Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ELi andmevahendusteenuste register

DGA loob raamistiku uue ärimudeli – andmevahendusteenuste – edendamiseks, mis loob usaldusväärse ja turvalise keskkonna, kus ettevõtted või üksikisikud saavad andmeid jagada.

©oselote

See ELi andmevahendusteenuste register on loodud andmehaldust käsitleva õigusakti (DGA) raames, mis on Euroopa andmestrateegia põhisammas, millega luuakse juhtimisraamistik, et suurendada usaldust andmete jagamise vastu üksikisikute ja ettevõtjate vahel. 

Andmevahendajad tegutsevad neutraalsete kolmandate isikutena, kes ühendavad üksikisikuid ja ettevõtteid andmekasutajatega. Kuigi nad võivad nõuda pooltevahelise andmevahetuse hõlbustamise eest tasu,eisaa nad kasutada otse andmeid, mida nad vahetavad rahalise kasumi saamiseks (nt müües need teisele äriühingule või kasutades neid oma toodete väljatöötamiseks nende andmete põhjal). Andmevahendajad peavad täitma rangeid nõudeid, et tagada neutraalsus ja vältida huvide konflikte.

Praktikas tähendab see, et andmevahendusteenus ja mis tahes muud osutatavad teenused on struktuurselt eraldatud (st need peavad olema õiguslikult eraldatud). Samuti ei tohiks vahendusteenuste osutamise äritingimused (sealhulgas hinnakujundus) sõltuda sellest, kas potentsiaalne andmevaldaja või andmekasutaja kasutab muid teenuseid. Saadud andmeid ja metaandmeid saab kasutada ainult andmevahendusteenuse täiustamiseks.

Sellel lehel peetakse avalikku registrit kõigi andmevahendusteenuste osutajate kohta, kes pakuvad oma teenuseid Euroopa Liidus.

Liikmesriigid teatavad komisjonile, millal ja millal andmevahendusorganisatsioonid on registreeritud. Liikmesriigid peaksid seda vormi kasutama.

Liikmesriikide teatatud andmevahendusteenused

Andmevahendusteenused on esitatud allpool esitatud loetelus, märkides ärariigid,kus need on registreeritud:

Kaardil on näidatud, millistes riikides andmevahendusorganisatsioonid oma teenuseid osutavad:

 

Seotud sisu

Üldpilt

Euroopa andmehaldust käsitlev õigusakt

Euroopa andmehaldust käsitlev õigusakt, mis on täielikult kooskõlas ELi väärtuste ja põhimõtetega, toob ELi kodanikele ja ettevõtjatele märkimisväärset kasu.

Vaata lisaks