Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Maatalouden tulevaisuus on täällä

Maatalouden tulevaisuus perustuu tutkimukseen, innovointiin ja valmiuksien kehittämiseen maatalouselintarvikealalla, jota rahoitetaan monivuotisten rahoituskehysaloitteiden kautta.

  Kuva, joka kuvaa maatalouden digitaalista muutosta.

Getty Images

Kaavio, jossa esitetään ennuste maatalouden digitalisoinnista seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana.

Euroopan horisontti

Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa tutkimus ja innovointi (T & I) on keskeinen tekijä pyrittäessä nopeuttamaan siirtymistä kestäviin, terveellisiin ja osallistaviin elintarvikejärjestelmiin. Komissio on investoinut Horisontti 2020 -hankkeisiin maatalousalan innovoinnin edistämiseksi, ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelman toisen pilarin mukaisesti klusteriin 6 (elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous, kalastus, vesiviljely ja ympäristö) investoidaan 9 miljardia euroa, mukaan lukien digitaalisten ratkaisujen käyttö maatalousalalla. Lisäksi pilarin II klusterissa 4 ”Digitaali, teollisuus ja avaruus” testataan ja validoidaan innovatiivisia teknologioita, kuten esineiden internet, pilvipalvelut ja reunalaskenta, tekoäly, robotiikka ja lohkoketju.

Klusteri 4: Digitaalisuus, teollisuus ja avaruus

Innovatiivisten teknologioiden testaus ja validointi maatalouden käyttötapausten avulla: IoT, AI, robotiikka, lohkoketju ja reunalaskenta.

Klusteri 6: Ruoka, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö

 • Sovelletaan kehittyneitä teknologioita maatalouselintarvikkeisiin: drones, älykäs IoT, AI, skaalaamalla reaaliaikaista anturidataa, 5G- ja reunaratkaisuja etäviljelyyn
 • Ristikkäishyötyanalyysi
 • Mahdollinen markkinatutkimus, tekniikoiden käyttöönottoa koskeva etenemissuunnitelma

DIGITAALINEN

DIGITAL-ohjelma:

 • Yhteinen eurooppalainen maatalouden data-avaruus
 • Tekoälyn testaus- ja kokeilutilat
 • Digitaali-innovointikeskittymät
 • Digitaaliset taidot

Yhteinen eurooppalainen maatalouden data-avaruus

 • Komissio tukee yhteisen eurooppalaisen maatalouden data-avaruuden toteuttamista, mikä helpottaa maataloustietojen luotettavaa jakamista ja yhdistämistä.
 • Data-avaruus lisää maatalousalan taloudellista ja ympäristötehokkuutta.
 • Se optimoi luonnonvarojen käytön ja edistää vihreän kehityksen ohjelman ja yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden saavuttamista.

Kehitettäessä hallintoa ja liiketoimintamalleja yhteistä eurooppalaista maatalouden data-avaruutta varten otetaan huomioon kehittyvä sääntely-ympäristö ja kokemukset EU:n käytännesäännöistä, jotka koskevat maataloustietojen jakamista sopimusteitse.

Grafiikka, josta käyvät ilmi ne eri toimijat, jotka hyötyvät yhteisen eurooppalaisen maatalouden data-avaruuden perustamisesta.

Tekoälyn testaus- ja kokeilutilat

 • Euroopan komissio ja jäsenvaltiot kehittävät Digitaalinen Eurooppa -ohjelman puitteissa maailmanluokan laajamittaisia tekoälyn testaus- ja koejärjestelmiä useilla aloilla, myös maatalouselintarvikealalla.
 • Innovatiiviset teknologian tarjoajat, kuten startup-yritykset ja pk-yritykset, saavat ammattimaista tukea tekoäly- ja robotiikkaratkaisujensa testaamisessa ja validoinnissa todellisissa olosuhteissa.
 • Luotettavan tekoälyn käyttöönotto Euroopan maatalous- ja elintarvikealalla lisääntyy.

TEF hyötyy päivityksistä maailman vertailustandardeihin.

Grafiikka, josta käyvät ilmi eri toimijat, jotka hyötyvät maatalouselintarvikealan testaus- ja kokeilulaitoksista.

Euroopan digitaali-innovointikeskittymät

Komissio nopeuttaa digitaaliteknologioiden parasta käyttöä perustamalla Euroopan digitaali-innovointikeskittymiä. Maatalousalalla DIH SmartAgriHubsista ja AgroRobofoodista saadut kokemukset ja niistä saadut kokemukset ovat hyvä lähtökohta.

Eurooppalaiset digitaali-innovaatiokeskittymät tarjoavat teknistä asiantuntemusta ja kokeiluja teollisuuden ja julkisen sektorin digitalisaation mahdollistamiseksi.

Grafiikka, josta käyvät ilmi Euroopan digitaali-innovointikeskittymien tarjoamat erilaiset edut.

Digitaaliset taidot

Kuten grafiikasta käy ilmi, (digitaaliset) taidot ja koulutus ovat olennaisia EDIH-keskusten menestyksen kannalta. Investointeja tarvitaan viljelijöiden digitaalisten taitojen parantamiseen. Tämä voidaan saavuttaa erityisillä koulutusohjelmilla tai -moduuleilla keskeisillä kapasiteettialoilla. Lisäksi maatalousalan ammattilaisille olisi tarjottava tukea digitaaliteknologian erityiskurssien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Mitkä ovat uuden yhteisen maatalouspolitiikan päätavoitteet?

Vuoden 2020 jälkeisen yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) ehdotetaan rakentuvan yhdeksälle erityistavoitteelle ja monialaiselle tavoitteelle, joka koskee digitalisaatiota, osaamista ja innovointia. Jäsenvaltioilla on käytettävissään YMP:n välineitä, jotka ne voivat sisällyttää kansallisiin YMP:n strategiasuunnitelmiinsa maatalouden ja maaseudun digitalisoinnin edistämiseksi. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi neuvontapalvelut, tietämyksen vaihto, investointituki tai maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus (EIP-AGRI).

Kaavio, jossa esitetään digitaalisen tietämyksen ja tiedon monialainen ulottuvuus yhteisen maatalouspolitiikan yhdeksän tavoitteen yhteydessä.

Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (IP-AGRI) tavoitteena on

 • Edistetään innovointia kilpailukykyisen ja kestävän maa- ja metsätalouden edistämiseksi.
 • Tuetaan innovatiivisia operatiivisen ryhmän (OG) hankkeita, joissa keskitytään viljelijöiden tarpeisiin yhdessä luoda ja testata innovatiivisia ratkaisuja, jotka ovat valmiita käytäntöön.
 • Tähän mennessä on rahoitettu 2000 OG-hanketta, joista osa työskentelee digitaalipohjaisten innovaatioiden parissa.

Entä Pellolta pöytään -strategia?

Yksi EU:n vihreän kehityksen ohjelman pilareista on Pellolta pöytään -strategia. Vuoteen 2030 ulottuvat kestävän elintarviketuotannon tavoitteet ovat tässä strategiassa haastavia ja kunnianhimoisia maatalousalalle, jossa digitaalisuus on avain menestykseen. Strategian onnistunut täytäntöönpano oli peltoviljelyä koskeva IoF2020-käyttötapaus, jossa esineiden internet-teknologiaa käytettiin optimoimaan torjunta-aineiden käyttöä maassa, minimoimaan haitalliset kemikaalit ympäristössä ja tekemään viljelykasveista turvallisia kulutusta.

Grafiikka näyttää Pellolta pöytään -strategian neljä päätavoitetta.

Kuten Euroopan datastrategiassa ilmoitettiin, komissio tukee seuraavan sukupolven pilvipalveluinfrastruktuurien ja -palvelujen tutkimusta, kehittämistä ja laajamittaista käyttöönottoa kaikkialla. Näiden uusien pilvi- ja reunakapasiteettien olisi oltava erittäin turvallisia, täysin yhteentoimivia ja niiden olisi tarjottava avoimia, usean toimittajan pilvialustoja ja -palveluja. Ne mahdollistavat eurooppalaiset data-avaruudet ja edistävät innovatiivisia tiedonjakoekosysteemejä, jotka perustuvat eurooppalaisiin pilvi- ja reunaratkaisuihin.

Investointien koordinoimiseksi ja keskeisten eurooppalaisten teollisuuden toimijoiden mobilisoimiseksi Eurooppa-neuvoston päätelmissä ja jäsenvaltioiden yhteisessä julistuksessa pilvestä lokakuussa 2020 kehotettiin käynnistämään Euroopan teollisuusdata-, Edge & Cloud-allianssi. Allianssi voisi toimia ainutlaatuisena sidosryhmäfoorumina, joka suunnittelee EU:n investointeja ja edistää strategisia kumppanuuksia Euroopan teollisen aseman vahvistamiseksi globaaleilla pilvipalvelu- ja reunalaskentamarkkinoilla. Allianssin olisi tuettava näiden investointien yhdistämistä eurooppalaisten data-avaruuksien käyttöönottoa varten suunniteltuihin investointeihin.

