Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas lauksaimniecības nozares digitalizācija: Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbības

Ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” starpniecību vairāk nekā 200 miljoni EUR pētniecībai un inovācijai tika piešķirti digitālo tehnoloģiju ieviešanai lauksaimniecības nozarē.

Euronews Sistēmas Prasības

LAIKA ZIŅAS FUTURIS. Precīzā lauksaimniecība — resursu novirzīšana, lai ietaupītu izmaksas un sniegtu labumu dzīvnieku labturībai

fix-empty

Šo fondu mērķis bija veicināt tādu digitālo tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu, kas var nodrošināt precīzo lauksaimniecību, ilgtspējīgu lauksaimniecību un efektīvāku pārtikas ražošanu. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros atbalstītās konkrētās darbības ietvēra viedu lauksaimniecības sistēmu izstrādi, digitālus risinājumus precīzās lauksaimniecības jomā un digitālo tehnoloģiju integrēšanu visā lauksaimniecības vērtību ķēdē. Paredzams, ka šīs iniciatīvas palīdzēs Eiropas lauksaimniekiem palielināt konkurētspēju, samazināt ietekmi uz vidi un uzlabot vispārējo produktivitāti.

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” ir bijusi galvenais virzītājspēks lauksaimniecības nozares digitālās inovācijas finansēšanā, un pētniecības un inovācijas darbībām ir piešķirti vairāk nekā 200 miljoni EUR. Divi galvenie šo investīciju piemēri ir robotikas un lietu interneta/digitālo platformu jomā.

Robotikā tika ieguldītivairāk nekā 75 miljoni eiro, lai atbalstītu viena robotikas digitālās inovācijas centra (DIH) izstrādi, trīs liela mēroga izmēģinājuma projektus un papildu pētniecības un inovācijas projektus. Lauksaimniecība ir viena no četrām prioritārajām jomām robotikas programmā “Apvārsnis 2020”, kas ir pasaulē lielākā civilā finansējuma programma robotikai.

Lietu interneta un digitālo platformu jomā tika ieguldīti gandrīz 80 miljoni eiro, lai atbalstītu šo tehnoloģiju ieviešanu lauksaimniecībā. Trīs izmēģinājuma projekti un DIC tīkls bija šā finansējuma saņēmēji, kas tika izmantoti, lai pētītu un izstrādātu digitālās tehnoloģijas izmantošanai lauksaimniecībā. Šīs iniciatīvas ietver IoF2020, DEMETER, ATLAS un SmartAgriHubs.

IoF2020

Projekta mērķis bija paātrināt lietiskā interneta tehnoloģijas ieviešanu lauksaimniecībā un pārtikas rūpniecībā, lai uzlabotu pārtikas nekaitīgumu, palielinātu produktivitāti un stiprinātu konkurētspēju Eiropā. Tā ietvēra 19 lietošanas gadījumus 5 izmēģinājumos ar liesu vairāku dalībnieku pieeju un izstrādās atklātu lietu interneta arhitektūru un atkārtoti lietojamu komponentu infrastruktūru, pamatojoties uz esošajiem standartiem, kā arī drošības un privātuma regulējumu.  

IoF2020 fakti
Laika grafiks: 01.01.2017–31.03.2021
Kopējās izmaksas: 34 089 926,50 EUR
Tīmekļa vietne, Lietu izmantošana, faktu lapa

Atlasa Atlasa

Projekta mērķis ir novērst datu sadarbspējas trūkumu lauksaimniecībā, izveidojot atvērtu platformu, kas nodrošina aparatūras un programmatūras sadarbspēju, izmantojot sensoru datus. Tas demonstrēs digitālās lauksaimniecības priekšrocības, izmantojot 13 izmēģinājuma pētījumus, un izveidos ekosistēmu inovatīvai, uz datiem balstītai lauksaimniecībai, izveidojot galalietotāju, pakalpojumu sniedzēju, pētnieku un politikas veidotāju tīklu visā lauksaimniecības vērtību ķēdē.

 

Atlas Fakti
Laika grafiks: 01.10.2019–31.03.2023
Kopējās izmaksas: 15 605 170 EUR
Tīmekļa vietne, izmēģinājuma pētījumi, faktu lapa

                                                                               

Grafika, kas parāda sadarbspējas tīklu, ko ATLAS izmanto, lai savstarpēji savienotu un izveidotu plūsmu starp digitālajiem rīkiem un lauksaimniecības iekārtām.

Demeter Demeter Sistēmas Prasības

Projekta mērķis ir izvērst uz lauksaimniekiem vērstas sadarbspējīgas viedās lauksaimniecības un IoT platformas, izmantojot 20 izmēģinājuma projektus 18 valstīs, iesaistot 60 partnerus, 25 izvēršanas vietas un 6000 lauksaimniekus. Tā optimizēs vairākās saimniecībās iegūto datu analīzi un nodrošinās atvērtu un sadarbspējīgu datu integrācijas modeli. Tās mērķis ir arī atbalstīt ilgtspējīgas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas sistēmas, nodrošināt nekaitīgu pārtiku un radīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas lauku saimniecībām un plašākai lauksaimniecības un pārtikas ekonomikai.

Demeter Fakti

Laika grafiks: 01.09.2019–31.08.2023

Kopējās izmaksas: 17 559 006,22 EUR

Tīmekļa vietne, izmēģinājuma pētījumi, faktu lapa

Demeter projekta kopsavilkums.

Demeter projekta kopsavilkums, kas aptver partnerības, finansējumu, izmēģinājuma projektus, informatīvus pasākumus un atklātus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus.

SmartAgriHubs Sistēmas Prasības

Projekta mērķis bija paātrināt Eiropas lauksaimniecības un pārtikas nozares digitālo pārveidi, izveidojot digitālās inovācijas centru (DIH) tīklu, kas veicinātu digitālo risinājumu ieviešanu lauksaimniecības nozarē. Tajā bija iekļauti 28 vadošie inovācijas eksperimenti, kas demonstrē digitālās inovācijas lauksaimniecībā, un tas uzlabos DIC inovācijas pakalpojumu briedumu, lai digitālās inovācijas visā Eiropā tiktu pārņemtas un Eiropas lauksaimnieki tās plaši pieņemtu. Tā strādāja ciešā sadarbībā ar Eiropas reģioniem, lai maksimāli palielinātu Eiropas investīciju, tostarp reģionālo struktūrfondu un privātā kapitāla, atdevi.

 

SmartAgriHubs fakti

Laika grafiks: 01.11.2018–30.11.2022

Kopējās izmaksas: 22 400 850,78 EUR

Mājas lapa, inovācijas eksperimenti, faktu lapa

Mākslīgā intelekta precīzā lauksaimniecība un robotika

agROBOfood Sistēmas Prasības

Projekta “ AgROBOfood” mērķis ir paātrināt Eiropas lauksaimniecības un pārtikas nozares digitālo pārveidi, izmantojot robotikas tehnoloģijas. Tā galvenais mērķis ir izveidot ilgtspējīgu digitālās inovācijas centru tīklu, kas veicinās robotikas risinājumu ieviešanu lauksaimniecības pārtikas nozarē ar mērķi maksimāli palielināt atdevi no Eiropas ieguldījumiem un pārveidot nozari.

 

agROBOfood Fakti

Laika grafiks: 01.06.2019–31.05.2023

Kopējās izmaksas: 16 658 044,74 EUR

Mājas lapa, Inovāciju demonstrācijas, faktu lapa

Romi Romi

Romi projekta mērķis bija izstrādāt atvērtu un vieglu robotikas platformu mikrosaimniecībām, lai samazinātu manuālo darbu, palielinātu produktivitāti un uzraudzītu kultūraugu attīstību. Tās galvenais mērķis bija izstrādāt izmaksu ziņā pieejamu, daudzfunkcionālu, sauszemes robotu, kas ir pielāgots bioloģiskajām mikrosaimniecībām, un integrēt progresīvas 3D augu analīzes un modelēšanas metodes, lai uzlabotu augu monitoringa lietotnes sensoromotoru kontroli.

 

Romi fakti

Laika grafiks: 01.11.2017–31.07.2022

Kopējās izmaksas: 3 868 186,25 EUR

Mājas lapa, rīki, faktu lapa

Pantheon Pantheon Sistēmas Prasības

Pantheon projekta mērķis ir izstrādāt jaunu veidu, kā uzraudzīt augu veselību, lai atklātu augu fizioloģiju un veiktu korektīvus pasākumus. Tās galvenais mērķis ir izveidot bezprecedenta precizitātes un jutīguma pieejas pastāvīgai augu veselības uzraudzībai, koncentrējoties uz Brassicaceae un vīnogulāju sugām, kas ir svarīgas ES ekonomikai gada un daudzgadīgās sugas, ar mērķi samazināt ražas zudumus un veicināt efektīvu pārvaldības praksi.

 

Pantheon fakti

Laika grafiks: 01.11.2019–31.10.2024

Kopējās izmaksas: 1 117 800 EUR

Tīmekļa vietne, faktu lapa

 

 

 

 

 

 

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Eiropas lauksaimniecības nozares digitalizācija

Eiropas lauksaimniecības nozares digitalizācijai ir potenciāls radikāli pārveidot nozari, veicinot efektivitāti, ilgtspēju un konkurētspēju.

Skatīt arī

Lauksaimniecības nākotne ir šeit

Lauksaimniecības nākotne ir atkarīga no pētniecības, inovācijas un spēju veidošanas lauksaimniecības pārtikas nozarē, ko finansē ar vairāku finanšu shēmu iniciatīvām.

Deklarācija par sadarbību digitālās lauksaimniecības jomā

Digitālajā dienā 2019. gada aprīlī 24 ES dalībvalstis un Apvienotā Karaliste parakstīja deklarāciju “Gudra un ilgtspējīga digitālā nākotne Eiropas lauksaimniecībai un lauku apvidiem”, kurā ietvertas saistības rīkoties 3 jomās: