Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ELi andmevahendusteenuste register

Andmehaldust käsitleva õigusaktiga luuakse raamistik uue ärimudeli – andmevahendusteenuste – edendamiseks, mis loob usaldusväärse ja turvalise keskkonna, kus ettevõtjad või üksikisikud saavad andmeid jagada.

See ELi andmevahendusteenuste register on loodud andmehaldust käsitleva õigusakti raames, mis on Euroopa andmestrateegia tugisammas ning millega luuakse juhtimisraamistik, et suurendada usaldust andmete jagamise vastu üksikisikute ja ettevõtjate vahel. 

Andmevahendajad toimivad neutraalsete kolmandate isikutena, kes ühendavad üksikisikuid ja ettevõtteid andmekasutajatega. Kuigi nad võivad nõuda tasu pooltevahelise andmete jagamise hõlbustamise eest, ei saa nad otseselt kasutada andmeid, mida nad vahendavad rahalise kasumi saamiseks (nt müües need teisele äriühingule või kasutades neid nende andmete põhjal oma toote väljatöötamiseks). Andmevahendajad peavad järgima rangeid nõudeid, et tagada selline neutraalsus ja vältida huvide konflikte. 

Praktikas tähendab see, et andmevahendusteenus ja mis tahes muud osutatavad teenused on struktuuriliselt eraldatud (st need peavad olema õiguslikult eraldatud). Samuti ei tohiks vahendusteenuste osutamise äritingimused (sealhulgas hinnakujundus) sõltuda sellest, kas potentsiaalne andmevaldaja või andmekasutaja kasutab muid teenuseid. Saadud andmeid ja metaandmeid saab kasutada ainult andmevahendusteenuse täiustamiseks. 

Sellel lehel peetakse avalikku registrit kõigi andmevahendusteenuste osutajate kohta, kes pakuvad oma teenuseid Euroopa Liidus.

Liikmesriigid teatavad komisjonile andmevahendusorganisatsioonide registreerimisest. Liikmesriigid peaksid seda vormikasutama.

Liikmesriikide teatatud andmevahendusteenused

Alljärgnevas loetelus on esitatud ELi riigid, kus andmevahendusorganisatsioonid on registreeritud:

Kaardil on näidatud, millistes ELi riikides andmevahendusorganisatsioonid oma teenuseid osutavad:


 

Seotud sisu

Üldpilt

Euroopa andmehaldust käsitlev õigusakt

Euroopa andmehaldust käsitlev õigusakt, mis on täielikult kooskõlas ELi väärtuste ja põhimõtetega, toob ELi kodanikele ja ettevõtjatele märkimisväärset kasu.

Vaata lisaks