Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Väljaanne

Digitaalne ühendatus maapiirkondade rahvastikukao vastu võitlemiseks

Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) viimases uuringus tutvustatakse Euroopas ühekohaliste kohtade ettevalmistavat kontseptsiooni. Nagu käesolevas videointervjuus selgitatud, on sellised kohad haavatavad, kuna kohalikud vahendid, juurdepääsetavus või ühendatus on ebapiisavad.

Digiüleminek võib maakogukondadele mitmel viisil kasu tuua, kuid selleks on vaja kiiret ja usaldusväärset lairibaühendust.

Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) uuringu „Uued perspektiivid territoriaalsete erinevuste kohta“ kohaselt on mõiste „üksikasjalikud kohad“ „määratletult integreeritud ja määrab kindlaks arvukad kohad, mis on haavatavad kohaliku rahastamise, juurdepääsetavuse või ühenduvuse puudumise või ebapiisavuse tõttu“. Uuringus esitatakse interdistsiplinaarne lähenemisviis, mis aitab luua täielikult integreeritud poliitikameetmeid, käsitledes muu hulgas mitut mõõdet, nagu füüsiline taristu, juurdepääs koolidele, kultuurirajatistele, demokraatlik osalemine ja rändajate integratsioon.

Selliste probleemide hulgas vaadeldakse uuringus lähemalt ühenduvuse lõhet, leides, et selliste piirkondade elanikel on juurdepääs internetiühendusele poole võrra kui linnapiirkondades, sageli alla 30 Mbit/s. Kiire lairibaühendus, mida peetakse elutähtsaks taristuks ja elutähtsaks teenuseks, võib aidata võidelda praeguse rahvastikukao suundumusega maapiirkondades ja äärepoolsetes piirkondades, võimaldades muid olulisi teenuseid, mis muidu ei ole internetis kättesaadavad, nagu kaugtöö, haridus ja tervishoid. Nagu Teadusuuringute Ühiskeskuse uuringu üks autoreid Carolina Perpiña Castillo selles videovestluses selgitab, võib digiteerimine – interdistsiplinaarse lähenemisviisi osana – aidata muuta „üksikasjalikud kohad“ võimalusteks, muutes need inimestele ja ettevõtetele atraktiivsemaks. Digipööret kasutades saavad maapiirkondade kodanikud otsest kasu ja näevad mõju nende igapäevaelule, näiteks seoses juurdepääsuga sellistele teenustele nagu telemeditsiin, e-õpe, „arukas“ põllumajandusettevõtete juhtimine ja kaugtöö.

Selleks et toetada ja kiirendada usaldusväärse ja kiire lairibaühenduse taristu kasutuselevõttu kõigi kodanike jaoks, et parandada maapiirkondades ja äärealadel juurdepääsu digitaalsetele võimalustele, teeb EL liikmesriikide ja piirkondadega koostööd Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku kaudu ning on pakkunud liikmesriikidele ja lairibaprojektide edendajatele mitmesuguseid rahastamisvahendeid (ülevaade on esitatud brošüüris „ELi lairibaühenduse rahastamine aastatel 2021–2027“). ELi maapiirkondade arengu pikaajalises visioonis ja maaelupaktis on esitatud Euroopa Komisjoni eesmärgid ja tegevuskava, et tagada maapiirkondade ja äärepoolsete kogukondade kodanikele võrdne juurdepääs võimalustele ja heale elukvaliteedile nagu linnapiirkondades.

Seda intervjuud filmiti BCO võrgustiku töö raames, mille eesmärk on suurendada teadlikkust ELi toetusest kiire lairibaühenduse kasutuselevõtuks ja jagada häid tavasid lairibaprojektide valdkonnas. Rohkem intervjuusid BCO võrgustiku YouTube’i mängunimekirjast ning rohkem lairibaühenduse häid tavasid, uudiseid ja ressursse BCO võrgustiku raamatukogus.

Lisateave