Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda san Ostair

Díríonn straitéis leathanbhanda na hOstaire ar sholáthar náisiúnta nasc Gigighiotáin (fosaithe agus móibíleach) faoi 2030.

  bratach na hOstaire

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda san Ostair

Is é is aidhm do straitéis leathanbhanda náisiúnta na hOstaire cumhdach iomlán a dhéanamh ar naisc Ghigighiotáin shiméadracha (seasta agus soghluaiste) ar fud na tíre faoi 2030. Roghnaíonn sé feidhmiú céimneach líonraí faoi thionchar an mhargaidh agus tá sé beartaithe aige úsáid cistí poiblí a theorannú do na háiteanna a bhfuil fíorghá leo, go háirithe, do na limistéir is lú seans tairbhe a bhaint as infheistíochtaí ón earnáil phríobháideach. I mí na Samhna 2021, tháinig an dlí teileachumarsáide nua atá bunaithe ar an gCód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach i bhfeidhm. Is príomhcholún é an dlí chun timpeallacht atá fabhrach don infheistíocht a chruthú don earnáil phríobháideach.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

 • Cuireann an Aireacht Chónaidhme Airgeadais (Bundesministerium für Finanzen)an digitiú agus an claochlú digiteach chun cinn san Ostair; tá sé freagrach as feabhas a chur ar na creatchoinníollacha le haghaidh claochlú digiteach agus as réitigh ríomhrialtais a chomhordú agus a chur chun feidhme.
 • Tá an Oifig Inniúlachta Leathanbhanda (Breitbandbüro)mar chuid den Aireacht Chónaidhme Airgeadais (Bundesministerium für Finanzen) agus gníomhaíonn sí mar lárionad náisiúnta inniúlachta do phobail, do stáit chónaidhme agus d’oibreoirí chun imscaradh líonraí leathanbhanda san Ostair a chur chun cinn. Tacaíonn sé le stáit chónaidhme ina bhforbairt leathanbhanda, bunaíonn sé teagmhálacha idir údaráis áitiúla agus oibreoirí agus freagraíonn sé ceisteanna ó na pobail agus ó na saoránaigh.
 • Feidhmíonn Údarás Rialála na hOstaire um Chraolachán agus Teileachumarsáid RTR (Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH)mar an NRA chun an margadh teileachumarsáide a rialáil.

Príomhaidhmeanna d'fhorbairt leathanbhanda

Glacadhstraitéis leathanbhanda na hOstaire 2030 i mí Lúnasa 2019. Is é is aidhm dó naisc Ghigighiotáin shiméadracha a chumhdach go hiomlán ar fud na tíre faoi 2030. Chomh maith leis an gcuspóir fadtéarmach, áirítear cúig sprioc eatramhacha nithiúla i straitéis 2030 freisin:

 • Céim 1: Cumhdach iomlán nasc leathanbhanda sárthapa (100 Mbps) faoi dheireadh 2020
 • Céim 2: Seoladh margaidh 5G sna príomhchathracha go léir faoi dheireadh 2020
 • Céim 3: An Ostair ina tír phíolótach 5G go dtí tús 2021
 • Céim 4: Seirbhísí 5G ar mhórnaisc tráchta faoi dheireadh 2023
 • Céim 5: Naisc ghigighiotáin ar fud na tíre, lena n-áirítear cumhdach náisiúnta 5G, faoi dheireadh 2025

Príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

 • Is é an t-atlas leathanbhanda an t-ardán lárnach faisnéise maidir le clúdach leathanbhanda san Ostair. Trí úsáid a bhaint as léarscáileanna, cuirtear an clúdach do líonraí leathanbhanda fosaithe agus móibíleacha chomh maith le gach tionscadal maoinithe de na tionscnaimh leathanbhanda ar fáil go poiblí. Tá na sonraí uile ón atlas leathanbhanda ar fáil lena n-íoslódáil ar Sonraí Oscailte na hOstaire.
 • Oibríonn Fóram Cumarsáide Soghluaiste (FMK) mapáil bonneagair tarchuradóra (Senderkataster)a chlúdaíonn stáisiúin tarchuradóra soghluaiste agus raidió.
 • Cuireann an RTR Netztest úsáideoirí ar an eolas faoi cháilíocht reatha na seirbhíse (lena n-áirítear uaslódáil, íoslódáil, ping, neart comhartha) dá nasc Idirlín. Ina theannta sin, is féidir rochtain a fháil ar amharc léarscáile agus ar staitisticí na dtástálacha a rinneadh roimhe seo.
 • Bunaíodh tascfhórsa, Ardán 2030 don Bhonneagar Idirlín san Ostair (Plattform für Infrastrukturausbau PIA 2030), chun dlús a chur le himscaradh líonraí fíor-ardacmhainneachta. Comhordóidh an tascfhórsa an idirghníomhaíocht idir an rialtas cónaidhme, stáit, bardais, cathracha, an pobal, údaráis agus an earnáil phríobháideach agus cuideoidh sé le bearta dlíthiúla, rialála agus teicniúla a fhorbairt tuilleadh i gcomhthéacs imscaradh leathanbhanda.
 • Treochlár chun an Bosca Uirlisí um Nascacht a chur chun feidhme: D’fhógair an Ostair pleananna chun aghaidh a thabhairt ar an nós imeachta díláraithe um dheonú ceadanna – dáiltear freagrachtaí idir na húdaráis chónaidhme, stáit agus áitiúla. Ar chuid de na bearta a breithníodh tá (i) díolúintí ceada a thabhairt isteach, (ii) nósanna imeachta meara, agus (iii) cur i bhfeidhm nósanna imeachta níos éadroime atá ann cheana maidir le ceadanna a dheonú a chur chun cinn leis na páirtithe leasmhara freagracha uile chomh maith le hardán riaracháin digiteach.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta

Tionscnamh Leathanbhanda na hOstaire 2020

Ó 2015 le tacaíocht ó na cláir Státchabhrach a úsáideann cistí ó fháltais na gceantanna speictrim 4G roimhe seo (an chéad díbhinn dhigiteach), infheistíonn go leor oibreoirí príobháideacha agus pobail i snáithín sa bhaile:

 • 500+ faighteoir cistiúcháin i 1,500+ tionscadal le 1.1 billiún euro i ngealltanais chistiúcháin (cistí stáit, stáit chónaidhme agus CETFT),
 • Sé chuideachta chónaidhme faoi úinéireacht stáit a bunaíodh,
 • Chuaigh caipitlithe fiontair isteach i margadh Telecom na hOstaire,
 • Bainfidh níos mó ná 1.1 milliún saoránach leas as thart ar 1,500 de na 2,100 bardas,
 • Mar chuid de chlár BBA 2020 Connect beidh os cionn 300 scoil agus 100 FBM ceangailte le snáithín.

Tionscnamh Leathanbhanda na hOstaire 2030

I mí Aibreáin 2021 d’fhógair an rialtas go n-infheisteofar EUR 1.4 billiún in úsáid snáithín i réigiúin nach ndéantar freastal ceart orthu. Eascraíonn na cistí ón tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta (EUR 891 mhilliún), ó fháltais na gceantanna speictrim 5G (EUR 389 milliún) agus ó EUR 166 mhilliún breise ón mbuiséad náisiúnta. Leis an mbeart sin, tugtar aghaidh ar riaráiste na hOstaire maidir le líonraí rochtana tuaithe gigighiotáin a chur in úsáid agus, dá bhrí sin, tacaítear le cuspóirí Straitéis Leathanbhanda na hOstaire 2030 agus le cuspóirí an Aontais maidir le Gigighiotán.

Plean Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF)

Tugtar aghaidh ar an nascacht trí thacaíocht a thabhairt d’imscaradh forleathan líonraí rochtana ar féidir gigighiotán a dhéanamh iontu agus is í is cúis leis an sciar is mó de chaiteachas digiteach an phlean, agus aitheantas á thabhairt don ghá atá le cumhdach a mhéadú le líonraí fíor-ardacmhainneachta seasta i limistéir thuaithe. Tacóidh na cistí ón tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta le líonraí rochtana gigighiotáin a rolladh amach chuig 200,000 teaghlach (a shroicheann cumhdach iomlán 50 % de theaghlaigh), le buiséad EUR 891 mhilliún. Tá luach iomlán EUR 4.5 billiún ag RRP na hOstaire.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí san Ostair

I gcás na sonraí is déanaí maidir le cumhdach leathanbhanda, síntiúis agus treánna, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálacha tíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an Campa Digiteach; an tSochaí (DESI) maidir le cumhdach teicneolaíochtaí agus costas leathanbhanda éagsúla.

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun mionsonraí a fháil maidir le sannacháin speictrim chomhchuibhithe, féach an Fhaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa náisiúnta agus de chuid an Aontais

Béarla

Gearmáinis

Sonraí teagmhála

Oifig Inniúlachta Leathanbhanda na hAireachta Airgeadais - Beartas Teileachumarsáide agus Bonneagar TFC

Teagmháil trí sheoladh ríomhphoist:
 Radetzkystraße 2, 1030 Vín, an Ostair
Fón: +43 1 51433 506929
Tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin

An Aireacht Cónaidhme Airgeadais (Bundesministerium für Finanzen)

Teagmháil trí sheoladh ríomhphoist:
Johannesgasse 5, 1010 Vín, an Ostair
Fón: +43 1 51433-0
Tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin

Údarás Rialála na hOstaire um Chraolachán agus Teileachumarsáid (Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Teagmháil trí sheoladh ríomhphoist:
Mariahilfer Straße 77-79, 1060 Vín, an Ostair
Guthán: +43 1 58058 0
Tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Ollscoil CONNECT maidir le himscaradh 5G – Dearcadh saineolaí

Is é an seisiún Ollscoile CONNECT seo an ceathrú ceann agus an ceann deireanach de shraith ar CEF Digital.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean leathanbhanda náisiúnta na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh an tSualainn nasctha go hiomlán agus tá spriocanna aige maidir le clúdach móibíleach agus naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus cur i bhfeidhm céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá ag Clár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Roghnaíonn an tSlóivéin neodracht theicneolaíoch agus dinimic an mhargaidh chun líonraí leathanbhanda a fhorbairt, go háirithe iomaíocht atá bunaithe ar bhonneagar agus ar sheirbhísí.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárthapa a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Díríonn an Rómáin ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Múnlaíonn Clár Oibre Digiteach na Portaingéile agus an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí An-Ardacmhainne do 2023-2030 forbairt bonneagair dhigitigh sa Phortaingéil.

Leathanbhanda sa Pholainn

Tá plean leathanbhanda náisiúnta na Polainne 2025 i gcomhréir le spriocanna an Aontais maidir le Sochaí Ghigighiotáin.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart an deis a bheith ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart go mbeadh leas á bhaint ag a bhformhór mór as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht iomaíoch margaidh.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá forbairt bonneagair cumarsáide ag a bhfuil sprioc maidir le rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin ar fud na tíre ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg.

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé d’aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a sholáthar faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sí dírithe ar 100 Mbps, ar féidir iad a uasghrádú go gigighiotán, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le cumhdach 5G do gach ceantar mór uirbeach.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Leathanbhanda Ultra-Ultach i dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean leathanbhanda náisiúnta d'Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta na hUngáire um Dhigitiú 2021-2030 sprioc 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne fosaithe agus 5G chun cinn. Le Bíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna 2025 na Sochaí...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Tugann comhaontú comhghuaillíochta 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 Rialtas Cónaidhme na Gearmáine tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leis an gclár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit, leagtar síos sprioc maidir le rochtain thapa ar leathanbhanda do gach teaghlach faoi 2022 agus maidir le snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra snáithínbhunaithe atá dírithe ar an iomaíocht agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí le haghaidh limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a...

Leathanbhanda san Eastóin

Tá bunchlúdach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chumhdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhonn a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta um Líonraí Fíor-Ardacmhainneachta a Fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le líonraí fíor-ardacmhainneachta a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha do 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite um Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda do Rochtain na Chéad Ghlúine Eile "An Bhulgáir Nasctha" agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne dar teideal Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nach bhfuil seirbhísí...