Jos useat jäsenvaltiot haluavat yhdessä ehdottaa mahdollista Euroopan yhteistä etua koskevaa tärkeää hanketta (IPCEI), jossa keskitytään seuraavan sukupolven pilvi- ja reunainfrastruktuuriin ja -palveluihin liittyviin teknologioihin, komissio tukee niitä, jotta se voidaan toteuttaa vuonna 2014 annetussa IPCEI-tiedonannossa esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Hankkeelle voidaan myöntää varoja elpymis- ja palautumistukivälineestä ja mahdollisesta useita maita kattavasta hankkeesta.

Miten eurooppalainen Cloud & Edge -strategia voisi vaikuttaa maatalousalaan?

Yhteisen eurooppalaisen maatalouden data-avaruuden odotetaan hyödyntävän täysimääräisesti eurooppalaisia pilvipalveluinfrastruktuureja ja -palveluja, joita rahoitetaan DIGITAL-ohjelmasta, kun nämä infrastruktuurit ja palvelut tulevat saataville.

Miten Euroopan datastrategia vaikuttaa maatalousalaan?

Helmikuussa 2020 hyväksytyn Euroopan datastrategian tavoitteena on luoda datan sisämarkkinat ja varmistaa Euroopan maailmanlaajuinen kilpailukyky. Tämä tarkoittaa tietojen yhteiskäytön mahdollistamista sekä tietojen käyttöä ja saatavuutta koskevia käytännöllisiä, oikeudenmukaisia ja selkeitä sääntöjä. Asiaa koskevassa komission tiedonannossa ilmoitettiin alakohtaisten ja alakohtaisten data-avaruuksien, joihin kuuluu yhteinen eurooppalainen maatalouden data-avaruus, perustamisesta.

Grafiikka, jossa esitetään Euroopan datastrategian vaiheet.

Komissio ehdotti marraskuussa 2020 datahallintoa koskevaa säädöstä, joka sisältää toimenpiteitä, joilla lisätään luottamusta yritysten väliseen datan jakamiseen (B2B). Näin luodaan puolueettomuutta koskevat EU:n säännöt, jotta uudet datan välittäjät voivat toimia luotettavina datan jakamisen järjestäjinä, ja siihen sisältyy toimenpiteitä, joilla helpotetaan julkisen sektorin hallussa olevan datan uudelleenkäyttöä.

Johtavan varapuheenjohtajan Margarethe Vestagerin ja sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen Thierry Bretonin valokuva eurooppalaisesta datahallinnosta järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Euroopan komissio ehdottaa vuoden 2021 puoliväliin mennessä täytäntöönpanosäädöstä, jolla julkisen sektorin arvokkaita tietoaineistoja asetetaan koneellisesti luettavassa muodossa vapaasti saataville uudelleenkäyttöä varten. Tämän jälkeen komissio ehdottaa vuoden 2021 loppuun mennessä data-asetusta, jolla kannustetaan hallituksia käyttämään yksityisesti hallussa olevia tietoja ja puututaan tietoihin pääsyyn ja tietojen käyttöön B2B-asetuksissa.

Yhteistyö on avain Euroopan menestykseen

Maatalouden digitalisoinnin todellisen huippuosaamisen saavuttamiseksi yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Euroopan komissio osoittaa tietä viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston (CNECT) ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston (maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto) välisellä tehokkaalla ja tiiviillä yhteistyöllä.

Kuten yleisesti hyväksytään, olemme vahvempia, kun teemme yhteistyötä. Maanviljelijöiden, maatalouskoneiden valmistajien, osuuskuntien ja torjunta-aineiden toimittajien välistä viestintää on helpotettava samoin kuin yksityisten toimijoiden, kuten digitaali- ja maatalousministeriöiden, ja muiden julkisen sektorin toimijoiden välistä viestintää. Vasta sitten voimme onnistua maatalouden digitaalisessa muutoksessa.

Related Content

Big Picture

Euroopan maatalousalan digitalisointi

Maatalouden digitalisaatio helpottaa yhteistyötä koko arvoketjussa, tukee viljelijöitä ja tarjoaa mahdollisuuksia innovatiivisille pk-yrityksille.

See Also

Julistus digitaalista maataloutta koskevasta yhteistyöstä

Huhtikuussa 2019 digitaalipäivänä 24 EU:n jäsenvaltiota ja Yhdistynyt kuningaskunta allekirjoittivat julkilausuman ”Älykäs ja kestävä digitaalinen tulevaisuus Euroopan maataloudessa ja maaseutualueilla”, johon sisältyy sitoumuksia toimia varten kolmella alalla:

Tutustu tällä sivustolla