Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Foilseachán

Comhairliúchán maidir le slabhra luacha leathsheoltóra na hEorpa

Tá comhairliúchán ar shlabhra luacha leathsheoltóra na hEorpa á reáchtáil ag an gCoimisiún Eorpach agus ag na Ballstáit.

Semiconductor chips on green background

Audio Visual Service @ European Commission

Sheol an Coimisiún Eorpach, in éineacht leis na Ballstáit, comhairliúchán maidir leis an slabhra soláthair leathsheoltóra ina bhfuil dhá shuirbhé, ceann amháin do na soláthróirí agus ceann amháin d’úsáideoirí deiridh leathsheoltóirí. Rinneadh na suirbhéanna a thástáil le cuideachtaí deonacha, rud a dhearbhaigh go raibh siad oiriúnach don fheidhm agus nach raibh riosca ag baint leo ó thaobh sonraí rúnda gnó de.

Déanfaidh an Coimisiún Eorpach anailís agus mionsaothrú ar thorthaí agus ar obair an chomhairliúcháin leis an nGrúpa Saineolaithe Eorpach Leathsheoltóirí (ESEG) chun bealach chun cinn a mholadh don sásra faireacháin lena n-áireofar táscairí réamhrabhaidh iomchuí a d’fhéadfadh a bheith ann a shainaithint chun ganntanais sa slabhra soláthair leathsheoltóra amach anseo a réamh-mheas agus géarchéimeanna leathsheoltóra a chosc.

Cúlra

Tá leathsheoltóirí ríthábhachtach d’fheidhmiú ár ngeilleagair agus ár sochaí nua-aimseartha. Le himeacht na mblianta, chonaic an tAontas suaitheadh gan fasach ina soláthar, a raibh moilleanna tromchúiseacha agus éifeachtaí diúltacha ar earnálacha eacnamaíocha tábhachtacha mar thoradh air, lena n-áirítear moilleanna ar dheisiú agus ar chothabháil táirgí fíor-riachtanacha d’earnálacha criticiúla.

An 8 Feabhra 2022, d’fhoilsigh an Coimisiún Moladh le héifeacht láithreach chun gur féidir faireachán tapa comhordaithe a dhéanamh ar shlabhra luacha leathsheoltóra na hEorpa, ag díriú ar rioscaí a d’fhéadfadh cur isteach ar sholáthar leathsheoltóirí, iad a chur i mbaol nó tionchar diúltach a imirt orthu. Leis an bhfaireachán sin, ba cheart go n-ullmhófaí agus go gcumasófaí buansásra chun faireachán a dhéanamh ar an slabhra luacha leathsheoltóra a mholtar faoi Acht na Sceallóga (togra le haghaidh Rialacháin).

Chun comhordú cuí a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí an Choimisiúin agus na mBallstát (i measc nithe eile, faireachán a dhéanamh ar an slabhra luacha), bunaíodh ESEG. Tá sé d’aidhm ag an ngrúpa seo malartú faisnéise tapa agus éifeachtach a éascú maidir le forbairtí sa mhargadh lena gcuirtear soláthairtí an Aontais i mbaol agus lena gcumasaítear freagairt chomhordaithe ar ghéarchéimeanna.

Chun measúnú beacht ar rioscaí a bhunú, trédhearcacht agus athléimneacht an tslabhra soláthair a mhéadú i gcoinne suaitheadh a d’fhéadfadh a bheith ann chomh maith le cur ar chumas cinnteoirí freagairt do ghanntanais, ní mór tuilleadh sonraí a roinnt maidir le heagrú táirgeachta, struchtúr an tslabhra luacha, pointí scoir, agus riachtanais cuideachtaí sna hearnálacha éagsúla.

Conas páirt a ghlacadh?

Tá mapáil déanta cheana féin ag ESEG ar shlabhra soláthair leathsheoltóra na hEorpa agus tabharfaidh sé cuireadh do na soláthróirí atá san áireamh sa léarscáiliú páirt a ghlacadh sa suirbhé ar sholáthraithe.

Beag beann ar an mapáil, is féidir le cuideachtaí ar mhaith leo páirt a ghlacadh sa suirbhé ar sholáthraithe rochtain a fháil air tríd an nasc seo a leanas:

Ba mhaith liom páirt a ghlacadh sa suirbhé ar sholáthraithe

Is féidir le cuideachtaí ar mhaith leo páirt a ghlacadh sa suirbhé ar úsáideoirí deiridh rochtain a fháil air tríd an nasc seo a leanas:

Ba mhaith liom páirt a ghlacadh sa suirbhé ar úsáideoirí deiridh

Uaslódálfar do fhreagraí ar ardán slán Shuirbhé an Aontais Eorpaigh, ar ardán é nach bhfuil rochtain ach ag an gCoimisiún Eorpach air. Urramóidh an Coimisiún rúndacht na faisnéise agus na sonraí a fhaightear trí na suirbhéanna sin. Foilseoidh an Coimisiún na freagraí ar na suirbhéanna sin ar bhealach comhiomlánaithe anaithnid.