρυζωνικότητας της Δανίας. Η κυβέρνηση εργάζεται για να καταστήσει τη Δανία πρωτοπόρο στον ψηφιακό τομέα, δημιουργώντας ένα θεμέλιο για...

Ευρυζωνικότητα στην Τσεχική Δημοκρατία

Το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021, καθορίζει τη στρατηγική προσέγγιση της Τσεχικής Δημοκρατίας για την κατασκευή VHCN.

Ευρυζωνικότητα στην Κύπρο

Το ευρυζωνικό σχέδιο της Κύπρου θέτει στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2021-2025 και περιλαμβάνει νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις, καθώς και πρακτική στήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών.

Ευρυζωνικότητα στην Κροατία

Το κροατικό εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας 2021-2027 ανταποκρίνεται στους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit για το 2025 και εν μέρει στους ψηφιακούς στόχους για το 2030.

Ευρυζωνικότητα στη Βουλγαρία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικών υποδομών για πρόσβαση νέας γενιάς «Συνδεδεμένη Βουλγαρία» και η πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επικαιροποιήθηκαν και εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2020.

Ευρυζωνικότητα στο Βέλγιο

Η στρατηγική του Βελγίου για την ευρυζωνικότητα ενσωματώνεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτικής. Στόχος του εθνικού σχεδίου για σταθερές και κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι η εξάλειψη των υπόλοιπων λευκών περιοχών όπου δεν είναι διαθέσιμες υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας. Με τη...