Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibastrateegia keskendub gigabitiühenduste (fikseeritud ja mobiilsed) üleriigilisele pakkumisele 2030. aastaks.

  Austria lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arendamisest Austrias

Austria riikliku lairibastrateegia eesmärk on hõlmata 2030. aastaks täielikult sümmeetrilised gigabitiühendused (fikseeritud ja mobiilsed) kogu riigis. Ta valib turupõhise võrgu kasutuselevõtu ja kavatseb piirata avaliku sektori vahendite kasutamist seal, kus see on hädavajalik, eelkõige piirkondades, kus erasektori investeeringutest on kõige väiksem kasu. 2021. aasta novembris jõustus Euroopa elektroonilise side seadustikul põhinev uus telekommunikatsiooniseadus. Seadus on keskse tähtsusega, et luua erasektorile investeerimissõbralik keskkond.

Riiklik lairibastrateegia ja -poliitika

Vastutavad asutused

 • Föderaalne rahandusministeerium (Bundesministerium für Finanzen) edendab digiteerimist ja digiüleminekut Austrias; ta vastutab digiülemineku raamtingimuste parandamise ning e-valitsuse lahenduste koordineerimise ja rakendamise eest.
 • Lairiba pädevusamet(Breitbandbüro) on osa föderaalsest rahandusministeeriumist (Bundesministerium für Finanzen) ning tegutseb kogukondade, liidumaade ja operaatorite riikliku pädevuskeskusena, et edendada lairibavõrkude kasutuselevõttu Austrias. See toetab föderaalriike nende lairibaühenduse arendamisel, loob kontakte kohalike omavalitsuste ja operaatorite vahel ning vastab kogukondade ja kodanike küsimustele.
 • Austria ringhäälingu ja telekommunikatsiooni reguleeriv asutus RTR(Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH) tegutseb riigi reguleeriva asutusena telekommunikatsioonituru reguleerimisel.

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Austria lairibaühenduse strateegia aastani 2030 võeti vastu 2019. aasta augustis. Selle eesmärk on sümmeetriliste gigabitiühenduste täielik katvus kogu riigis 2030. aastaks. Lisaks pikaajalisele eesmärgile sisaldab 2030. aasta strateegia ka viit konkreetset vahe-eesmärki:

 • 1. etapp: Ülikiire lairibaühenduse (100 Mbit/s) täielik kaetus 2020. aasta lõpuks
 • 2. etapp: 5G turuletoomine kõigis pealinnades 2020. aasta lõpuks
 • 3. etapp: Austria 5G katseriigina kuni 2021. aasta alguseni
 • 4. etapp: Suurte liiklusühendustega seotud 5G teenused 2023. aasta lõpuks
 • 5. etapp: Üleriigilised gigabitiühendused, sealhulgas 5G üleriigiline levik 2025. aasta lõpuks

Lairibaühenduse arendamise peamised meetmed

 • Lairibaatlas on keskne teabeplatvorm lairibaühenduse katvuse kohta Austrias. Kaartide abil tehakse üldsusele kättesaadavaks püsi- ja mobiilsete lairibavõrkude leviala ning kõik lairibaalgatuste rahastatavad projektid. Kõik lairibaatlase andmed on allalaadimiseks kättesaadavad Austria Open Data’is.
 • Foorum Mobile Communication (FMK) haldab saatja infrastruktuuri kaardistamist (Senderkataster), mis hõlmab mobiil- ja raadiosaatjaid.
 • RTR Netztest teavitab kasutajaid nende internetiühenduse praegusest teenuse kvaliteedist (sh üleslaadimine, allalaadimine, ping, signaali tugevus). Lisaks on juurdepääs kaardivaatele ja varasemate testide statistikale.
 • VHCNi kasutuselevõtu kiirendamiseks on loodud töörühm – internetitaristu Austria 2030. aasta platvorm (Plattform für Infrastrukturausbau PIA 2030). Rakkerühm koordineerib föderaalvalitsuse, osariikide, omavalitsuste, linnade, avaliku sektori, ametiasutuste ja erasektori vahelist suhtlust ning aitab edasi arendada õiguslikke, regulatiivseid ja tehnilisi meetmeid lairibaühenduse kasutuselevõtu kontekstis.
 • Ühenduvuse meetmepaketi rakendamise tegevuskava: Austria teatas kavatsusest tegeleda detsentraliseeritud loamenetlusega – vastutus jaguneb föderaal-, riigi- ja kohalike ametiasutuste vahel. Mõned kaalutud meetmed on i) loavabastuste kehtestamine, ii) kiirmenetlused ja iii) olemasolevate lihtsamate lubade andmise menetluste edendamine kõigi vastutavate sidusrühmadega ning digitaalne haldusplatvorm.

Riiklikud lairibaühenduse rahastamisvahendid

Algatus „Lairibaühendus Austria 2020“

Alates 2015. aastast investeerivad paljud eraettevõtjad ja kogukonnad tänu riigiabiprogrammidele, mis kasutavad vahendeid varasemate 4G spektrioksjonite tuludest (esimesed digitaalsed dividendid), kodu kiudoptilisse võrku:

 • 500+ toetusesaajat 1500+ projektides, mille rahastamiskohustused on 1,1 miljardit eurot (osariikide, liidumaade ja EAFRD vahendid);
 • Asutatud on kuus föderaalset riigiettevõtet,
 • Riskikapitalistid sisenesid Austria telekommunikatsiooni turule,
 • Rohkem kui 1,1 miljonit kodanikku saab kasu umbes 1500-st 2100 omavalitsusest;
 • Programmi BBA 2020 Connect raames ühendatakse kiudoptilise kaabliga üle 300 kooli ja 100 VKEd.

Algatus „Lairibaühendus Austria 2030“

2021. aasta aprillis teatas valitsus, et 1,4 miljardit eurot investeeritakse kiu kasutuselevõtmisse alateenindatud piirkondades. Vahendid saadakse taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendist (891 miljonit eurot), 5G spektrioksjonite tulust (389 miljonit eurot) ja täiendavalt 166 miljonist eurost riigieelarvest. Selle meetmega lahendatakse Austria mahajäämus maapiirkonna gigabitiühendusega juurdepääsuvõrkude kasutuselevõtul ning toetatakse seega Austria lairibastrateegia 2030 eesmärke ja ELi gigabiti-eesmärke.

Taaste- ja vastupidavuskava (RRF)

Ühenduvuse probleemi lahendamiseks toetatakse gigabitivõimeliste juurdepääsuvõrkude laialdast kasutuselevõttu ja see moodustab suurima osa kava digitaalvaldkonnaga seotud kuludest, tunnistades vajadust suurendada maapiirkondades leviala fikseeritud VHCNiga. Taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditest toetatakse gigabitiühendusega juurdepääsuvõrkude kasutuselevõttu 200 000 majapidamises (kokku hõlmab see 50 % kodumajapidamistest), mille eelarve on 891 miljonit eurot. Austria taaste- ja vastupidavuskava koguväärtus on 4,5 miljardit eurot.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Austrias

Uusimate andmete saamiseks lairibaühenduse katvuse, abonementide ja levialade, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta vaadake tulemustabeli aruandeid ja digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riikide aruandeid.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Ühtlustatud spektri eraldamise üksikasjad leiate Euroopa 5G vaatluskeskusest.

Riiklikud väljaanded ja pressidokumendid

Inglise keel

Saksa keel

Kontaktinfo

Rahandusministeeriumi lairibaühenduse pädevusbüroo – telekommunikatsioonipoliitika ja IKT infrastruktuur

Kontakt e-postiteel Aadress: Radetzkystraße 2, 1030 Viin, Austria Telefon: + 43 1 51433 506929 Külastage veebisaiti

Föderaalne rahandusministeerium (Bundesministerium für Finanzen)

Kontakt e-postiteel Aadress: Johannesgasse 5, 1010 Viin, Austria Telefon: + 43 1 51433–0 Külastage veebisaiti

Austria ringhäälingu ja telekommunikatsiooni reguleeriv asutus (Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH (RTR))

Kontakt e-postiteel Aadress: Mariahilfer Straße 77–79, 1060 Viin, Austria Telefon: + 43 1 58058 0 Külastage veebisaiti

Viimased uudised

Moldova ja Ukraina: kestliku ühenduvuse tagamine

Pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustikul on Euroopa Komisjoni nimel hea meel korraldada spetsiaalne veebikoosolek, mis on pühendatud kestliku ühenduvuse tagamisele Moldovas ja Ukrainas.

NEWS ARTICLE |
2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhinna võitjad

2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhinnale kandideerisid projektid kogu Euroopast, mis pakuvad kodanikele ülikiiret ühenduvust. Euroopa Komisjon kuulutas välja viis võitjat ja andis need välja 21. novembril Brüsselis toimunud tseremoonial.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklik lairibaühenduse kava sisaldab nägemust täielikult ühendatud Rootsist ning sellel on eesmärgid nii mobiilside kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtete kiire lairibaühenduse osas.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalarengu tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia lairibaühenduse kava keskendub riikliku lairibavõrgu loomisele, mis on esimene samm ELi ühenduvuse eesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Tegevuskava „Portugal Digital“ eesmärk on arendada digitaalset taristut, mis võimaldab kodanikel kasutada ära tehnoloogia pakutavaid uusi võimalusi.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema võimalus pääseda juurde lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamus peaks 2023. aastaks kasutama 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Luksemburgi valitsuse programmi üks prioriteete on arendada sideinfrastruktuuri, mille eesmärk on gigabiti lairibaühendus kogu riigis.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on pakkuda maapiirkondadele 2027. aastaks 100 Mbit/s ning toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondadesse ning 5G leviala kõikidesse suurtesse linnapiirkondadesse.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia ultralairibastrateegia gigabitiühiskonna suunas on eesmärk pakkuda kõigile 2026. aastaks gigabitiühendust.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas on ette nähtud, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaal asuvatel hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eelnõu eesmärk on saavutada 2030. aastaks eesmärk, et 95 % leibkondadest oleksid gigabitivõrkudega kaetud.

Lairibaühendus Kreekas

Kreeka digitaalse ümberkujundamise Piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust kui ühte viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse esikohale FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline tarnimine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riikliku lairibaprogrammi France Très Haut Débit eesmärk on tagada kõigile majapidamistele kiire lairibajuurdepääs 2022. aastaks ja kõigile 2025. aastaks kiudoptika kättesaadavus.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetavad avaliku sektori vahendid alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamine lairibavõrkude kasutuselevõtu osas.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on loonud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskava seab 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on tagada üleriigiline püsi- ja mobiilne lairibaühendus, toetavad Taani lairibaühenduse eesmärke. Valitsus töötab selle nimel, et muuta Taani digitaalseks liidriks, luues aluse Taani ettevõtetele digitehnoloogia kasutamiseks.

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

2021. aasta märtsis heaks kiidetud riiklikus kavas väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamiseks on määratletud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis VHCNi ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas seatakse aastateks 2021–2025 strateegilised eesmärgid ning see hõlmab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on lisatud laiemasse poliitikastrateegiasse Digital Belgium. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Vähendades kulusid ja vähendades...