Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopan maatalousalan digitalisointi: Horisontti 2020 -puiteohjelman toimet

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta osoitettiin yli 200 miljoonaa euroa tutkimukseen ja innovointiin (T & I) digitaaliteknologioiden käyttöönottoon maatalousalalla.

Euronews

SE ON FUTURIS. Täsmäviljely – resurssien kohdentaminen kustannus- ja hyödyksi eläinten hyvinvoinnille

fix-empty

Näillä varoilla pyrittiin edistämään sellaisten digitaaliteknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa, jotka mahdollistavat täsmäviljelyn, kestävän maatalouden ja tehokkaamman elintarviketuotannon. Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuettuihin erityistoimiin kuului älykkäiden viljelyjärjestelmien kehittäminen, täsmämaatalouden digitaaliset ratkaisut ja digitaaliteknologioiden sisällyttäminen maatalouden koko arvoketjuun. Näiden aloitteiden odotetaan auttavan eurooppalaisia viljelijöitä parantamaan kilpailukykyään, vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja parantamaan yleistä tuottavuuttaan.

Horisontti 2020 -puiteohjelma on ollut keskeinen tekijä digitaalisen innovoinnin rahoituksessa maatalousalalla, ja yli 200 miljoonaa euroa on osoitettu tutkimus- ja innovointitoimiin. Robotiikan ja esineiden internetin/digitaalisten alustojen aloilla voidaan nähdä kaksi ensisijaista esimerkkiä tästä investoinnista.

Robotiikkaan investoitiinyli 75 miljoonaa euroa yhden robotiikan digitaali-innovointikeskittymän, kolmen laajamittaisen pilottihankkeen ja muiden T & I-hankkeiden kehittämisen tukemiseen. Maatalous on yksi neljästä ensisijaisesta alasta robotiikkaohjelmassa Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, joka on maailman suurin robotiikan siviilirahoitusohjelma.

Esineiden internetin ja digitaalisten alustojenalalla investoitiin lähes 80 miljoonaa euroa näiden teknologioiden käyttöönoton tukemiseen maataloudessa. Rahoituksen saajina oli kolme pilottihanketta ja digitaali-innovaatiokeskittymien verkosto, joita käytettiin maataloudessa käytettävien digitaaliteknologioiden tutkimukseen ja kehittämiseen. Näitä aloitteita ovat muun muassa IoF2020, DEMETER, ATLAS ja SmartAgriHubs.

IoF2020

Hankkeen tavoitteena oli nopeuttaa esineiden internet-teknologian käyttöönottoa maataloudessa ja elintarviketeollisuudessa elintarviketurvallisuuden parantamiseksi, tuottavuuden lisäämiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi Euroopassa. Siihen sisältyi 19 käyttötapausta viidessä tutkimuksessa, joissa käytettiin vähärasvaista usean toimijan lähestymistapaa, ja se kehittää avoimen esineiden internetin arkkitehtuurin ja uudelleenkäytettävien komponenttien infrastruktuurin, joka perustuu olemassa oleviin standardeihin, sekä tietoturva- ja yksityisyyspuitteet.  

IoF2020 Faktat
Aikajana: 01.01.2017–31.03.2021
Kokonaiskustannukset: 34 089 926,50 EUR
Verkkosivusto, Käyttötapaukset, Tietosivu

Suomi

Hankkeen tavoitteena on puuttua maatalouden datan yhteentoimivuuden puutteeseen luomalla avoin alusta, joka tarjoaa laitteistojen ja ohjelmistojen yhteentoimivuuden antureiden dataa käyttäen. Se osoittaa digitaalisen maatalouden hyödyt 13 pilottitutkimuksen avulla ja luo ekosysteemin innovatiiviselle datavetoiselle maataloudelle luomalla loppukäyttäjien, palveluntarjoajien, tutkijoiden ja poliittisten päättäjien verkoston maatalouden arvoketjussa.

 

Atlas Faktat
Aikajana: 01.10.2019–31.03.2023
Kokonaiskustannukset: 15 605 170 EUROA
Verkkosivut, Pilottitutkimukset, tietosivu

                                                                               

Grafiikka, jossa esitetään ATLASin käyttämä yhteentoimivuusverkko digitaalisten työkalujen ja maatalouslaitteiden yhteenliittämisessä ja luomisessa.

Mittausmittari

Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön viljelijäkeskeisiä yhteentoimivia älykkään maatalouden ja IoT-pohjaisia alustoja 20 pilottihankkeen kautta 18 maassa, joihin osallistuu 60 kumppania, 25 käyttöönottopaikkaa ja 6 000 viljelijää. Sillä optimoidaan eri maatiloilta saatu data-analyysi ja luodaan avoin ja yhteentoimiva tietojen integrointimalli. Sen tavoitteena on myös tukea kestäviä maatalous- ja elintarviketuotantojärjestelmiä, tarjota turvallisia elintarvikkeita ja tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia maatiloille ja laajemmalle maatalouselintarviketaloudelle.

Demeter Faktat

Aikajana: 01.09.2019–31.08.2023

Kokonaiskustannukset: 17 559 006,22 EUROA

Verkkosivut, Pilottitutkimukset, tietosivu

Demeter-projektin yhteenveto.

Demeter-hankkeen yhteenveto kumppanuuksista, rahoituksesta, pilotoinnista, tavoittamisesta ja avoimista ehdotuspyynnöistä.

SmartAgriHubs

Hankkeella pyrittiin nopeuttamaan Euroopan maatalous- ja elintarvikealan digitalisaatiota rakentamalla digitaali-innovointikeskittymien verkosto, joka edistäisi digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa maatalousalalla. Siihen sisältyi 28 lippulaivainnovaatiokokeilua, joilla demonstroidaan digitaalisia innovaatioita maataloudessa, ja parannetaan digitaali-innovaatiokeskittymien kypsyyttä niin, että digitaaliset innovaatiot toistettaisiin kaikkialla Euroopassa ja eurooppalaiset viljelijät ottaisivat ne laajalti käyttöön. Se toimi lukkiutuneena Euroopan alueiden kanssa maksimoidakseen eurooppalaisten investointien tuoton, mukaan lukien alueelliset rakennerahastot ja yksityinen pääoma.

 

SmartAgriHubs Faktat

Aikajana: 01.11.2018–30.11.2022

Kokonaiskustannukset: 22 400 850,78 EUROA

Verkkosivut, Innovaatiokokeet, Tietosivu

Tekoälyn täsmäviljely ja robotiikka

agROBOfood

AgROBOfood-hankkeen tavoitteena on nopeuttaa Euroopan maatalous- ja elintarvikealan digitalisaatiota ottamalla käyttöön robottiteknologiaa. Sen päätavoitteena on luoda kestävä digitaali-innovointikeskittymien verkosto, joka edistää robottiratkaisujen käyttöönottoa maatalouselintarvikealalla ja jonka tavoitteena on maksimoida eurooppalaisten investointien tuotto ja muuttaa alaa.

 

agROBOfood Faktat

Aikajana: 01.06.2019–31.05.2023

Kokonaiskustannukset: 16 658 044,74 EUROA

Verkkosivut, Innovaatioiden demonstraattorit, Tietosivu

Romi

Romi -hankkeen tavoitteena oli kehittää avoin ja kevyt robotiikka-alusta mikrotiloille manuaalisen työn vähentämiseksi, tuottavuuden lisäämiseksi ja viljelykasvien kehityksen seuraamiseksi. Sen päätavoitteena oli kehittää kohtuuhintainen, monikäyttöinen maarobotti, joka on mukautettu orgaanisille mikrotiloille, ja integroida kehittyneet 3D-kasvianalyysi- ja mallinnustekniikat laitoksen seurantasovelluksen sensorimotorisen hallinnan parantamiseksi.

 

Romi Faktat

Aikajana: 01.11.2017–31.07.2022

Kokonaiskustannukset: 3 868 186,25 EUROA

Verkkosivut, Työkalut, Tietosivu

Pantheon

Pantheon-hankkeen tavoitteena on kehittää uusi tapa seurata kasvien terveyttä kasvifysiologian havaitsemiseksi ja korjaavien toimenpiteiden tekemiseksi. Sen päätavoitteena on luoda ennennäkemättömän tarkkoja ja herkkiä lähestymistapoja kasvien terveyden jatkuvaan seurantaan keskittyen Brassicaceae- ja Grapevine-lajeihin, jotka ovat EU:n talouden kannalta tärkeitä vuosittain ja monivuotisia lajeja. Tavoitteena on vähentää satotappioita ja helpottaa tehokkaita hoitokäytäntöjä.

 

Pantheon Faktat

Aikajana: 01.11.2019–31.10.2024

Kokonaiskustannukset: 1 117 800 EUROA

Verkkosivut & tietosivut

 

 

 

 

 

 

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Euroopan maatalousalan digitalisointi

Euroopan maatalousalan digitalisointi voi mullistaa teollisuuden ja edistää tehokkuutta, kestävyyttä ja kilpailukykyä.

Katso myös

Maatalouden tulevaisuus on täällä

Maatalouden tulevaisuus perustuu tutkimukseen, innovointiin ja valmiuksien kehittämiseen maatalouselintarvikealalla, jota rahoitetaan monivuotisten rahoituskehysaloitteiden kautta.

Julistus digitaalista maataloutta koskevasta yhteistyöstä

Huhtikuussa 2019 digitaalipäivänä 24 EU:n jäsenvaltiota ja Yhdistynyt kuningaskunta allekirjoittivat julkilausuman ”Älykäs ja kestävä digitaalinen tulevaisuus Euroopan maataloudessa ja maaseutualueilla”, johon sisältyy sitoumuksia toimia varten kolmella alalla: