Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.

  bratach na hOstaire

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda san Ostair

Is é is aidhm do straitéis leathanbhanda náisiúnta na hOstaire cumhdach iomlán a dhéanamh ar naisc shiméadracha ghigighiotáin (fosaithe agus soghluaiste) ar fud na tíre faoi 2030. Roghnaíonn sé leathadh amach líonraí margadhthiomáinte agus tá sé ar intinn aige úsáid cistí poiblí a theorannú do na háiteanna ina bhfuil siad fíor-riachtanach, go háirithe, le haghaidh na limistéar is lú a bhfuil an deis acu tairbhe a bhaint as infheistíochtaí ón earnáil phríobháideach. I mí na Samhna 2021, tháinig an dlí nua teileachumarsáide atá bunaithe ar an gCód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach i bhfeidhm. Is colún lárnach é an dlí chun timpeallacht atá fabhrach don infheistíocht a chruthú don earnáil phríobháideach.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

 • An Aireacht Chónaidhme Airgeadais (Bundesministerium für Finanzen) andigitiú agus an claochlú digiteach a chur chun cinn san Ostair; tá sé freagrach as feabhas a chur ar na creatchoinníollacha le haghaidh claochlú digiteach agus as réitigh ríomhrialtais a chomhordú agus a chur chun feidhme.
 • Tá an Oifig InniúlachtaLeathanbhanda(Breitbandbüro) mar chuid den Aireacht Chónaidhme Airgeadais (Bundesministerium für Finanzen) agus feidhmíonn sí mar lárionad náisiúnta inniúlachta do phobail, do stáit chónaidhme agus d’oibreoirí chun imscaradh líonraí leathanbhanda san Ostair a chur chun cinn. Tacaíonn sé le stáit chónaidhme ina bhforbairt leathanbhanda, bunaítear teagmhálacha idir údaráis áitiúla agus oibreoirí agus freagraíonn sé ceisteanna ó na pobail agus ó na saoránaigh.
 • Feidhmíonn Údarás Rialála na hOstaire um Chraolachán agus Teileachumarsáid RTR(Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH) mar an NRA chun an margadh teileachumarsáide a rialáil.

Príomhaidhmeanna d’fhorbairt leathanbhanda

Glacadhstraitéis leathanbhanda 2030 na hOstaire i mí Lúnasa 2019. Is é is aidhm dó naisc shiméadracha ghigighiotáin a chumhdach go hiomlán ar fud na tíre faoi 2030. Sa bhreis ar an gcuspóir fadtéarmach, tá cúig sprioc nithiúla eatramhacha i straitéis 2030 freisin:

 • Céim 1: Clúdach iomlán de naisc leathanbhanda sárthapa (100 Mbps) faoi dheireadh 2020
 • Céim 2: Seoladh 5G ar an margadh i ngach príomhchathair faoi dheireadh 2020
 • Céim 3: An Ostair ina tír phíolótach 5G go dtí tús 2021
 • Céim 4: Seirbhísí 5G ar mhórnaisc tráchta faoi dheireadh 2023
 • Céim 5: Naisc ghigighiotáin ar fud na tíre, lena n-áirítear clúdach 5G ar fud na tíre, faoi dheireadh 2025

Príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

 • Is é an t-atlas leathanbhanda an t-ardán lárnach faisnéise maidir le clúdach leathanbhanda san Ostair. Trí úsáid a bhaint as léarscáileanna, tá rochtain ag an bpobal ar an gclúdach le haghaidh líonraí leathanbhanda fosaithe agus móibíleacha chomh maith le gach tionscadal de chuid na dtionscnamh leathanbhanda atá maoinithe. Tá na sonraí uile ón atlas leathanbhanda ar fáil le híoslódáil ar Sonraí Oscailte na hOstaire.
 • Oibríonn Cumarsáid Soghluaiste Fóram (FMK) mapáil bonneagair tarchuradóra (Senderkataster)a chlúdaíonn stáisiúin tarchuradóra soghluaiste agus raidió.
 • Cuireann an RTR Netztest úsáideoirí ar an eolas faoi cháilíocht reatha na seirbhíse (lena n-áirítear uaslódáil, íoslódáil, ping, neart comhartha) a nasc Idirlín. Ina theannta sin, is féidir rochtain a fháil ar amharc léarscáile agus ar staitisticí maidir le tástálacha a rinneadh roimhe seo.
 • Bunaíodh tascfhórsa, Ardán Bonneagar Idirlín na hOstaire 2030 (Ardán Für Infrastrukturausbau PIA 2030), chun dlús a chur le himscaradh VHCN. Déanfaidh an tascfhórsa comhordú ar an idirghníomhaíocht idir an rialtas cónaidhme, na stáit, na bardais, na cathracha, an pobal, na húdaráis agus an earnáil phríobháideach agus cuideoidh sé le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar bhearta dlíthiúla, rialála agus teicniúla i gcomhthéacs imlonnú leathanbhanda.
 • Treochlár chun an Bosca Uirlisí Nascachta a chur chun feidhme: D’fhógair an Ostair pleananna chun aghaidh a thabhairt ar an nós imeachta díláraithe um dheonú ceadanna — déantar freagrachtaí a dháileadh ar na húdaráis chónaidhme, stáit agus áitiúla. I measc na mbeart atá á meas tá (i) díolúintí ó cheadanna a thabhairt isteach, (ii) nósanna imeachta meara, agus (iii) cur i bhfeidhm nósanna imeachta níos éadroime atá ann cheana maidir le ceadanna a dheonú leis na geallsealbhóirí freagracha uile chomh maith le hardán riaracháin digiteach a chur chun cinn.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta

Tionscnamh Leathanbhanda An Ostair 2020

Ó 2015 i leith le tacaíocht ó na cláir Státchabhrach a úsáideann cistí ó na ceantanna speictrim 4G a bhí ann roimhe seo (an chéad díbhinn dhigiteach), déanann go leor oibreoirí príobháideacha agus pobail infheistíocht i snáithín go dtí an baile:

 • 500+ faighteoir maoinithe i 1,500+ tionscadal le 1.1 billiún euro i ngealltanais chistiúcháin (cistí stáit, stáit chónaidhme agus cistí CETFT),
 • Sé chuideachta faoi úinéireacht stáit fheidearálach a bunaíodh,
 • Chuaigh caipitlithe fiontair isteach i margadh Telecom na hOstaire,
 • Bainfidh níos mó ná 1.1 milliún saoránach tairbhe as thart ar 1,500 den 2,100 bardas,
 • Mar chuid den chlár BBA 2020 Connect beidh breis agus 300 scoil agus 100 FBM nasctha le snáithín.

Tionscnamh Leathanbhanda na hOstaire 2030

I mí Aibreáin 2021, d’fhógair an rialtas go n-infheisteofaí EUR 1.4 billiún in imscaradh snáithín i réigiúin nach ndéantar freastal ceart orthu. Tagann na cistí ón tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta (EUR 891 milliún), fáltais ó cheantanna speictrim 5G (EUR 389 milliún) agus EUR 166 mhilliún breise ón mbuiséad náisiúnta. Leis an mbeart seo, tugtar aghaidh ar riaráiste na hOstaire maidir le líonraí rochtana cumasacha gigighiotáin tuaithe a imscaradh agus, dá bhrí sin, tacaíonn sé le cuspóirí Straitéis Leathanbhanda na hOstaire 2030 agus cuspóirí Gigighiotáin an Aontais.

Plean Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF)

Tugtar aghaidh ar nascacht trí thacú le himscaradh forleathan líonraí rochtana inghigighiotáin agus is ionann í agus an sciar is mó de chaiteachas digiteach an phlean, agus aitheantas á thabhairt don ghá atá le cumhdach a mhéadú le VHCN seasta i gceantair thuaithe. Tacóidh na cistí ón tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta le leathadh amach líonraí rochtana gigighiotáin atá cumasaithe ar 200,000 teaghlach (cumhdach iomlán de 50 % de theaghlaigh a bhaint amach), a bhfuil buiséad EUR 891 milliún acu. Tá luach iomlán EUR 4.5 billiún ar RRP na hOstaire.

Sonraí maidir le forbairt agus teicneolaíochtaí leathanbhanda san Ostair

I gcás na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, clúdach teicneolaíochtaí éagsúla leathanbhanda agus costais, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálachatíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin náisiúnta agus doiciméid preasa

Béarla

Gearmáinis

Eolas teagmhála

Oifig Inniúlachta Leathanbhanda na hAireachta Airgeadais — Beartas Teileachumarsáide agus Bonneagair TFC

Teagmháil tríd an seoladh ríomhphoist: Radetzkystraße 2, 1030 Vín, An Ostair Fón: + 43 1 51433 506929 Tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin

An Aireacht Chónaidhme Airgeadais (Bundesministerium für Finanzen)

Teagmháil tríd an seoladh ríomhphoist: Johannesgasse 5, 1010 Vín, an Ostair Guthán: + 43 1 51433-0 Tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin

Údarás Rialála na hOstaire um Chraolachán agus um Theileachumarsáid (Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Teagmháil tríd an seoladh ríomhphoist: Mariahilfer Straße 77-79, 1060 Vín, An Ostair Guthán: + 43 1 58058 0 Tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Déan iarratas ar na Dámhachtainí Eorpacha Leathanbhanda 2023

Le Gradaim Leathanbhanda na hEorpa 2023, leagtar béim ar na tionscadail a thugann muid isteach i ndeich mbliana digiteacha na hEorpa. Tá an deis dheireanach ag na tionscadail a chuireann rochtain ar fáil ar nascacht ghigighiotáin agus ar sheirbhísí 5G iarratas a dhéanamh ar na Gradaim faoin 15 Meán Fómhair.

BROCHURE |
Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda in 2022-23: Tuarascáil Gníomhaíochta

Oibríonn líonra na nOifigí Inniúlachta Leathanbhanda leis an gCoimisiún Eorpach gach bliain chun acmhainneacht a fhorbairt agus chun dlús a chur le húsáid leathanbhanda ardluais do gach saoránach ar fud an Aontais agus lasmuigh de fiú. Cuirtear i láthair i dTuarascáil Gníomhaíochta 2022-23 na príomhghníomhaíochtaí, na príomhréimsí fócais agus na príomhphointí ón mbliain seo caite.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárghasta a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg is ea bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh sé mar sprioc aige rochtain ar leathanbhanda ghigighiotáin a fháil ar fud na tíre.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Ultra Leathanbhanda I dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur...

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chlúdach leathanbhanda fosaithe agus soghluaiste ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas chun ceannródaí digiteach a dhéanamh den Danmhairg trí bhunchloch a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais...