Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Maatalouden tulevaisuus on täällä

Maatalouden tulevaisuus perustuu tutkimukseen, innovointiin ja valmiuksien kehittämiseen maatalouselintarvikealalla, jota rahoitetaan monivuotisten rahoituskehysaloitteiden kautta.

    Kuva, joka kuvaa maatalouden digitaalista muutosta.

Getty Images

Maatalouden tulevaisuutta muovaavat meneillään oleva tutkimus, innovointi ja valmiuksien kehittäminen maatalouselintarvikealalla, jota tukevat useat monirahoituskehysaloitteet. Nämä aloitteet tarjoavat ratkaisevan tärkeää rahoitusta sellaisten huipputeknologioiden, kuten tekoälyn, esineiden internetin, robotiikan ja digitaalisten alustojen, kehittämiseen ja toteuttamiseen, jotka muuttavat maataloutta ja auttavat rakentamaan kestävämmän ja tehokkaamman elintarvikejärjestelmän. Jatkuvan investointien ja yhteistyön avulla voimme luoda valoisamman tulevaisuuden maanviljelijöille, kuluttajille ja maapallolle.

Kaavio, jossa esitetään ennuste maatalouden digitalisoinnista seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana.

Euroopan horisontti

Horisontti Eurooppa-puiteohjelma, Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, painottaa voimakkaasti kestävien ja osallistavien elintarvikejärjestelmien kehittämistä maatalouselintarvikealan tutkimuksen ja innovoinnin avulla. Pilarin II klusterista 6on myönnetty huomattavaa rahoitusta elintarvikkeisiin, biotalouteen, luonnonvaroihin, maatalouteen, kalastukseen, vesiviljelyyn ja ympäristöön liittyvien hankkeiden tukemiseen, mukaan lukien digitaalisten ratkaisujen käyttö maatalousalalla.

Erityisesti elintarvike-, biotalous-, luonnonvara-, maatalous-ja ympäristöalan työohjelmassa 2021–2022korostetaan seuraavia hankkeita,jotka liittyvät datan yhteiskäytön ja massadatan vaikutuksiin sekä (tosiaikaisen) anturidatan laajentamiseen tuotannon ja maatalouden ympäristöolosuhteiden EU:n laajuista seurantaa varten:

ScaleAgData

ScaleAgData pyrkii edistämään Euroopan maatalousalan yleistä kilpailukykyä ja kestävyyttä sekä korkeakouluehdokkaan ”Maataloustiedon” ja maaperävaltuuskunnan työtä.

ScaleAgData Faktat
Aikajana: 01.11.2023–31.12.2026
Kokonaiskustannukset: 7 496 557,75 EUROA
Tiedot: Verkkosivusto, Käyttötapaukset, Tietosivu

CrackSense

CrackSense pyrkii ratkaisemaan sitrushedelmien, granaattiomenan, syötäväksi tarkoitettujen viinirypäleiden ja makeiden kirsikoiden hedelmäkrakkausongelman kehittämällä ja laajentamalla anturiteknologioita, jotka tarjoavat reaaliaikaista anturitietoa pilotointitoiminnalla. Kerättyä anturidataa laajennetaan EU:n laajuisiksi tietokokonaisuuksiksi, jotka kattavat maanhavainnointidatan (Kopernicuksen toimittamat tiedot, esim. Sentinel) ja muita ympäristöolosuhteita koskevia tietokokonaisuuksia. Näiden tietojen avulla seurataan tutkittujen viljelykasvien maataloustuotantoa ja mahdollistetaan viljelijöiden ja viljelijöiden resurssien tehokas hallinta ja toiminnan kestävyys. Parantamalla näiden viljelykasvien maataloustuotantoa CrackSense auttaa myös luomaan mallin muille viljelykasveille.

CrackSense tosiasiat
Aikajana: 01.11.2023–31.12.2026
Kokonaiskustannukset: 7 499 293,75 EUR
Tiedot: Verkkosivut & tietosivut

AgriDataValue

AgriDataValue pyrkii vakiinnuttamaan asemansa ”Game Changer” älykkään maatalouden ja maatalouden ympäristöseurannassa ja vahvistamaan älykkään viljelyn valmiuksia, kilpailukykyä ja oikeudenmukaisia tuloja ottamalla käyttöön innovatiivisen, älykkään ja moniteknologian, täysin hajautetun alustan.

AgriDataValue Faktat
Aikajana: 01.11.2023–31.01.2029
Kokonaiskustannukset: 7 145 500,38 EUROA
Tiedot: Verkkosivut & tietosivut 

JUMALAINEN

Jumalallinen pyrkii osoittamaan maataloustietojen jakamisen kustannushyödyt ja lisäarvon. Tätä varten se kehittää maatalouden dataekosysteemin, joka yhdistää jo yleisesti jaetun datan ja käyttää myös toimialavetoisia pilottihankkeita, jotka on laadittu datanjakosuunnitelmissa. Tulokset tukisivat poliittisia päättäjiä, teknologian tarjoajia, tilojen edustajia ja muita maatalouden datan sidosryhmiä.

Lisäksi klusteri 4 (Digitaali, teollisuus ja avaruus)testaa ja validoi innovatiivisia teknologioita, kuten esineiden internetiä, pilvi- ja reunalaskentaa, tekoälyä, robotiikkaa ja lohkoketjuja maatalouden käyttötapausten avulla. Soveltamalla kehittyneitä teknologioita, kuten droneja, älykästä esineiden internetiä, tekoälyä ja reaaliaikaista anturidatan skaalausta sekä 5G- ja reunaratkaisuja etäviljelyyn, maatalouselintarvikealalle mahdollisesti koituvat hyödyt ovat suuret.

Lisäksi tehdään ristiinhyötyanalyysi ja mahdollinen markkinatutkimus, jotta voidaan varmistaa etenemissuunnitelma näiden teknologioiden käyttöönottamiseksi alalla.

Jumalaisia faktoja
Aikajana: 01.10.2022–30.09.2025
Kokonaiskustannukset: 3 954 797,50 EUROA
Tiedot: Verkkosivut & tietosivut

DIGITAALINEN

DigitaalinenEurooppa -ohjelma (DIGITAL) tarjoaa kattavan lähestymistavan innovoinnin ja digitalisaation edistämiseen maatalousalalla. Siihen sisältyy useita aloitteita, joilla pyritään parantamaan alan taloudellista ja ympäristötehokkuutta, optimoimaan luonnonvarojen käyttöä ja edistämään vihreän kehityksen ohjelman ja yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden saavuttamista.

Yksi ohjelman keskeisistä näkökohdista on yhteisen eurooppalaisen maatalouden data-avaruuden luominen, joka mahdollistaa turvallisen ja vastuullisen tietojenvaihdon, käsittelyn ja analyysin luonnonvarojen käytön optimoimiseksi ja datavetoisten innovaatioiden edistämiseksi maatalousalalla. Konsortio kokoaa yhteen tutkimuslaitosten, maatalouden datan välittäjien ja toimialajärjestöjen asiantuntijaryhmän kymmenestä maasta. Ryhmä tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa kartoittaakseen nykyistä tiedonjakoympäristöä, analysoidakseen hallintoa ja liiketoimintamalleja sekä määritelläkseen teknisen viitearkkitehtuurin maatalouden EU:n data-avaruuden toteuttamiseksi.

 AgriDataSpace Faktat
Aikajana: 01.10.2022–31.03.2024
Tiedot: Verkkosivut 

Grafiikka, josta käyvät ilmi ne eri toimijat, jotka hyötyvät yhteisen eurooppalaisen maatalouden data-avaruuden perustamisesta.Toinen tärkeä aloite on maailmanluokan laajamittaisten tekoälyn testaus- ja koelaitosten (TEF) kehittäminen maatalouselintarvikealalla. Tämä tarjoaa palveluja, jotka auttavat arvioimaan ja validoimaan kolmannen osapuolen tekoäly- ja robotiikkaratkaisuja todellisissa olosuhteissa, joilla pyritään maksimoimaan maatalousalan digitalisoinnin vaikutukset.

AgrifoodTEF Faktat
Tiedot: Verkkosivut

Grafiikka, josta käyvät ilmi eri toimijat, jotka hyötyvät maatalouselintarvikealan testaus- ja kokeilulaitoksista.Lisäksi ohjelmaan sisältyy eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien (EDIH) perustaminen, jotka tarjoavat teknistä asiantuntemusta ja kokeiluja teollisuuden ja julkisen sektorin digitalisaation mahdollistamiseksi. Nämä digitaali-innovaatiokeskittymät perustuvat kokemuksiin ja kokemuksiin, joita on saatu nykyisistä digitaali-innovaatiokeskittymistäGrafiikka, josta käyvät ilmi Euroopan digitaali-innovointikeskittymien tarjoamat erilaiset edut., kuten SmartAgriHubs ja AgroRobofood. Näiden aloitteiden onnistuminen riippuu viljelijöiden ja muiden maatalousalan ammattilaisten digitaalisista taidoista. Tätä varten ohjelmaan sisältyy investointeja maanviljelijöiden digitaalisten taitojen parantamiseen erikoistuneiden koulutusohjelmien tai -moduulien avulla sekä tukea digitaalisten teknologioiden erityiskurssien suunnittelua ja toteuttamista maatalousalan ammattilaisille.

Miten eurooppalainen Cloud & Edge -strategia voisi vaikuttaa maatalousalaan?

DIGITAL-ohjelmasta rahoitetulla eurooppalaisella pilvipalveluja ja reunaa koskevalla strategialla odotetaan olevan merkittävä vaikutus maatalousalaan, koska se mahdollistaa pilvipalvelujen välisen infrastruktuurin ja palvelujen täysimääräisen käytön yhteisessä eurooppalaisessa maatalouden data-avaruudessa.

Miten Euroopan datastrategia vaikuttaa maatalousalaan?

Euroopan datastrategialla luodaan datan sisämarkkinat ja luodaan yhteinen eurooppalainen maatalouden data-avaruus. Eurooppalainen datahallintolaki lisää luottamusta B2B-datan jakamiseen, kun taas datalain tavoitteena on kannustaa hallituksia käyttämään yksityisesti hallussa olevaa dataa ja puuttua tietojen saatavuuteen ja käyttöön B2B-asetuksissa. Myös julkisen sektorin arvokkaita tietoaineistoja asetetaan saataville uudelleenkäyttöä varten.

Grafiikka, jossa esitetään Euroopan datastrategian vaiheet.Yhteistyö on avain Euroopan menestykseen

Yhteistyö on avainasemassa Euroopan potentiaalin hyödyntämisessämaatalouden numeroissa. Euroopan komissio näyttää esimerkkiä CNECT-pääosaston ja AGRI-pääosaston tiiviillä yhteistyöllä. On tärkeää, että kaikki sidosryhmät tekevät yhteistyötä onnistuakseen.Johtavan varapuheenjohtajan Margarethe Vestagerin ja sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen Thierry Bretonin valokuva eurooppalaisesta datahallinnosta järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Digitalisaation etujen saavuttamiseksi on helpotettava viestintää viljelijöiden, maatalouskoneiden valmistajien, osuuskuntien, torjunta-aineiden toimittajien sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden, kuten digitaali- ja maatalousministeriöiden, välillä. Yhteistyön ja tehokkaan viestinnän avulla pystymme voittamaan haasteet ja hyödyntämään digitalisaation täyden potentiaalin maataloudessa.

Mitkä ovat uuden yhteisen maatalouspolitiikan päätavoitteet?

Uusi yhteinen maatalouspolitiikka 2023–27 rakentuu kymmenelle tavoitteelle, mukaan lukien monialainen tavoite, joka koskeenumerointia, tietämystä ja innovointia. Jäsenvaltiot voivat käyttää YMP:n välineitä edistääkseen maatalouden ja maaseudun digitalisaatiota.

Lisätietoja on yhteisen maatalouspolitiikan kotisivulla.

Entä Pellolta pöytään -strategia?

Pellolta pöytään -strategia on yksi EU:n vihreän kehityksen ohjelman pilareista, ja siinä asetetaan vuoteen 2030 ulottuvat kestävän elintarviketuotannon tavoitteet, jotka edellyttävät digitaalisia ratkaisuja. IoF2020-sovelluksessa peltoviljelyssä käytettiin onnistuneesti esineiden internetin teknologioita optimoidakseen torjunta-aineiden käyttöä ja tehdäkseen viljelykasveista turvallisia kulutusta. Euroopan komissio tukee seuraavan sukupolven pilvipalveluinfrastruktuurien ja -palvelujen tutkimusta, kehittämistä ja käyttöönottoa kaikkialla sekä teollisuusdatan, Edge & Cloud -yhteenliittymän käynnistämistä investointitoimien koordinoimiseksi ja Euroopan aseman vahvistamiseksi pilvi- ja reunalaskennan globaaleilla markkinoilla.

Lisätietoja on Pellolta pöytään -strategian kotisivulla.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Euroopan maatalousalan digitalisointi

Euroopan maatalousalan digitalisointi voi mullistaa teollisuuden ja edistää tehokkuutta, kestävyyttä ja kilpailukykyä.

Katso myös

Julistus digitaalista maataloutta koskevasta yhteistyöstä

Huhtikuussa 2019 digitaalipäivänä 24 EU:n jäsenvaltiota ja Yhdistynyt kuningaskunta allekirjoittivat julkilausuman ”Älykäs ja kestävä digitaalinen tulevaisuus Euroopan maataloudessa ja maaseutualueilla”, johon sisältyy sitoumuksia toimia varten kolmella alalla:

Tutustu tällä sivustolla