Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibaühenduse strateegias keskendutakse (püsi- ja mobiilside) gigabitiühenduste pakkumisele kogu riigis 2030. aastaks.

  Austria lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Austrias

Austria riikliku lairibaühenduse strateegia eesmärk on tagada 2030. aastaks sümmeetriliste (püsi- ja mobiilside) gigabitiühenduste täielik kättesaadavus kogu riigis. Komitee pooldab turupõhist võrkude väljaarendamist ja kavatseb piirata riiklike vahendite kasutamist seal, kus see on hädavajalik, eelkõige piirkondades, kus erasektori investeeringutest kasusaamise võimalused on kõige väiksemad. 2021. aasta novembris jõustus Euroopa elektroonilise side seadustikul põhinev uus telekommunikatsiooniseadus. Seadus on oluline tugisammas erasektorile investeerimissõbraliku keskkonna loomisel.

Riiklik lairibaühenduse strateegia ja poliitika

Vastutavad asutused

 • föderaalne rahandusministeerium (Bundesministerium für Finanzen)edendab Austrias digiüleminekut ja digiüleminekut; ta vastutab digiülemineku raamtingimuste parandamise ning e-valitsuse lahenduste koordineerimise ja rakendamise eest.
 • Pädev lairibaühenduse amet (Breitbandbüro)on osa föderaalsest rahandusministeeriumist (Bundesministerium für Finanzen) ning tegutseb kogukondade, liidumaade ja operaatorite riikliku pädevuskeskusena, et edendada lairibavõrkude kasutuselevõttu Austrias. See toetab liidumaade lairibaühenduse arendamist, loob kontakte kohalike omavalitsuste ja operaatorite vahel ning vastab kogukondade ja kodanike küsimustele.
 • Austria ringhäälingu ja telekommunikatsiooni reguleeriv asutus RTR (Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH) tegutseb telekommunikatsioonituru reguleerimisel reguleeriva asutusena.

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Austria lairibaühenduse strateegia aastani 2030 võeti vastu 2019. aasta augustis. Selle eesmärk on tagada 2030. aastaks sümmeetriliste gigabitiühenduste täielik katvus kogu riigis. Lisaks pikaajalisele eesmärgile sisaldab 2030. aasta strateegia ka viit konkreetset vahe-eesmärki:

 • etapp: Ülikiire lairibaühenduse (100 Mbit/s) täielik katvus 2020. aasta lõpuks
 • etapp: 5G turuletoomine kõigis pealinnades 2020. aasta lõpuks
 • etapp: Austria kui 5G katseriik kuni 2021. aasta alguseni
 • etapp: 5G-teenused peamistel liiklusühendustel 2023. aasta lõpuks
 • etapp: Üleriigilised gigabitiühendused, sealhulgas üleriigiline 5G leviala 2025. aasta lõpuks

Lairibaühenduse arendamise põhimeetmed

 • Lairibaatlas on keskne teabeplatvorm lairibaühenduse leviala kohta Austrias. Kaartide abil tehakse üldsusele kättesaadavaks lairiba püsi- ja mobiilsidevõrkude leviala ning kõik lairibaalgatuste raames rahastatud projektid. Kõik lairibaatlase andmed on allalaadimiseks kättesaadavad aadressil Open Data Austria.
 • Forum Mobile Communication (FMK) käitab saatja infrastruktuuri kaardistamist (Senderkataster),mis hõlmab mobiil- ja raadiosaatjajaamu.
 • RTR Netztest teavitab kasutajaid nende internetiühenduse praegusest teenuse kvaliteedist (sh üleslaadimine, allalaadimine, ping, signaali tugevus). Lisaks saab vaadata kaardivaadet ja varasemate testide statistikat.
 • Väga suure läbilaskevõimega võrkude kasutuselevõtu kiirendamiseks on loodud töörühm – Austria internetitaristu 2030. aasta platvorm (Plattform für Infrastrukturausbau PIA 2030). Rakkerühm koordineerib föderaalvalitsuse, osariikide, omavalitsuste, linnade, avaliku sektori, ametiasutuste ja erasektori vahelist suhtlust ning aitab edasi arendada õiguslikke, regulatiivseid ja tehnilisi meetmeid lairibaühenduse kasutuselevõtu kontekstis.
 • Ühenduvuse meetmepaketi rakendamise tegevuskava: Austria teatas kavast tegeleda detsentraliseeritud loamenetlusega – vastutus on jagatud föderaalsete, liidumaade ja kohalike ametiasutuste vahel. Mõned kaalutavad meetmed on i) loavabastuste kehtestamine, ii) kiirmenetlused ja iii) olemasolevate lihtsamate loamenetluste kohaldamise edendamine koos kõigi vastutavate sidusrühmadega ning digitaalne haldusplatvorm.

Riiklikud lairibaühenduse rahastamisvahendid

Algatus „Lairibaühendus Austrias 2020“

Alates 2015. aastast on paljud eraoperaatorid ja kogukonnad investeerinud koduni ulatuvasse valguskaabelühendusse riigiabi programmide toel, kasutades vahendeid varasemate 4G spektri enampakkumiste tuludest (esimene digitaalne dividend):

 • rohkem kui 500 toetusesaajat rohkem kui 1500 projektis, mille rahastamiskohustused on 1,1 miljardit eurot (osariigid, liidumaad ja EAFRD vahendid);
 • Asutati kuus föderaalse riigi omandis olevat ettevõtet,
 • Riskikapitalistid sisenesid Austria telekommunikatsiooniturule,
 • Rohkem kui 1,1 miljonit kodanikku saab kasu ligikaudu 1500 omavalitsusest 2100st.
 • BBA 2020 Connect programmi raames ühendatakse kiudoptikaga üle 300 kooli ja 100 VKE.

Algatus „Lairibaühendus Austrias 2030“

2021. aasta aprillis teatas valitsus, et kiu kasutuselevõtuks alateenindatud piirkondades investeeritakse 1,4 miljardit eurot. Vahendid saadakse taaste- ja vastupidavusrahastust (891 miljonit eurot), 5G spektri enampakkumistest saadud tulust (389 miljonit eurot) ja täiendavast 166 miljonist eurost riigieelarvest. Selle meetmega kõrvaldatakse Austria mahajäämus maapiirkondade gigabitivõimekusega juurdepääsuvõrkude kasutuselevõtul ning toetatakse seega Austria lairibaühenduse strateegia 2030 eesmärke ja ELi gigabitieesmärke.

Taaste- ja vastupidavuskava

Ühenduvuse probleemi lahendamiseks toetatakse gigabitiühendusega juurdepääsuvõrkude laialdast kasutuselevõttu ja see moodustab suurima osa kava digitaalvaldkonnaga seotud kuludest, tunnistades vajadust suurendada maapiirkondades väga suure läbilaskevõimega püsivõrgu leviala. Taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditest toetatakse gigabitiühendusega juurdepääsuvõrkude kasutuselevõttu 200 000 kodumajapidamises (hõlmab kokku 50 % kodumajapidamistest), mille eelarve on 891 miljonit eurot. Austria taaste- ja vastupidavuskava koguväärtus on 4,5 miljardit eurot.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Austrias

Värskeimad andmed lairibaühenduse katvuse, liitumiste ja kasutajate arvu, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta on esitatud tulemustabeli aruannetes ning digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riigiaruannetes.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Spektri ühtlustatud eraldamise üksikasjad on esitatud Euroopa 5G vaatluskeskuses.

Riiklikud ja ELi väljaanded ning pressidokumendid

inglise

saksa

Kontaktandmed

Rahandusministeeriumi lairibaühenduse pädevuse büroo – telekommunikatsioonipoliitika ja IKT-infrastruktuur

Kontakt e-posti
teel Aadress: Radetzkystraße 2, 1030 Viin, Austria
Telefon: +43 1 51433 506929
Külastage veebisaiti

Föderaalne rahandusministeerium (Bundesministerium für Finanzen)

Kontakt e-posti
teel Aadress: Johannesgasse 5, 1010 Viin, Austria
Telefon: +43 1 51433-0
Külastage veebisaiti

Austria ringhäälingu ja telekommunikatsiooni reguleeriv asutus (Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH (RTR))

Kontakt e-posti
teel Aadress: Mariahilfer Straße 77-79, 1060 Viin, Austria
Telefon: +43 1 58058 0
Külastage veebisaiti

Viimased uudised

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2023.–2024. aasta tegevusaruanne

Käesolevas brošüüris tutvustatakse Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2023.–2024. aasta programmi peamisi tegevusi, sihtvaldkondi ja põhipunkte.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklikus lairibaühenduse kavas on visioon täielikult ühendatud Rootsist ning seatud eesmärgid nii mobiilside kättesaadavuse kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtjate kiire lairibaühenduse jaoks.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalse tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Sloveenias

Sloveenia eelistab lairibavõrkude arendamisel tehnoloogilist neutraalsust ja turudünaamikat, eelkõige taristu- ja teenusepõhist konkurentsi.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia keskendub riikliku lairibavõrgu ülesehitamisele kui sammule ELi ühenduvuseesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Portugali digitaalse taristu arendamist kujundavad Portugali digitaalarengu tegevuskava ja väga suure läbilaskevõimega elektrooniliste sidevõrkude ühenduvust käsitlev riiklik strateegia aastateks 2023–2030.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema juurdepääs lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamik peaks 2023. aastaks ära kasutama kiiruse 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Kogu riigis gigabiti lairibaühendusele juurdepääsu võimaldava sideinfrastruktuuri väljaarendamine on üks Luksemburgi valitsuse programmi prioriteete.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on tagada 2027. aastaks maapiirkondadele 100 Mbit/s ja toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondades ning 5G leviala kõigis suurtes linnapiirkondades.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia strateegia „Ultra Broadband Towards the Gigabit Society“ eesmärk on tagada 2026. aastaks kõigile gigabitiühenduvus.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas nähakse ette, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaa hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eesmärk on saavutada 2030. aastaks gigabitivõrkudega kaetud kodumajapidamiste 95 % osakaal.

Lairibaühendus Kreekas

Riikliku lairibaühenduse kavaga aastateks 2021–2027 edendatakse väga suure läbilaskevõimega püsivõrkude ja 5G-võrkude kasutamist. Kreeka digitaalse ümberkujundamise piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust ühena viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna...

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse prioriteediks FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline pakkumine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riiklikus lairibaprogrammis France Très Haut Débit seatakse eesmärgiks tagada 2022. aastaks kiire lairibaühendus kõigile kodumajapidamistele ja 2025. aastaks valguskaabelühendus kõigile.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetatakse riiklikest vahenditest alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamiseks selle kohta, kuidas lairibavõrke kasutusele võtta.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on kehtestanud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskavas seatakse 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Taani lairibaühendusega seotud eesmärke toetavad mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on üleriigiline püsi- ja mobiilse lairibaühenduse leviala. Valitsus teeb tööd selle nimel, et muuta Taani digivaldkonna eestvedajaks, luues Taani ettevõtjatele aluse digitehnoloogia...

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

Väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamise riiklikus kavas, mis kiideti heaks 2021. aasta märtsis, on kindlaks määratud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis väga suure läbilaskevõimega võrkude ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas on seatud strateegilised eesmärgid aastateks 2021–2025 ning see sisaldab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava aastateks 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Bulgaarias

2020. aasta augustis ajakohastati ja võeti vastu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu riiklik lairibaühenduse taristu kava „Ühendatud Bulgaaria“ ja elektroonilise side poliitika.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on integreeritud laiemasse poliitikastrateegiasse „Digitaalne Belgia“. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud nn valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Kulude ja halduskoormuse...